ΣΥΜΒΟΛΗ  ΣΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΣΤΡΥΜΟΝΑ
 
  Αποκατάσταση Υγροτοπικοί πόροι Γεωργικοί πόροι  Σχετική νομοθεσία