Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Размена на познавања

Во рамките на организираните работни состаноци со образовни, истажувачки и технолошки институции во Грција и БЈРМ ќе произлезе суштински дијалог и размена на знаење за теми кои што се однесуваат на проучувањето на природната средина и образоваието за континуиран развој , на образовната технологија како и нивното користење во Проучувањето на природната средина. Целата оваа процедура ќе го појача знаењето и вештиите за рационално користење на образовниот матерјал во образовните активности на просветата како и на иституциите во двете земји. 
 
 
  .:: Дејства