Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Очекувани резултати

Очекуваните резултати од реализација на проектот се однесуваат како на известувањето, сентиментализација и образованието од областа на пограничните екосистеми и на нивната важност, така и на соработката меѓу двете земји по прашања од областа на проучувањето на животната средина и Обука за Константен развој , како и заеднички просперитет на животната околина.
    Поконкретно, очекуваните резултати се следните:
  • Појачување на пограничната соработка и поставување на долгогодишни соработки
  • Создавање на заеднички образовни програми за Проучување на животната средина
  • усвојување на заеднички теории за развој на образовниот матерјал за животната средина
  • размена на познавања и засилувње- појачување на знаењето и вештините во развојот и користењето на образовниот матерјал
  • пододро запознавање на пограничните екосистеми и на нивните потреди со цел постојано уравување
  • појачување на локалната економија
  • отстранување на осаменоста и исклучување на периферните области
 
 
 
  .:: Проект