Τελευταία ανανέωση: 18/10/2010
Last updated: 18/10/2010
λογότυπα από δασαρχείο Καβάλας, ΕΚΒΥ, EFTA, και Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, Χρηματοδοτικό Μέσο των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
και κατά 25% από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
The project is co-financed by the EEA EFTA States, Financial Instrument of the European Economic Area (75%) and the Hellenic Ministry of Economy Competitiveness and Shipping (25%).