Περιγραφή

Το Άγιο Όρος, η κιβωτός της Ορθοδοξίας, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρμονικής σχέσης του ανθρώπου με τη φύση που πηγάζει από τους Βυζαντινούς, αλλά ίσως και από τους κλασσικούς χρόνους. Μέρος αυτής της ζώσας παράδοσης είναι και τα θαλερά δάση δρυός και αριάς, χαρακτηριστικό γνώρισμα  του τοπίου του Αγίου Όρους.

Το έργο LIFE-ΦΥΣΗ "Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών με Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά δάση" υλοποιήθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους (δικαιούχος του έργου) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (εταίρος του έργου). Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 2003-2006 και ο προϋπολογισμός του ήταν 1.942.100 .

Κύριος σκοπός του έργου ήταν η έναρξη της ανόρθωσης των πρεμνοφυών δασών δρυός και αριάς σε υψηλά σπερμοφυή. Τα δάση δρυός περιλαμβάνονται στον τύπο οικοτόπου Δάση με Quercus frainetto (κωδ. παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 9280). Στο Άγιο Όρος καταλαμβάνουν έκταση 1.014 εκταρίων περίπου και εντοπίζονται από υψόμετρο 100 έως 1.400 και το μεγαλύτερο μέρος τους απαντά στο νότιο-νοτιοδυτικό μέρος της χερσονήσου. Τα δάση αριάς συγκροτούν τον τύπο οικοτόπου Δάση με Quercus ilex (κωδ. παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 9340). Στην περιοχή του Αγίου Όρους καταλαμβάνουν έκταση 5.621 εκτάρια περίπου, εμφανίζονται από υψόμετρο 0 έως 1.100 και το μεγαλύτερο μέρος τους απαντά στο ανατολικό τμήμα της χερσονήσου.  

Για την επίτευξη της ανόρθωσης των πρεμνοφυών δασών δρυός και αριάς επιλέχθηκε η μέθοδος των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών οι οποίες κατά την τριετή εφαρμογή του έργου θα διενεργηθούν σε έκταση 500 εκταρίων. Η περιοχή του έργου φαίνεται στον Χάρτη 1.