Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Публикација

Публикацијата и афирмацијата на резултатите е една од главните дејства на проектот и се однесува на реализацијата на одбрани активности , како контакти со средствата за јавно известување ( статии во весници, објавувања, публицирање итн.) создавање на веб страна, учество на состноци и средби, пишување на научни колумни и статии како и соопштенија на научни семинари. Дејствата за публикација имаат за цел да се докаже важноста на взаемната соработка помеѓу научните, истажувачките и технолочките институции на двете земји, за афирмација на користа која што произлегува од развојот и посвојувањето на заеднички теории во областа на образованието, како и во области од взаемен интерес , во појачувањето на активацијата на образовната и научната заедница на пограничната област, како и афирмација на потребата за подобро запознавање и разбирање на пограничните екосистеми и потребата за нивно порационално управување. 
 
 
  .:: Дејства