ττ

Οι δράσεις του έργου

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω τεσσάρων ομάδων δράσεων:

Α. Προκαταρκτικές δράσεις

Β. Δράσεις διαχείρισης

Γ. Ενημερωτικές δράσεις

Δ. Διοίκηση του έργου

 

Α. Προκαταρκτικές δράσεις

Α.1. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών δρυός και αριάς

Η μελέτη είχε ως γενικό σκοπό να προδιαγράψει την αναγωγή των δασών δρυός και αριάς του Αγίου Όρους μέσω αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών. Οι ειδικότεροι σκοποί της ήταν:

  • Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των δασών αριάς και δρυός.

  • Η περιγραφή των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών.

  • Η διατύπωση πρότασης για την κατά χώρο και χρόνο οργάνωση των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών.

Ολοκλήρωση: Μάρτιος 2004. Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Α.2. Κατάρτιση στις αναγωγικές υλοτομίες δασών δρυός και αριάς

Η δράση αυτή αφορύσε την κατάρτιση των μοναχών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δασών των Ιερών Μονών και ενός αριθμού υλοτόμων ή υπεργολάβων συγκομιστικών εργασιών σχετικά με τον τρόπο επιλογής των δέντρων που υλοτομούνται κατά τις αναγωγικές υλοτομίες των δασών δρυός και αριάς. Η δράση περιέλαβε τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική εφαρμογή σε κατάλληλες θέσεις.

Ολοκλήρωση: Ιούνιος 2005. Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Β. Δράσεις διαχείρισης

Β.1. Αναγωγικές υλοτομίες

Η δράση αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα του έργου και αφορύσε την εφαρμογή αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών σε έκταση 500 εκταρίων που κατανεμήθηκαν αναλογικά μεταξύ των δασών δρυός και αριάς. Η υλοποίησή της ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση των δράσεων Α1 και Α2.

Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2006. Υλοποίηση: Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Β.2. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των συστάδων που τέθηκαν σε αναγωγή

Η ανόρθωση μέσω αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά σε δάση αριάς σε τόσο μεγάλη κλίμακα στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Επιπροσθέτως στο Άγιο Όρος δεν εφαρμόζεται κανένα πρόγραμμα παρακολούθησης των δασών αυτών καθώς οι διαχειριστικές μελέτες των Ιερών Μονών δίνουν βάρος στα δάση της καστανιάς που έχουν μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Κρίθηκε επομένως σκόπιμο να εγκατασταθεί ένα σύστημα παρακολούθησης των τμημάτων εκείνων που θα τεθούν υπό αναγωγή. Σκοπός της εγκατάστασης του συστήματος είναι η παρακολούθηση του αποτελέσματος των αναγωγικών αραιώσεων, στα υπό ανόρθωση τμήματα και η σύγκρισή τους με επιφάνειες που δεν εφαρμόζεται η μέθοδος. Η δράση περιέλαβε την προετοιμασία προδιαγραφών (Αρχείο PDF) και την εγκατάσταση 45 επιφανειών στις συστάδες των δασών δρυός και αριάς που θα τεθούν σε αναγωγή.

Ολοκλήρωση: Αύγουστος 2006. Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

 

Γ. Ενημερωτικές δράσεις

Γ.1. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού

Η δράση αυτή αφορούσε τη δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του προς το ευρύ κοινό και τους προσκυνητές του Αγίου Όρους. Ειδικότερα περιέλαβε:

  • Την έκδοση ενός ενημερωτικού εντύπου. Αυτό περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους τα δάση δρυός και αριάς, τον σκοπό και τις δράσεις του έργου και τα αποτελέσματά του. Το έντυπο παρήχθηί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και διανημήθηκε στους προσκυνητές και αποστάλθηκε σε οργανισμούς και υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

  • Την παραγωγή μιας συνοπτικής έκθεσης για το έργο. Αυτή απευθύνεται σε όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μπορούν να περιληφθούν στο ενημερωτικό έντυπο. Περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους, τα δάση δρυός και αριάς, τον σκοπό και τις δράσεις του έργου και τα αποτελέσματά του. Η έκθεση αυτή παρήχθη σε έντυπη μορφή που θα διανεμηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος ή την εμπορία και επεξεργασία δασικών προϊόντων. H έκθεση είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  • Την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων δημοσιοποίησης του έργου. Ιδιαίτερη δόθηκε στο να ταιριάζουν στο ιδιαίτερο πνευματικό και φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους και τοποθετήθηκαν σε θέσεις που υποδείχθηκαν από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Ολοκλήρωση: Μάρτιος 2005. Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Γ.2. Δικτυακός τόπος

Η δράση αυτή αφορά την ανάπτυξη του παρόντος δικτυακού τόπου για την παρουσίαση των δασών δρυός και αριάς του Αγίου Όρους καθώς και των δράσεων του έργου Life για την ανόρθωση των δασών αυτών. Επίσης παρουσίαζει την πορεία υλοποίησης του έργου και δίνει πρόσβαση σε αρκετά από τα παραδοτέα του έργου.

Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2006. Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Γ.2. Ταινία

Σκοπός της ταινίας είναι η προώθηση της μεθόδου της ανόρθωσης των δασών δρυός και αριάς μέσω αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών. Για τον σκοπό αυτό δόθηκε έμφαση στα αποτελέσματα των υλοτομιών της δράσης Β4 σε σύγκριση με τις συστάδες που δεν έχουν τεθεί σε αναγωγή. Επιπροσθέτως, παρουσιάζει όλες τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή των υλοτομιών όπως είναι η κατάρτιση στις αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτομίες δασών δρυός και αριάς, η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης και η συνάντηση παρουσίασης του έργου. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους και ειδικότερες πληροφορίες για τα δάση δρυός και αριάς.

Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2006. Υλοποίηση: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Γ.3. Τεχνικός οδηγός αποκατάστασης

Ο τεχνικός οδηγός αποκατάστασης είναι μια επιστημονική έκδοση για την ανόρθωση των δασών αριάς και δρυός. Σκοπός της έκδοσής του είναι η προώθηση της εφαρμογής της μεθόδου της αναγωγής μέσω καλλιεργητικών υλοτομιών στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Μεσόγειο ως μιας μεθόδου απολύτως προσαρμοσμένη στις αρχές της αειφόρου δασοπονίας και στις ειδικές απαιτήσεις προστασίας της βιοποικιλότητας στα δάση. Τα  θέματα που πραγματεύεται ο οδηγός είναι:

  • Οι μέθοδοι αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών.

  • Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την ανόρθωση των δασών αριάς και δρυός.

  • Οι ανάγκες εκπαίδευσης των δασεργατών και του υπόλοιπου προσωπικού που ασχολείται με τα δάση αυτά

  • Η παρακολούθηση των υλοτομιών αυτών.

Ο οδηγός είναι προσαρμοσμένος στις ειδικές απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στη νέα δασική πολιτική που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτυπώθηκε στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε 1.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα. Η έκδοση θα διανεμηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Ολοκλήρωση: Μάρτιος 2006. Υλοποίηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Γ.4. Συνάντηση παρουσίασης του έργου

Η συνάντηση αυτή είχε ως κύριο σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Η συνάντηση φιλοξενήσε συμβολές  σε θέματα ανόρθωσης δρυοδασών, ώστε με αφορμή το έργο να αναπτυχθεί διάλογος για το θέμα αυτό και να προωθηθεί η αναγωγή των δασών δρυός και αριάς σε όλη τη Μεσόγειο. Στη συνάντηση μετείχαν ερευνητές, μέλη του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως μελετητές, επιχειρηματίες που ασχολούνται με το εμπόριο και την κατεργασία ξύλου κ.ά. Η συνάντηση διεξήχθη στις 28/9/2006 και οργανώθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.  

Δ. Διοίκηση του έργου

Η δράση αυτή αφορά τη διοίκηση του έργου και περιέλαβε όλες τις αναγκαίες διοικητικές και οικονομικές ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη επίτευξη των σκοπών του.

Την ευθύνη της δράσης αυτής έχει η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.