| Αρχική σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης  

 

 


Σκοπός έργου

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και των εξαρτώμενων από αυτά οικοσυστημάτων των υδατικών διαμερισμάτων της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και στην προετοιμασία για την εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στην περιοχή μελέτης.

Ειδικότεροι σκοποί του έργου είναι:

bullet

Ο προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου των υδατικών διαμερισμάτων της περιοχής μελέτης, ύστερα από τη συλλογή, επεξεργασία, συμπλήρωση και ανάλυση της διαθέσιμης υδρολογικής και υδρογεωλογικής πληροφορίας.

bullet

Η καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης υποδομής και χρήσεων καθώς επίσης η καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών αναγκών σε νερό στα ανωτέρω υδατικά διαμερίσματα.

bullet

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος και ο καθορισμός των περιβαλλοντικών περιορισμών για την προστασία, τη διατήρηση και διαχείριση των οικοσυστημάτων.

bullet

Η κατάρτιση και ρύθμιση διαχειριστικών ομοιωμάτων στα υδατικά διαμερίσματα της περιοχής μελέτης, για τη διαχείριση της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων, τον σχεδιασμό και χρονικό προσδιορισμό των απαιτούμενων έργων.

bullet

Η εκπαίδευση των τελικών χρηστών στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών προκειμένου να είναι σε θέση να χειριστούν, να συντηρούν και να ενημερώνουν τις βάσεις δεδομένων και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και να λειτουργούν το ολοκληρωμένο λογισμικό προσομοίωσης των επιμέρους ή ομάδων υδρολογικών-διαχειριστικών μονάδων για την εξαγωγή συμπερασμάτων υπό διαφορετικές παραδοχές συνθηκών ή επεμβάσεων στην περιοχή.

 
 

 

                                                                           Τελευταία ανανέωση 28/03/2013 - Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2008.