Περισσότερα από 165 μικρά και μεγάλα έργα, πιστοποιούν τη δράση του ΕΚΒΥ για βελτίωση της γνώσης, για προστασία και αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων, για κατάρτιση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην ανάγκη διάσωσης του φυσικού πλούτου. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ενδεικτικά έργα του ΕΚΒΥ:

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Απογραφή υγροτόπων: Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ενημέρωση και εμπλουτισμός εθνικής βάσης δεδομένων για τους υγροτόπους. Χαρτογράφηση ελληνικών υγροτόπων βάσει της μεθόδου MedWet. Απογραφή των υγροτόπων της Αλβανίας. Προτάσεις εφαρμογής της τηλεπισκόπησης στην απογραφή υγροτόπων και δημιουργία σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης της περιβαλλοντικής πληροφορίας.

Τεχνικός συντονισμός του Δικτύου Πληροφόρησης και Επικοινωνίας MedWet για την αειφόρο ανάπτυξη των υδάτινων οικοσυστημάτων (Έργο MedWet-Reseau CODDE).

Καταγραφή, αναγνώριση, εκτίμηση και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ): Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου καταλόγου περιοχών, που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (Έργο LIFE Φύση σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Γεωργίας).

Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης: Επιστημονικός συντονισμός του έργου χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (Έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ).

Συμπληρώσεις των στοιχείων της βάσης δεδομένων των περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000: Τροποποιήσεις στον Εθνικό Κατάλογο, βάσει υποδείξεων των Σεμιναρίων για τη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή (Έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ).

Σύστημα για την Υδρολογία με Χρήση Δορυφορικών Εικόνων για τη Ρύθμιση Υδρολογικών Ομοιωμάτων (SHYLOC): Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και υπολογισμού της έκτασης μιας υδάτινης επιφάνειας από δορυφορικές εικόνες, για την τροφοδότηση υδρολογικού ομοιώματος (Έργο FP5, υπό τον συντονισμό του Joint Research Centre).

Χωρικοί ενδείκτες για τη διατήρηση της φύσης στην Ευρώπη (SPIN): Ανάπτυξη και αξιολόγηση χωρικού συστήματος ενδεικτών, βασισμένου στη χρήση δορυφορικών δεδομένων, για την παρακολούθηση και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (Έργο FP6, υπό τον συντονισμό του Deutsches Zentrumfuer Luft und Raumfahrte).

Ολοκληρωμένη διαχείριση ευρωπαϊκών υγροτόπων (IMEW): Έρευνα αποτύπωσης των αντιλήψεων της τοπικής κοινωνίας για το φυσικό περιβάλλον, σε σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες, την εκπαίδευση, τις διοικητικές δομές διαχείρισης και την άσκηση του τουρισμού (Έργο FP6, υπό τον συντονισμό του University of Durham).

Εργαλεία αξιολόγησης για την υποστήριξη της προστασίας υγροτοπικών οικοσυστημάτων στην Ευρώπη (EVALUWET): Συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος στήριξης αποφάσεων, το οποίο θα βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών της Οδηγίας για τα Ύδατα (Έργο FP6, υπό τον συντονισμό του Royal Holloway and Bedford New College).

Εκτίμηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα γλυκού νερού της Ευρώπης (EUROLIMPACS): Διερεύνηση της επίδρασης των κλιματικών μεταβολών στη δομή και λειτουργία των γλυκών υδάτων της Ευρώπης. Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των γλυκών υδάτων (Έργο FP6, υπό τον συντονισμό του University College London).

Αξιολόγηση των ανθρωπογενών επιδράσεων στη βιοποικιλότητα με τη χρήση ευαίσθητων ειδών (BioScore): Αξιολόγηση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα από την εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων, με τη χρήση ευαίσθητων ειδών (Έργο FP7, υπό τον συντονισμό του ECNC).

«Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”»: Παρακολούθηση και ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των λιμνών της Ελλάδας του παραρτήματος της ΚΥΑ 140384/2011. (Έργο του Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014-2020, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής).

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προδιαγραφές σχεδίων διαχείρισης: Σύνταξη προδιαγραφών διαχειριστικών σχεδίων για περιοχές του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (Έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ).

Συντονισμένες δράσεις για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου: Έργο επίδειξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών (Έργο LIFE Περιβάλλον, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών).

Διατήρηση και διαχείριση τόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ): Εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων για επιλεγμένες περιοχές του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000, εκστρατείες ενημέρωσης και προδιαγραφές παρακολούθησης (Έργο LIFE Φύση).

Μέτρα διατήρησης για το φοινικόδασος του Βάι, Κρήτη: Ανόρθωση και αποκατάσταση του φοινικόδασους, ρύθμιση των τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση του αειφόρου τουρισμού, δράσεις ανάδειξης και περιβαλλοντικής ερμηνείας (Έργο LIFE Φύση, σε συνεργασία με την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Παναγία η Ακρωτηριανή και τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης).

Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά δάση: Ανόρθωση 5.000 στρεμμάτων πρεμνοφυών δασών πλατύφυλλης δρυός και αριάς με τη μέθοδο των καλλιεργητικών αναγωγικών υλοτομιών (Έργο LIFE Φύση, με δικαιούχο την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους).

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου: Αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης και ανάδειξη των αξιών του παραποτάμιου δάσους. Δημιουργία περιβαλλοντικών πάρκων, οργάνωση υποδομών ενημέρωσης (Έργο με τη χρηματοδότηση των χωρών Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Καθορισμός μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και τον χαρακτηρισμό τους ως ζωνών ειδικής προστασίας της ορνιθοπανίδας: Σύνταξη προδιαγραφών και πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές (Έργο ΕΠΠΕΡ 2000-2006).

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προώθηση του κοινού σχεδιασμού διαχείρισης περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης στο πνεύμα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: Επιστημονικός συντονισμός δράσεων (Έργο INTERREG της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης).

Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ και των οποίων τελικοί δικαιούχοι είναι οι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (Έργο ΕΠΠΕΡ 2000-2006).

Αποκατάσταση υγροτόπων: Σχεδιασμός ιδεοτύπου για την αναδημιουργία της τέως λίμνης Κάρλας. Σχεδιασμός αποκατάστασης της αποξηραμένης λιμνοθάλασσας Δράνας και συμβολή στην αποκατάσταση της λίμνης Μαυρούδας. Αναγνώριση έργων για την αποκατάσταση και διατήρηση της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Καθορισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την προστασία και ανόρθωση των λειτουργιών των λιμνών Ζάζαρη-Χειμαδίτιδα και προώθηση της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας και άλλους οργανισμούς στο πλαίσιο έργου LIFE Φύση. Καθορισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αναδημιουργία του υγροτόπου της τέως λίμνης Ασκουρίδας Νομού Λάρισας. Επιστημονική έκδοση για την αποκατάσταση των Μεσογειακών υγροτόπων.

Επιστημονική υποστήριξη στην εκπόνηση κειμένων εθνικής στρατηγικής και προγραμμάτων δράσης για τους υγροτοπικούς πόρους της Ελλάδας, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, για την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των γεωργικών πόρων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας).

Αξιολόγηση των υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών της διασυνοριακής λίμνης Δοϊράνης και προτάσεις για παρεμβάσεις αποκατάστασης: Αποτίμηση λειτουργιών και αξιών της λίμνης, σύνταξη προτάσεων διαχείρισης (Έργο HELLENIC AID).

Διασυνοριακή συνεργασία για τα νερά, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα: Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην πρώην Γιουγκοσλαβία για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας (Έργο HELLENIC AID).

Διασυνοριακή συνεργασία για τη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη απορροής του Αώου/Vjosa ποταμού: Αναγνώριση των πιέσεων, χαρτογράφηση προστατευόμενων περιοχών, οργάνωση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, πρόταση κατευθύνσεων διαχείρισης, προσδιορισμός και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τους υδατικούς πόρους στην Αλβανία (Έργο HELLENIC AID).

Ελληνο-τουρκική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης υγροτοπικών πόρων: Παρακολούθηση βιολογικών παραμέτρων σε επιλεγμένες λίμνες και έκδοση οδηγού παρακολούθησης υδάτων (Έργο HELLENIC AID).

Διαχείριση των υδατικών πόρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα υδάτινα οικοσυστήματα από την άσκηση της γεωργίας στη λεκάνη του Στρυμόνα: Σχεδιασμός υδρολογικού συστήματος προσομοίωσης και συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγηση λειτουργιών, καταγραφή γεωργικών πρακτικών, εκτίμηση όγκου, κόστους και τιμών χρήσης νερού, διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων διαχείρισης, σύμφωνα με την αγροπεριβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Έργο LIFE Περιβάλλον, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών και τον Σύνδεσμο για την Προστασία της Λίμνης Κερκίνης).

Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Συγκέντρωση της υδρολογικής πληροφορίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών. Προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Καταγραφή σημερινών και μελλοντικών αναγκών σε νερό. Αποτύπωση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοπόρων συστημάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων (Έργο Υπουργείου Ανάπτυξης).

Ελληνο-Βουλγαρική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων: Χρήση τεχνολογίας αιχμής για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Στρυμόνα. Σχεδιασμός για τη διατήρηση και ανάδειξη της Ροδόπης (Έργο HELLENIC AID).

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης: στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2004-2009.

Αποκατάσταση δασών Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταΰγετου στη Λακωνία: στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2004-2009.

Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα: Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιείται α) επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή σε τέσσερα επιλεγμένα δασικά οικοσυστήματα όπου έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται αλλαγές στη βλάστηση (αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα εν λόγω οικοσυστήματα, διατύπωση προτάσεων μέτρων προσαρμογής και επακόλουθη τροποποίηση των δασικών διαχειριστικών σχέδιων τους) και β) ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών όλης της χώρας στο να προσαρμόσουν τη δασική διαχείριση στην κλιματική αλλαγή στις περιοχές αρμοδιότητάς τους (μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων κατάρτισης και της έκδοσης οδηγιών αναφορικά με το θέμα).

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΜΦΙΒΙΟΝ: Δεκαεξασέλιδο διμηνιαίο περιοδικό που εκδίδεται από το 1993 και αποσκοπεί στην ενημέρωση για θέματα διατήρησης των φυσικών πόρων.

Έντυπες και οπτικοακουστικές εκδόσεις: Δημιουργία 60 περίπου φυλλαδίων και 41 αφισών. Έκδοση λευκώματος με τίτλο «Ελληνικοί Υγρότοποι». Δημιουργία CD-ROM για τους ελληνικούς υγροτόπους.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (Η παράκτια ζώνη, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, η λίμνη Κερκίνη, οι λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη, οι προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου κ.ά.). Σχεδιασμός και οργάνωση σεμιναρίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επιμόρφωση στελεχών. Υποστήριξη Σχολικών Προγραμμάτων. Συμμετοχή σε Θεματικά Δίκτυα (π.χ. ο ποταμός Αλιάκμονας).

Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: Έρευνα της υφισταμένης κατάστασης όσον αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβίας. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και διάχυση αποτελεσμάτων (Έργο INTERREG).

Υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος: Δημιουργία και οργάνωση Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων στα Μουδανιά. Σχεδιασμός και δημιουργία Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών Παραποτάμιου Δάσους Νέστου. Σχεδιασμός και δημιουργία Μουσείου Λίμνης Δοϊράνης. Σχεδιασμός Οικομουσείου Γρεβενών, Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βίτσας Ζαγορίου, Μουσείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Μουσείου Θάλασσας Μούδρου, Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Χειμαδίτιδας & Ζάζαρης, Κέντρου Πληροφόρησης Αβδήρων. Σχεδιασμός και κατασκευή οικοπεριηγητικών διαδρομών στον Ενιπέα Ολύμπου και στη Ροδόπη.

Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη: Εκπόνηση σχεδίου ανάδειξης των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της Ροδόπης. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δράσεις προβολής και δημοσιοποίησης, παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού (Έργο INTERREG της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης).

Ανάπτυξη υποδομών ανάδειξης και ερμηνείας περιβάλλοντος στη λίμνη Δοϊράνη και αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της τοπικής κοινωνίας: Σχέδιο ανάδειξης των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της λίμνης Δοϊράνης, εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου των Μουσείων Λίμνης Δοϊράνης, ενίσχυση της ικανότητας στελεχών για την οργάνωση και λειτουργία ενημερωτικών υποδομών (Έργο HELLENIC AID).

Διάχυση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών για ευαισθητοποίηση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων: Οργάνωση έκθεσης με τίτλο «Νερό. Σταγόνες γνώσης», διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Φυσικά οικοσυστήματα και νερό», παραγωγή έντυπων και οπτικοακουστικών εκδόσεων, δράσεις προβολής και δημοσιοποίησης (Έργο ΕΡΜΗΣ-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΥΡΕΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας).

Ανάπτυξη ανοιχτού συστήματος απόκτησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στον κλάδο της προστασίας περιβάλλοντος: Παραγωγή υλικού κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Έργο EQUAL).

Επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα απογραφής υγροτόπων με τη χρήση νέων τεχνολογιών: Δράσεις κατάρτισης στη Σερβία (Έργο HELLENIC AID).

Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας για τη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Αλβανίας (ALWET): Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα απογραφής υγροτόπων. Παραγωγή εκπαιδευτικού πακέτου για την απογραφή υγροτόπων με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Υλοποίηση σεμιναρίων και εκπαίδευση εκπαιδευτών (Έργο LIFE Τρίτες Χώρες με δικαιούχο την ECAT-Τίρανα).

 

 


Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά δάση

Το Άγιο Όρος εκτός από την πνευματική του ακτινοβολία, είναι επίσης γνωστό για το ελαφρώς διαταραγμένο φυσικό του περιβάλλον και ιδιαιτέρως για τη βλάστηση και τη χλωρίδα του. Ένας από τους πλέον σημαντικούς τύπους βλάστησης που απαντούν στο Άγιο Όρος είναι τα δάση αείφυλλων-πλατύφυλλων ειδών και κυρίως τα δάση αριάς (Quercus ilex) και δρυός (Quercus frainneto). Η ιδιαιτερότητα των δασών αυτών στο Άγιο Όρος συνίσταται στο ότι διατηρούν εξαιρετική ποικιλότητα ειδών και στο ότι στις αδιατάρακτες, υψηλές σπερμοφυείς συστάδες τους η δομή της βλάστησης εκτιμάται ότι μοιάζει με αυτή των αρχέγονων μορφών της. Για τους λόγους αυτούς θεωρούνται τα πλέον αντιπροσωπευτικά δάση αυτού του τύπου στην Ελλάδα και ενδεχομένως στη Μεσόγειο.

Παρά την εξαιρετική ομορφιά και την ποικιλότητα των δασών αυτών, σε μεγάλες εκτάσεις τους εφαρμόζεται αποψιλωτική υλοτομία για την κάλυψη των αναγκών των Ιερών Μονών σε καυσόξυλα. Αυτό οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση, ενώ αυξάνει την ευκολία  εξάπλωσης πυρκαγιών, οι οποίες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο για το φυσικό περιβάλλον αλλά και για τις Ιερές Μονές.

Με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή των δασών αυτών σε υψηλά σπερμοφυή δάση η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους κατέθεσε σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ σχετική πρόταση έργου στο χρηματοδοτικό μέσο Life-Nature η οποία και εγκρίθηκε.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι ο σχεδιασμός της εφαρμογής των αναγωγικών υλοτομιών για την επόμενη δεκαετία, η διενέργεια των πρώτων επιλεκτικών αναγωγικών υλοτομιών και η εκπαίδευση των υλοτόμων και των μοναχών στη νέα αυτή διαχειριστική πρακτική.

Το έργο έχει διάρκεια τρία έτη και φιλοδοξεί όχι μόνο να εφαρμοσθούν οι επιλεκτικές αναγωγικές υλοτομίες στο Άγιο Όρος, αλλά και να διαδοθεί η πρακτική αυτή σε όλη την Ελλάδα μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες εκδηλώσεις και εκδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου Life Αγ. Όρους, κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

 

Διαχείριση των υδατικών πόρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα υδάτινα οικοσυστήματα από την άσκηση της γεωργίας στη λεκάνη του Στρυμόνα

Ξεκίνησε, με χρηματοδότηση του LIFE-Environment, το έργο "Διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη γεωργία". Την εκπόνηση του έργου, που θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα έτη, ανέλαβε το ΕΚΒΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Σερρών, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης.

Κύριος σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά στη λεκάνη του Στρυμόνα. Οι ειδικότεροι σκοποί αφορούν στην εκτίμηση των επιπτώσεων από την άσκηση της γεωργίας στους υδάτινους πόρους της λεκάνης, στην οικονομική ανάλυση της χρήσης του νερού στη γεωργία και στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών κριτηρίων της Οδηγίας-Πλαίσιο.

Όσον αφορά στους τρόπους υλοποίησης του έργου, προβλέπεται, καταρχήν, η εγκατάσταση και ρύθμιση ενός πλήρως κατανεμημένου, φυσικής βάσης, υδρολογικού συστήματος προσομοίωσης σε ολόκληρη τη λεκάνη του Στρυμόνα. Για τη ρύθμιση του υδρολογικού ομοιώματος, θα σχεδιασθεί και θα εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει τη λήψη και ανάλυση δορυφορικών εικόνων, ώστε να προσδιορισθεί η χωρική κατανομή των καλλιεργειών στη λεκάνη και να γίνει η αρχική εκτίμηση του βάθους νερού των επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη. Ακόμα, θα εγκατασταθεί ένα επαρκές δίκτυο σταθμηγράφων και αισθητήρων, για την παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδάτων σε ολόκληρη τη λεκάνη. Επιπλέον, θα εκτιμηθεί ο όγκος, οι τιμές και το κόστος χρήσης του νερού στη λεκάνη, σε επίπεδο Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και ανά καλλιέργεια. Τέλος, θα γίνει αξιολόγηση των μέτρων και των ενεργειών, μέσω του υδρολογικού συστήματος προσομοίωσης, προκειμένου να αμβλυνθούν οι πιέσεις που ασκεί η γεωργία στους υδάτινους πόρους της λεκάνης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνει χωρική και χρονική εκτίμηση του όγκου του νερού που χρησιμοποιείται από τη γεωργία, περιλαμβανομένων και των απωλειών στα συστήματα διανομής, όπως και χωρική και χρονική κατανομή της μη σημειακής ρύπανσης που προκαλείται από νιτρικά και φωσφορικά ιόντα. Επιπλέον, θα εκτιμηθεί το κόστος χρήσης του νερού από τη γεωργία  και θα εκπονηθούν διαχειριστικά σχέδια των υδάτινων πόρων στη λεκάνη για την επίτευξη των περιβαλλοντικών κριτηρίων της οδηγίας για τα νερά.     

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου Life Στρυμόνα, κάνοντας κλικ εδώ.

 

 


Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με την ΕΝΜ ΕΠΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί και το Ινστιτούτο Υδραυλικής της Δανίας συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2003 στην εκπόνηση του έργου "Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
 
Γενικός σκοπός του έργου είναι η διαχείριση των υδάτων στα υδατικά διαμερίσματα της Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αφενός την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και αφετέρου την ικανοποίηση των αναγκών για κάθε χρήση και την αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ των χρηστών.
 
Ειδικότεροι σκοποί του έργου είναι:

- Ο προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου στις περιοχές μελέτης κατόπιν συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των υδρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων.
- Η καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών αναγκών σε νερό (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, περιβάλλον, αναψυχή) των υδατικών διαμερισμάτων της Μακεδονίας και της Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη αυτών των διαμερισμάτων.
- Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσυστήματα, φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, πηγές ρύπανσης) και ο καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων για τη διατήρηση και διαχείριση των οικοσυστημάτων.
- Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων (ποιότητα και ποσότητα νερού) και ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των σχετικών με αυτά έργων.

Η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου έγινε μετά από επιτυχή συμμετοχή σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα με το συγκεκριμένο έργο υλοποιούνται αντίστοιχα έργα και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας (Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά του Αιγαίου). Η υλοποίηση των έργων αυτών θα καταστήσει την Ελλάδα ως ένα από τα κράτη-μέλη με τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει και θα επιταχύνει στην εφαρμογή της νέας Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του έργου.

 

 


Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης

Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου 2004 - 2009 και σε ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (εθνικούς πόρους).

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η διατήρηση των υδατικών και δασικών πόρων του Νομού Ροδόπης. Το έργο αφορά σε ολόκληρο το νομό (2550 km2), ο οποίος βρίσκεται στο Βόρειο-Ανατολικό τμήμα της Ελλάδας και υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Οι ειδικότεροι σκοποί του έργου αφορούν:

  1. στην ενδυνάμωση των διαδικασιών λήψης, διαχείρισης και μετάδοσης μετεωρολογικών, υδρολογικών και δασικών πληροφοριών στον Νομό Ροδόπης,

  2. στην ανόρθωση των λειτουργιών και αξιών του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας,

  3. στην αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στον Νομό Ροδόπης,

  4. στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: http://www.eox-rodopi.gr
 

 


Αποκατάσταση δασών Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταΰγετου στη Λακωνία

Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη συνεργασία του Δασαρχείου Σπάρτης, της Γενική Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λακωνίας και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων του (ΕΚΒΥ). Χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου 2004 - 2009 και σε ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (εθνικούς πόρους).

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης του ορεινού χώρου της Λακωνικής πεδιάδας μέσω της αποκατάστασης των δασών του Πάρνωνα που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 και της ολοκλήρωσης της οικολογικής αποτύπωσης του ορεινού χώρου της Λακωνικής πεδιάδας.

Οι ειδικότεροι σκοποί είναι:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: http://www.parnonas-taygetos.gr

 

 

 

Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας για τη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Αλβανίας (ALWET)

Τον Ιανουάριο του 2004 ξεκίνησε το τριετές έργο με τίτλο "Ανάπτυξη επιχειρησιακής δυνατότητας για τη διατήρηση των υγροτόπων στην Αλβανία" στο οποίο το ΕΚΒΥ συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Life Τρίτες χώρες και ανάδοχος είναι το Περιβαλλοντικό Κέντρο για τη Διοίκηση και την Τεχνολογία (ΕCAT) της Αλβανίας.
 
Γενικός σκοπός του έργου είναι να στηρίξει τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Αλβανία, όπως δημόσιοι οργανισμοί, το ECAT, μη κρατικές περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ., στις προσπάθειες διατήρησης των υγροτοπικών συστημάτων της Αλβανίας, αλλά και να αναπτύξει την επιχειρησιακή δυνατότητα της χώρας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ειδικές εφαρμογές βάσεων δεδομένων.
 
Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει:

Το έργο αυτό αποτελεί τη συνέχιση προηγούμενης συνεργασίας του ΕΚΒΥ με το ECAT για την απογραφή των υγροτόπων της Αλβανίας με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων. Το ΕΚΒΥ με την πείρα που έχει σε θέματα απογραφής και χαρτογράφησης, ήταν υπεύθυνο για τη σχετική εκπαίδευση και την περαιτέρω κατάρτιση των αρμοδίων υπηρεσιών και επιστημόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου Life ALWET, κάνοντας κλικ εδώ.

  

EKBY, 2018