ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών / Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης / Φορέας Διαχείρισης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή / LIFE

Δίκτυο NATURA 2000

MedWet

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε την 06/12/2007 .