Περιοχή εφαρμογής του έργου LIFE-Strymon

 

Η υδρολογική λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα