| Αρχική σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης  

 

 


Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοποίησης των εργαλείων που παράχθηκαν και των δεδομένων που συλλέχθηκαν.

Η εκπαίδευση περιλάμβάνε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2008 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησαν στελέχη των Διευθύνσεων Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτό διατέθηκαν στους εκπαιδευόμενους συστήματα Η/Υ με εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό και τα δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ασκήσεων.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης αφορούσε στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών / Γεωβάσεις - ArcGIS
Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS με την επέκτασή του (extension) MIKE HYDRO, αποτελεί το υπόβαθρο για την Περιγραφική και τη Γεωγραφική Βάση Δεδομένων, οι οποίες αναπτύσσονται για την κάλυψη των αναγκών του έργου.

β) Υδρολογικά ομοιώματα - MIKE SHE
Το Σύστημα Υδρολογικής Προσομοίωσης MIKE SHE είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο προσομοιώνει ταυτόχρονα, την κίνηση του νερού στην επιφάνεια του εδάφους, στην ακόρεστη ζώνη και στους υπόγειους υδροφορείς, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

γ) Διαχειριστικά ομοιώματα - MIKE BASIN
Το Σύστημα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων MIKE BASIN αναπτύχθηκε από το DHI Water & Environment. Αποτελεί εργαλείο μαθηματικής προσομοίωσης των υδρολογικών διεργασιών των λεκανών απορροής των ποταμών καθώς και της χρήσης του νερού εντός των ορίων τους. Λαμβάνει υπόψη το βασικό επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο σε επίπεδο λεκάνης απορροής, το οποίο αποτελείται από τους ποταμούς και τους κύριους παραποτάμους τους, τις λίμνες και τους ταμιευτήρες των φραγμάτων καθώς και τα υπόγεια νερά και την ποιότητα του νερού συνολικά. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τους διάφορους χρήστες και τις ανάγκες τους σε νερό. Τα παραπάνω προσομοιώνονται τόσο σε χωρικό όσο και σε χρονικό επίπεδο. Το MIKE BASIN λειτουργεί ως εφαρμογή του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS.


 

 
 

 

                                                                           Τελευταία ανανέωση 28/03/2013 - Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2008.