| ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
 • Προώθηση διμερών σχέσεων σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, αειφόρου ανάπτυξης, σχεδιασμού και άσκησης αειφόρου τουρισμού.

 • Ανάδειξη της σπουδαιότητας της διακρατικής συνεργασίας και προβολή των ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη και υιοθέτηση επιστημονικών προσεγγίσεων και δράσεων για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, όπως τα Ουκρανικά Καρπάθια.

 • Ενίσχυση των τοπικών κοινωνικών και άλλων κοινωνικών ομάδων με νέα εργαλεία για την αύξηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας στην άσκηση του αειφόρου τουρισμού.

 • Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάδειξη και αειφορική ανάπτυξη του φυσικού πλούτου της Ουκρανίας.

 • Ενίσχυση διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού.

 • Κατάρτιση και βελτίωση της γνώσης επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων για τον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού.

 • Ανάδειξη της χώρας σε έναν τόπο ιδιαίτερου οικολογικού, εκπαιδευτικού, αισθητικού και αναψυχικού ενδιαφέροντος.

 • Συμβολή στην προσέλκυση επισκεπτών και δημιουργία προϋποθέσεων για την τόνωση της τουριστικής κίνησης στη χώρα και ειδικότερα στις μειονεκτικές περιοχές (π.χ. ορεινές, αγροτικές περιοχές).

 • Στήριξη και ενίσχυση του εισοδήματος, άρση της απομόνωσης και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των τοπικών κοινωνιών.

 • Βελτίωση των δυνατοτήτων αειφορικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

 • Προβολή του έργου της ΥΔΑΣ.

 

 

 

 

 

 

 

     

   
    Αρχική σελίδα

    Το έργο

    Οι δράσεις

    Σκοποί

   

   

    Αναμενόμενα αποτελέσματα

    Όφελος

    Εταίροι

    Νέα

   

    Φωτογραφικό υλικό

    Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

    Επικοινωνία

    Webmaster

Τελευταία ενημέρωση 10/02/2010 - EKBY, 2010