Α. Προκαταρκτικές δράσεις

Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών δρυός και αριάς

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Κατάρτιση στις αναγωγικές υλοτομίες δασών δρυός και αριάς

Η δράση αυτή που αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας για την εφαρμογή των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Για την επίτευξη των σκοπών της κατάρτισης δημιουργήθηκε ειδικό έντυπο ενημερωτικό υλικό με πληροφορίες για την εφαρμογή της μεθόδους των καλλιεργητικών αναγωγικών υλοτομιών αλλά και για θέματα ασφαλείας κατά την εργασία στο δάσος.

 

Β. Δράσεις διαχείρισης

Αναγωγικές υλοτομίες

Η δράση αυτή που αφορούσε την εφαρμογή αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών σε έκταση 500 ha ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Aπομάκρυνση αναρριχώμενης βλάστησης κατά τη διάρκεια των αραιώσεων στο δάσος της Ιεράς Μονής Ιβήρων.(Φωτογραφία Π. Κακούρος)

 

Όψη της ίδιου τμήματος του δάσους της Ιεράς Μονής Ιβήρων μετά τις αραιώσεις. (Φωτογραφία Π. Κακούρος)

 

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των συστάδων που τέθηκαν σε αναγωγή

Για την υλοποίηση της δράσης εγκαταστάθηκαν 45  επιφάνειες (Χάρτης) στις συστάδες των δασών δρυός και αριάς που θα τεθούν σε αναγωγή σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί. Από τις επιφάνειες αυτές έχουν ήδη συγκεντρωθεί δασοκομικά στοιχεία όσο και στοιχεία για τη βλάστηση. Περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση της δράσης και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν βρίσκονται στην Τελική έκθεση της δράσης και στην Έκθεση για την αξιολόγηση των επιδράσεων των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών στη βλάστηση.
 Συλλογή δεδομένων βλάστησης. Συλλογή δασοκομικών δεδομένων.

                              

   Σήμανση επιφάνειας παρακολούθησης.

Σήμανση δέντρων.

 

Γ. Ενημερωτικές δράσεις

Ενημερωτικά έντυπα

Εκδόθηκε το τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο του έργου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η απλουστευμένη αναφορά του έργου.

 

Ενημερωτικές πινακίδες

Τοποθετήθηκαν δυο ενημερωτικές πινακίδες σε θέσεις που υποδείχθηκαν από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

 

Τεχνικός Οδηγός

Ο τεχνικός οδηγός αποκατάστασης με τίτλο "Oδηγίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών αριάς και δρυός" είναι μια επιστημονική έκδοση για την ανόρθωση των δασών αριάς και δρυός. Σκοπός της έκδοσής του είναι η προώθηση της εφαρμογής της μεθόδου της αναγωγής μέσω καλλιεργητικών υλοτομιών στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Μεσόγειο ως μιας μεθόδου απολύτως προσαρμοσμένη στις αρχές της αειφόρου δασοπονίας και στις ειδικές απαιτήσεις προστασίας της βιοποικιλότητας στα δάση. 

Ο οδηγός εκδόθηκε στην ελληνική και αγγλική γλώσα και εκτυπώθηκε σε 1.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα. Η έκδοση θα διανεμηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Διανέμεται δωρεάν και αντίτυπα διατίθενται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

 

Συνέδριο του έργου 

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου διοργάνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2006, συνέδριο όπου παρουσιάσθηκαν οι σκοποί, οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο "Eagles Palace" στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής και συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις Δασικές Υπηρεσίες της περιοχής, κ.λπ.

Στιγμιότυπα από το συνέδριο.(Φωτογραφίες Α. Ταυρίδης / Π. Καλλιφατίδης)

 

Ταινία

Ολοκληρώθηκε η ταινία που παρουσιάζει τη μέθοδο της ανόρθωσης των δασών δρυός και αριάς μέσω αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών. Έμφαση δόθηκε στα αποτελέσματα των υλοτομιών. Επιπροσθέτως, παρουσιάζει όλες τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή των υλοτομιών όπως είναι η κατάρτιση στις αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτομίες δασών δρυός και αριάς και η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης.  Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους και ειδικότερες πληροφορίες για τα δάση δρυός και αριάς και στιγμιότυπα από το συνέδριο του έργου του έργου. 

Η ταινία παρήχθη σε DVD για την ελληνική και αγγλική γλώσσα και διανέμεται δωρεάν. Αντίτυπα διατίθενται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.