Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Образовен матерјал

Образовниот матерјал кој што ќе се произведе во рамките на проектот ја обраборува природната околина и се специјализира на заштитените предели и области од посебен еколошки интерес од двете страни на границата. За неговата изработка ќе се изврши запис и оценување на постоечката сотојба која што се однесува на проучувањето на животната средина во пограничната област , но пред конечното издавање експериментално ќе се реализира во училишта од двете страни на границата. Со цел матерјалот да биде на исто ниво со знаењето на учениците на кои се однесува, како и на нивните потреби, ќе се изработат и ќе се состават на грчки јазик и на јазикот на БЈРМ 3 различни образовни пакети, по едно за секој степен на образование.( Осново, Гимназија ) Образовниот матерјал за секој степен на образование ќе се состои од Информативни текстови, Работни листови за секој ученик, Дополнителен матерјал како и Упатство за наставникот за методолошката употреба и функционалната поврзаност на целосниот матерјал.

 
 
 
  .:: Дејства