Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Цели

Целта на проектот е создавање на еден образовен матерјал, кој што ќе се однесува на поимите во врска со трајното управување со екосистемите, имајќи ги за основа правилата за Проучување на Животната средина и образованието за константен развој, како и истовремена инвестиција во важноста на пограничната соработка. Создавањето и користењето на овој матерјал ќе ја појача пограничната соработка помеѓу образовните, истражните и технолошките институции, со очекувачки резултат за поставување на долгорочна соработка. Размената на познавања се поставува како барање со намера да целосно се реализира и резултира користењето на методолошката опрема за развој и користење на образовниот матерјал.

 
 
 
  .:: Проект