Цели на проектот

Главните цели на проектот беа:  

Во специјализирани цели вклучени се:   

За остварување на целите од проектот реализирани се  5 активности. 

  1. Склучување на договор за соработка со локалниот партнер (Општина Дојран).

  2. Следење на квалитативните и квантитативните параметри со цел набљудување на водите на езерото, согласно со Директивата- Рамка за водите 2000/60/EK.

  3. Збогатување на изложбените простории на Музеите на Дојранското езеро со дополнителни експонати од информативен и забавно- образовен карактер на грчки, англиски јазик и на официјалниот јазик на ПЈРМ.

  4. Публикација на програмата- Известување.

  5. Следење и управување со програмата.

 

Po~etna strana  |  Proekti za za{tita  |  Mapa na sajtot  |  Kontakt  |  VEB redaktor  |  EKBY, 2006  |