| ΟΦΕΛΟΣ

 

 

Το όφελος που θα προκύψει από το έργο αφορά:

  • Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών και κατευθύνσεων αναφορικά με την άσκηση του αειφόρου τουρισμού.

  • Παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων που βασίζονται στις αρχές της αειφορίας.

  • Ειδικοί επιστήμονες που εργάζονται σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, διατήρησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος, καθώς, επίσης και σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας.

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι αρχές, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί που φέρουν την ευθύνη σχεδιασμού και άσκησης του τουρισμού, αλλά και της επαγγελματικής κατάρτισης.

  • Επισκέπτες, καθώς θα δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στηριζόμενο στις αρχές της αειφορίας.

  • Ευρύ κοινό των δύο χωρών, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, μέσω της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας.

  • Εκπαιδευτική κοινότητα των δύο χωρών, περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί που δρουν στις δύο χώρες, υποδομές ενημέρωσης και μουσεία που λειτουργούν στην περιοχή, καθώς θα αποκτήσουν εργαλεία και εκπαιδευμένο προσωπικό που θα συμβάλλει στην άσκηση δράσεων εκπαίδευσης και αναψυχής.
     

 

 

 

 

 

 

 

     

   
    Αρχική σελίδα

    Το έργο

    Οι δράσεις

    Σκοποί

   

   

    Αναμενόμενα αποτελέσματα

    Όφελος

    Εταίροι

    Νέα

   

    Φωτογραφικό υλικό

    Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

    Επικοινωνία

    Webmaster

Τελευταία ενημέρωση 10/02/2010 - EKBY, 2010