Πλατύφυλλη δρυς, Quercus frainetto Ten.

Πρόκειται για φυλλοβόλο είδος δρυός που μπορεί να φθάσει τα 35 m ύψος. Δημιουργεί εκτεταμένα αμιγή ή μικτά δάση τα οποία καταλαμβάνουν σχεδόν το 1/3 της συνολικής έκτασης των δασών μας και το 80% της έκτασης των φυλλοβόλων δρυοδασών. Εμφανίζεται σε όλη την ημιορεινή περιοχή της ηπειρωτικής χώρας από την Πελοπόννησο έως τη Β. Ελλάδα.

Η πλατύφυλλη δρυς Quercus frainetto είναι το πολυτιμότερο και σημαντικότερο είδος δρυός της χώρας μας τόσο για την έκταση που καταλαμβάνουν τα οικοσυστήματά της όσο και για το πολύτιμο ξύλο της τόσο ως καυσόξυλο όσο και ως τεχνικό και επιπλοποιίας. Το, μεγάλων διαστάσεων, ξύλο της είναι ξανθού χρώματος, στιλπνό με άφθονες χρυσαλίδες, ιδιότητες οι οποίες σε συνδυασμό με την αντοχή και τη διάρκειά του το καθιστούν πολύτιμο και περιζήτητο για την παρκετοποιία και την επιπλοποιία.

Πολύτιμα είναι επίσης τα βελανίδια, τα οποία αποτελούν εξαιρετική τροφή για τους χοίρους, και το φύλλωμά της για τη διατροφή των ζώων και κυρίως των κατσικών. Τα οικοσυστήματα της πλατύφυλλης δρυός εμφανίζονται σε ασβεστολιθικά και πυριτικά πετρώματα και οφιόλιθους. Κυρίως εμφανίζονται σε βαριά αργιλώδη εδάφη και κοκκινοπηλούς, τα οποία είναι ακατάλληλα για γεωργική εκμετάλλευση και πιθανά αυτός είναι ο λόγος που τα οικοσυστήματά της υπέστησαν λιγότερες εκχερσώσεις από ό,τι τα αντίστοιχα άλλων ειδών δρυός.

Τα οικοσυστήματα της πλατύφυλλης δρυός έχουν υποστεί στο παρελθόν εντατική εκμετάλλευση με ληστρικές υλοτομίες, κλαδονομή και υπερβόσκηση με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να εμφανίζονται υποβαθμισμένα και μερικά σε θαμνώδη μορφή. Με τη ρύθμιση όμως των υλοτομιών και κυρίως με τη μείωση της βοσκής, ιδιαίτερα των αιγοπροβάτων, βρίσκονται στο στάδιο της φυσικής ανόρθωσης. Ως αποτέλεσμα, εκεί που πριν από 25-30 έτη συναντώνταν θαμνόμορφοι σχηματισμοί από πλατύφυλλη δρυ σήμερα εμφανίζονται θαυμάσια οικοσυστήματα με δρυ στον ανώροφο και γαύρο ή άλλα είδη στον υπόροφο και τον μεσώροφο.

Σήμερα, τα οικοσυστήματα της πλατύφυλλης δρυός εμφανίζουν διάφορο βαθμό υποβάθμισης και ποικίλη παραγωγική δυνατότητα. Η πλειονότητα των δασών της υφίστανται πρεμνοφυή διαχείριση με σκοπό την παραγωγή κυρίως καυσόξυλων. Επειδή όμως το είδος αυτό σε καλούς τόπους έχει τη δυνατότητα παραγωγής πολύτιμου ξύλου, είναι σκόπιμο τα δάση τα οποία συγκροτεί να αναχθούν σε σπερμοφυή μορφή με τη μέθοδο της καλλιέργειας και την παράταση του χρόνου παραγωγής.

 Η κατανομή της πλατύφυλλης δρυός φαίνεται στον Χάρτη 2

 

 

 

 

 

 

 

 

    Χάρτης 2. Κατανομή της Quercus frainetto Ten.