| Αρχική σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης  

 

 


Παραδοτέα

                                                           

ΠΑ00

Στόχοι και διάρθρωση των παραδοτέων του έργου

Περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων του έργου. Δομή, οργάνωση και λίστα των παραδοτέων.

 

ΠΑ01

Κατάλογος ερευνών και μελετών
Καταγραφή των υφιστάμενων και υπό εκπόνηση μελετών και ερευνών

Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η παρουσίαση των εργασιών και αποτελεσμάτων της καταγραφής των υφιστάμενων και υπό εκπόνηση μελετών και ερευνών, σχετικών με τους Υδατικούς Πόρους, στα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής Μακεδονίας (Υ.Δ. 09), Κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Δ. 10), Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ. 11) και Θράκης (Υ.Δ. 12).

Περιλαμβάνονται:

  • Έκθεση

  • Εγχειρίδιο Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση ερευνών και μελετών

  • CD με τη "Βάση Δεδομένων Ερευνών και Μελετών"Η Βάση Δεδομένων Μελετών σε Μs Access, περιέχει περισσότερους από 4.000 τίτλους μελετών, ερευνών, δημοσιεύσεων, εκθέσεων που αφορούν την περιοχή ενδιαφέροντος του έργου.
 

ΠΑ02

Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενων μελετών

Αντικείμενο του παραδοτέου είναι η αξιολόγηση και επιλογή μελετών από το σύνολο των καταγεγραμμένων, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο προς αποδελτίωση και λήψη δεδομένων.

 

ΠΑ03

Σχεδιασμός και οργάνωση της γεωβάσης

Η έκθεση περιλαμβάνει:

  • Αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων που θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων του έργου και που έχουν χωρική ή μη χωρική υπόσταση.

  • Πλήρη καταγραφή του φυσικού σχεδιασμού της βάσης δεδομένων στην οποία θα καταχωρηθούν τα στοιχεία.

  • Λεξικό ορισμού οντοτήτων της βάσης και τη μεθοδολογία καταχώρησης στοιχείων στη γεωβάση.

  • Οδηγίες για τη συντήρηση των πληροφοριών της βάσης δεδομένων.

  • Οδηγίες για την προετοιμασία και μεταφορά των πληροφοριών της βάσης σε άλλα λογισμικά.

ΠΑ04

Τεύχος παρουσίασης και αξιολόγησης πρωτογενών δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος

ΤΟΜΟΣ Ι
Μεθοδολογία και συνοπτική παρουσίαση για το σύνολο της περιοχής μελέτης.

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
Παρουσιάζονται τα πρωτογενή δεδομένα φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία έχουν συλλεχθεί και καταχωρηθεί στο πλαίσιο του έργου για την εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
Παρουσιάζονται τα πρωτογενή δεδομένα φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία έχουν συλλεχθεί και καταχωρηθεί στο πλαίσιο του έργου για την εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

ΤΟΜΟΣ ΙV: Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
Παρουσιάζονται τα πρωτογενή δεδομένα φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία έχουν συλλεχθεί και καταχωρηθεί στο πλαίσιο του έργου για την εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

ΤΟΜΟΣ V: Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης
Παρουσιάζονται τα πρωτογενή δεδομένα φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία έχουν συλλεχθεί και καταχωρηθεί στο πλαίσιο του έργου για την εν λόγω γεωγραφική περιοχή.
 

ΠΑ05

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος

ΤΟΜΟΣ Ι: Μεθοδολογία
ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙV: Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ V: Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Παρουσιάζεται η επεξεργασία και η ανάλυση της διαθέσιμης πρωτογενούς πληροφορίας φυσικού περιβάλλοντος, όπως έχει ήδη παρουσιασθεί στο παραδοτέο ΠΑ04. Οι κατηγορίες των δεδομένων είναι:
- Μετεωρολογικά
- Υδρομετρικά
- Υδρογεωλογικά
- Ποιοτικά
Περιλαμβάνει δημιουργία χρονοσειρών, ταξινόμηση δεδομένων, έλεγχος αξιοπιστίας, αξιολόγηση και συμπλήρωση χρονοσειρών, χάρτες.
 

ΠΑ06

Υδατικά ισοζύγια

ΤΟΜΟΣ Ι: Μεθοδολογία
ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙV: Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ V: Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των υδρολογικών και υδρογεωλογικών ομοιωμάτων, καθώς και η ανάπτυξη και ρύθμιση των ομοιωμάτων, σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) Υδατικά Διαμερίσματα της περιοχής μελέτης.

Για την κατάρτιση των ομοιωμάτων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα υδρολογικής προσομοίωσης MIKE SHE (Systeme Hydrologique Europeen) και το σύστημα υδραυλικής προσομοίωσης επιφανειακών υδάτων MIKE 11. Τα λογισμικά MIKE SHE - MIKE 11 έχουν αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Υδραυλικής της Δανίας (DHI).


 

ΠΒ01

Τεύχος ανάλυσης υποδομής και χρήσεων

ΤΟΜΟΣ Ι: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙV: Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων.

 

ΠB02

ΤΟΜΟΣ Ι
ΤΟΜΟΣ Ι.Ι Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και των κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης
ΤΟΜΟΣ Ι.ΙΙ Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και των κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ Ι.ΙΙΙ Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και των κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ Ι.ΙV Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και των κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας

Η έκθεση αυτή έχει ως σκοπό την καταγραφή των οικολογικών γνωρισμάτων των υδατικών οικοσυστημάτων στα Υδατικά Διαμερίσματα της περιοχής μελέτης και ειδικότερα την καταγραφή της θέσης τους, το καθεστώς προστασίας τους τον τύπο βλάστησης και τα προστατευόμενα είδη που απαντούν στην περιοχή.

ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Προκαταρκτικός καθορισμός των τύπων των επιφανειακών υδατικών συστημάτων με βάση το Σύστημα Α

ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: Καθορισμός τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς
Αναφορικά με τις συνθήκες αναφοράς, η Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ορίζει στο Παράρτημα ΙΙ: 1.3.: ...Καθορίζονται τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες που αντιπροσωπεύουν τις τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων τα οποία ορίζονται στο σημειο 1.1. του παραρτήματος V και τα οποία προβλέπονται για το συγκεκριμένο σύστημα επιφανειακών υδάτων όταν η οικολογική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή...
Οι συνθήκες αναφοράς θα πρέπει να καθορίζονται για κάθε τύπο υδάτινου σώματος (water body type), σε εθνικό επίπεδο και για τον λόγο αυτό αναφέρονται ως τυπο-χαρακτηριστικές (type-specific reference conditions). Οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς δεν είναι ένα μέγεθος που μπορεί να μετρηθεί στο πεδίο, αλλά είναι κατά κάποιον τρόπο «εικονική πραγματικότητα» που πρέπει να καθορισθεί.

ΤΟΜΟΣ ΙV: Εκτίμηση ελάχιστης διατηρητέας παροχής - ελάχιστου ύψους στάθμης
O καθορισμός ελάχιστων τιμών παροχής και στάθμης νερού για τους μεγάλους ποταμούς και τις λίμνες είναι υποχρέωση όλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2000/60 την οποία η Ελλάδα εναρμόνισε με τον Ν. 3199/2003. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να προτείνει ελάχιστες τιμές για τους μεγάλους ποταμούς και τις μεγάλες λίμνες της Μακεδονίας και της Θράκης και να παρουσιάσει τον επιστημονικό προβληματισμό που υπάρχει διεθνώς και στην Ελλάδα για το θέμα αυτό, και να επισημάνει προτεραιότητες έρευνας και παρακολούθησης.

ΤΟΜΟΣ V
ΤΟΜΟΣ V.Ι Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης
ΤΟΜΟΣ V.ΙΙ Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ V.ΙΙΙ Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ V.ΙV Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, παρ. 1.4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν της πιέσεις που ασκούνται στα συστήματα επιφανειακών υδάτων κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Στη συνέχεια πρέπει να αξιολογήσουν την ευαισθησία της κατάστασης των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων στις προσδιορισμένες πιέσεις με τελικό σκοπό να εκτιμηθεί η πιθανότητα να μην τηρήσουν τους ποιοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους που θα καθοριστούν για τα συστήματα αυτά.

ΤΟΜΟΣ VΙ: Προτάσεις για την παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδατικών σωμάτων
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάρτιση προγραμμάτων για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων τους. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει για τα επιφανειακά ύδατα, να καλύπτουν α) τον όγκο και την στάθμη ή τον ρυθμό ροής στο μέτρο που αφορά την οικολογική και τη χημική τους κατάσταση και το οικολογικό δυναμικό και β) την οικολογική και χημική τους κατάσταση και το οικολογικό τους δυναμικό ενώ για τα υπόγεια ύδατα, να καλύπτουν την παρακολούθηση της χημικής και ποσοτικής τους κατάστασης. Για τις προστατευόμενες περιοχές, τα προγράμματα θα συμπληρωθούν με τις προδιαγραφές που περιέχονται στην κοινοτική νομοθεσία με την οποία έχουν καθοριστεί οι επιμέρους προστατευόμενες περιοχές.

 

ΠB03

Τεύχος δεδομένων αξιοποίησης υδατικών πόρων

Περιλαμβάνει την καταγραφή προτεραιοτήτων χρήσεων, το κόστος του νερού που διατίθεται στη ζήτηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υδατικών πόρων.
 

ΠB04

Ανάλυση μελλοντικών αναγκών και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων

Περιλαμβάνει την καταγραφή πληθυσμιακών δεδομένων, την ανάλυση προβλεπόμενων αναγκών έργων και μέτρων για τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αποδέκτη.
 

ΠB05

Τεύχος ανάλυσης προγραμμάτων ανάπτυξης

Περιλαμβάνει έρευνα για την υφιστάμενη και προβλεπόμενη αναπτυξιακή κατάσταση του κάθε υδατικού διαμερίσματος σε ότι αφορά τη βιομηχανία, μεταφορές, χρήσεις γης, χρήσεις νερού, ενέργεια, ορυκτό πλούτο.

ΠΓ01

Ανάπτυξη διαχειριστικού ομοιώματος υδατικών πόρων. Εφαρμογή για την παρούσα κατάσταση

ΤΟΜΟΣ Ι: Μεθοδολογία
ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ: Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ ΙV: Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
ΤΟΜΟΣ V: Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εφαρμογή των διαχειριστικών ομοιωμάτων, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα τεύχη παρουσιάζεται η ανάπτυξη, η ρύθμιση και τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ομοιώματος, καθενός από τα τέσσερα Υδατικά Διαμερίσματα της περιοχής μελέτης.

 

ΠΔ01

Οικονομική ανάλυση δραστηριοτήτων

Ι. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
IV. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Ανάλυση και εκτίμηση του κόστους παραγωγής ανά τομέα δραστηριότητας καθώς και εκτίμηση του κόστους χρήσεως ύδατος.
 

ΠΔ02

Αποτελέσματα εφαρμογής του διαχειριστικού και οικονομικού μοντέλου στην παρούσα κατάσταση

Ι. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
IV. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Οικονομικό Μοντέλο - Εκτίμηση οικονομικού αποτελέσματος από τις διάφορες χρήσεις ύδατος (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Ύδρευση-Αποχέτευση, Βιομηχανία, Υδροηλεκτρική ενέργεια) και συνολικά.
 

ΠΔ03

Ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων - Ανάπτυξη μέτρων

Ι. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
IV. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Αποτελέσματα ομοιωμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων των υδατικών διαμερισμάτων της περιοχής μελέτης με βάση επιλεγμένα σενάρια ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα δέκα χρόνια.
 

ΠΔ04

Εγχειρίδια οδηγιών και χρήσης ερωτημάτων στη Βάση δεδομένων και στο ΓΣΠ

Ι. Αμιγώς Περιγραφικά Δεδομένα
ΙΙ. Περιγραφικά & Γεωγραφικά Δεδομένα
ΙΙΙ. Αμιγώς Γεωγραφικά Δεδομένα
 

ΠΔ05

Θεματικοί χάρτες

Ι. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
IV. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης
 

ΠΔ06

Έκθεση προτάσεων προβολής και αξιοποίησης του διαχειριστικού μοντέλου

Ι. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
IV. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης
 

ΠΔ07

Εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού

Μετάδοση τεχνογνωσίας προς τους αρμόδιους φορείς - διασφάλιση της αξιοποίησης των παραχθέντων συστημάτων και συλλεχθέντων δεδομένων.
 

ΠΔ08

Σελίδα παρουσίασης του έργου στο Internet
 

ΠΔ09

Αντίγραφα αρχείου ερευνών-μελετών
 

ΠΔ10

Αντίγραφα με άδειες χρήσης των προμηθευμένων προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου
 

ΠΔ11

Αντίγραφα λογισμικών
 

ΠΔ12

Ολοκληρωμένη βάση δεδομένων
 

ΠΔ13

Τελική Έκθεση Πεπραγμένων

Ι. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
ΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΙΙ. Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας
IV. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης
 

ΠΔ14

Σύστημα επιτραπέζιου υπολογιστή

Σύστημα επιτραπέζιου υπολογιστή του οποίου οι προδιαγραφές θα καλύπτουν τις ανάγκες των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου με εγκατεστημένα τα απαραίτητα λογισμικά και αρχεία.
 

 
 

 

                                                                           Τελευταία ανανέωση 28/03/2013 - Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2008.