ττ

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί αφορά κυρίως τα δάση δρυός και αριάς στην Ελλάδα και στο Άγιο Όρος, τις προσπάθειες ανόρθωσης των δασών δρυός και της αριάς καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές για το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους.

 Αθανασιάδης, Ν. 1998. Μονάδες βλάστησης της ζώνης των αείφυλλων πλατυφύλλων στο Άγιο Όρος. Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997. Εκδόσεις ΟΠΠΕΘ 97.

Βαβαλέκας, Κ. 1998. Η πανίδα του Αγίου Όρους. Φύση και Φυσικό Περιβάλλον Αγίου Όρους. Εκδόσεις ΟΠΠΕΘ 97.

Γκανιάτσας, Κ.Α. 1963. Η βλάστησις και η χλωρίς της χερσονήσου του Αγίου Όρους. Στο:Αθωνική Πολιτεία, επί τη χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Σελ. 509-678.

Γρηγοριάδης, Ν. και Γ. Χατζηφιλιππίδης. 1999. Χειρισμός συστάδος δρυός υπό αναγωγή στη Βόρεια Ελλάδα. Στο: Σύγχρονα προβλήματα δασοπονίας. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 1998. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Σελ. 409-424.

Διαμαντής, Σ. 1997. Η μυκοχλωρίδα του Αγίου Όρους. Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997. Εκδόσεις ΟΠΠΕΘ 97.

Ε.Σ.Υ.Ε. Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφή των ετών 1991 και 2001. ΕΣΥΕ Αθήνα.

Zagas, T. D., P.P. Ganatsas, T.K. Tsitsoni and Marianthi Tsakaldimi. 2004. Thinning effect on stand structure of holm oak stand in northern Greece. In: Arianoutsou, M. and V.P. Papanastasis (eds), Proceedings of the 10th MEDECOS Coference, April 25-May 1, 2004. Rhodes, Greece. Millpress, Rotterdam.

Ζάγκας, Θ. και Α. Χατζηστάθης. 1995. Οικολογική διαχείριση δασικών παραγωγικών οικοσυστημάτων. Στο: Πρακτικά Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), Οκτώβριος 1995. Σελ. 109-117.

Griesebach, A. 1841. Reise durch Rumelien und Brussa in jahre 1839, 1.2 Gottingen.

Mattfeld, J. 1927. Aus wald und macchie in Griechenland. Dendrol. Ges. 38: 106 - 151.

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. 1996. Αρχείο του Μετεωρολογικού Σταθμού Αρναίας. Θεσσαλονίκη.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. 1978 Φύλλα γεωλογικών χαρτών κλίμακας 1:50.00 Άθως και Ιερισσός. Αθήνα.

Καϊλίδης, Δ.1990. Η δασική πυρκαγιά του Αγίου Όρους (14-28 Αυγούστου 1990). Θεσσαλονίκη.

Καϊλίδης, Δ και Σ. Μαρκάλας. 1992. Προστασία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Στο: Ντάφης, Σ., Δ. Καϊλίδης, Π. Σμύρης, Στ. Μαρκάλας, Θ. Ζιάγκας, Φ. Σιαμίδης και Κ. Ποϊραζίδης. Οικολογική διαχείριση περιοχής Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Καρανδεινός, Μ. (υπευθ. έκδοσης). 1992. Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Αθήνα. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. 356 σελ.

Γούναρης, Ν και Κ. Κόντος. Διαχειριστική μελέτη δάσους Ιεράς Μονής Ιβήρων για τη διαχειριστική περίοδο 2001-2010. Καρυές Αγίου Όρους. 36 σελ. + παραρτήματα.

Λάγκας, Γ. και Δ. Βικελούδας. 1992. Διαχειριστική μελέτη Μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου για τη διαχειριστική περίοδο 1992-2001. Θεσσαλονίκη. 86 σελ.

Μακρογιάννης, Τ. 1996. Κασσάνδρα Χαλκιδικής, αναφορά στις κλιματολογικές συνθήκες. Κλιματολογικά, Νο 10. Εκδόσεις Τομέα Μετεωρολογίας, Α.Π.Θ.

Μουλόπουλος, Χ. 1963. Η δασοπονία του Αγίου Όρους. Αθωνική Πολιτεία.

Μουλόπουλος, Χ. 1965. Μαθήματα Δασοκομικής. Γενική εφηρμοσμένη δασοκομική, Β΄ τεύχος, πολυγρ. Θεσσαλονίκη

Μπαμπαλώνας, Δ. Μ. Κωνσταντίνου και Σ. Χαραλαμπίδης. 1998. Η χλωρίδα του Αγίου Όρους. Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997. Εκδόσεις ΟΠΠΕΘ 97.

Ντάφης, Σ. 1966. Σταθμολογικαί και δασοαποδοτικαί έρευναι σε πρεμνοφυή δρυοδάση και καστανωτά της Β.Α. Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη.

Ντάφης, Σ. 1986. Δασική οικολογία. Γιαχούδης-Γιαπούλης.

Ντάφης, Σ. 1990α. Εφαρμοσμένη δασοκομική. Γιαχούδης-Γιαπούλης. Θεσσαλονίκη.

Ντάφης, Σ. 1990β. Δασοκομικός χειρισμός δασών οξιάς. Επιστημονική επτηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τομ. ΛΓ/2 Θεσσαλονίκη. Σελ. 115-150.

Ντάφης, Σ. 1992α. Οικολογικές συνθήκες. Στο: Ντάφης, Σ., Δ. Καϊλίδης, Π. Σμύρης, Στ. Μαρκάλας, Θ. Ζιάγκας, Φ. Σιαμίδης και Κ. Ποϊραζίδης. Οικολογική διαχείριση περιοχής Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Ντάφης, Σ., Π. Σμύρης, Θ. Ζιάγκας και Φ. Σιαμίδης. 1992β. Οικολογική διαχείριση. Στο: Ντάφης, Σ., Δ. Καϊλίδης, Π. Σμύρης, Στ. Μαρκάλας, Θ. Ζιάγκας, Φ. Σιαμίδης και Κ. Ποϊραζίδης. Οικολογική διαχείριση περιοχής Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Ντάφης, Σπ., 1998. Φύση και φυσικό περιβάλλον Αγίου Όρους. Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997. Εκδόσεις Ο.Π.Π.Ε.Θ.

Ντάφης, Σ., Γ. Γουδέλης και Ν. Κόντος. 1999. Αποκατάσταση των πρανών του δασικού οδικού δικτύου στο Άγιον Όρος: Αξιολόγηση - προτάσεις. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θέρμη. 111 σελ. + 3 χάρτες.

Ντάφης, Σ., Εύα. Παπαστεργιάδου, Ευθαλία. Λαζαρίδου και Μαρία. Τσιαφούλη. 2001. Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θεσσαλονίκη. 393 σελ.

Παπαγιάννης, Θ. και Ιερομόναχος Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης. 1994. Φυσικός χώρος και μοναχισμός. Η διατήρηση της βυζαντινής παράδοσης στο Άγιον Όρος. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν. Αθήνα.

Πατρινέλης, Χ.Γ. 1997.Το Άγιον Όρος κατά την Τουρκοκρατία. Στο: Καρακατσάνης, Α (συντ.), Θησαυροί του Αγίου Όρους, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997. Εκδόσεις Ο.Π.Π.Ε.Θ.

Phitos, D. A. Strid, S. Snogerup and W. Greuter (eds). 1995. The red data book of rare and threatened plants of Greece. WWF. Athens.

Rauch, W. 1949. Klimatologie der vegetations verhaltnisse der Athos Halbinsel und der ostagaischen Inseln Lemnos, Evstratios, Mytiline und Chios. Sitzungeber. Heidelberger Academie Wiss., Math - Naturwiss. Kl. 1949 (12):511 - 615.

Σιαμίδης, Φ. και Χ. Μιχτατίδης. 1990. Διαχειριστική μελέτη Μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος για τη δεκαετία 1991-2000. Θεσσαλονίκη. 56 σελ.

Σιαμίδης, Φ. 1994α. Διαχειριστική μελέτη Μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Μ. Λαύρας για τη δεκαετία 1994-2003. Άγιο Όρος.61 σελ.

Σιαμίδης, Φ. 1994β. Διαχειριστική μελέτη Μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Παντοκράτορος για τη δεκαετία 1994-2003. Άγιο Όρος. 63 σελ.

Σιαμίδης, Φ. 1994α. Διαχειριστική μελέτη Μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Μ. Λαύρας για τη δεκαετία 1994-2003. Άγιο Όρος.61 σελ.

Σιαμίδης, Φ. 1995. Μελέτη περιοχών των Ιερών Μονών Μεγίστης Λαύρας και Κουτλουμουσίου. WWF. 111 σελ.

Σιαμίδης, Φ. 1998. Διαχειριστική μελέτη Μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για τη δεκαετία 1998-2007. Άγιο Όρος.52 σελ.

Σιαμίδης, Φ. 2001. Διαχειριστική μελέτη Μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας για τη δεκαετία 2001-2010. Άγιο Όρος. 48 σελ.

Σμύρης, Π. και Π. Γκανάτσας. 1995. Αποτελέσματα αναγωγής δρυοδασών στον Χολομώντα Χαλκιδικής. Στο: Δασική Ανάπτυξη Ιδιοκτησιακό-Χωροταξικό, Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Χανιά Απρίλιος 1994. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Σελ. 301-317.

Σμύρης, Π., Μ. Ασλανίδου και Η. Μήλιος. 1999. Αραιώσεις δρυός (Quercus conferta Kit.). Στο: Σύγχρονα προβλήματα δασοπονίας. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 1998. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Σελ. 417-424.

Στάμου, Ν. 2001. Δάση και δασοπονία του Αγίου Όρους. Στο: Ντάφης, Σ., Δ. Μπαμπαλώνας και Σ. Διαμαντής (επιστ. επιμ.). Αγιον Όρος Φύση και Φυσικό Περιβάλλον, Πρακτικά διημερίδας 29-30/9/1997. Θεσσαλονίκη. Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω και ΟΠΠΕΘ 97. Σελ. 97-109.

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ. 1996. Αρχείο του Μετεωρολογικού σταθμού Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Α.Π.Θ.

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Αρχείο του Μετεωρολογικού σταθμού Ν. Μαρμαρά. Θεσσαλονίκη Α.Π.Θ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 2001. Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, Υποπρόγραμμα 3. Δράση 3.3.

Χατζηφιλιππίδης, Γ. και Γ. Σπύρογλου. 1999. Επίδραση της εποχής υλοτομίας στην πρεμνοβλάστηση της πλατυφύλλου δρυός (Quercus frainetto). Στο: Σύγχρονα προβλήματα δασοπονίας. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος 1998. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Σελ. 417-424.