Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου αφορούν, τόσο στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση για τα διασυνοριακά οικοσυστήματα και τη σπουδαιότητά τους, όσο και στη διακρατική συνεργασία σε ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αλλά και κοινής περιβαλλοντικής προοπτικής.
    Ειδικότερα, τα αναμενόμενα οφέλη είναι τα εξής:
  • η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και η εδραίωση μακροχρόνιων συνεργασιών,
  • η δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
  • η υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού υλικού,
  • η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ενδυνάμωση - ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στην ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού υλικού,
  • η καλύτερη κατανόηση των διασυνοριακών οικοσυστημάτων και των αναγκών τους για αειφορική διαχείριση,
  • η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,
  • η άρση της απομόνωσης και του αποκλεισμού των περιφερειακών κοινοτήτων.
 
 
 
  .:: το Έργο