Дейности

ПОДЦЕЛ 1: ПРОЕКТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
ПОДЦЕЛ 2: ГОРСКА ПЪТЕКА ПАНАГИЯ-КАСТАНИЕС
ПОДЦЕЛ 3: ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЪЛКУВАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

ПОДЦЕЛ 4: ПРЕДСТАВЯНЕ И ИНФОРМИРАНЕПОДЦЕЛ 1: ПРОЕКТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

Проектът за популяризирането на природните забележителности от двете страни на границата, който се осъществява в сътрудничество с гръцкия център Биорезервати Защитени водни територии (EKBY), има за цел точното определяне на насоките и дейностите, необходими за усвояването и устойчивото развитие на Западните и Централните Родопи. В него е заложена задачата да се формулира ясно визията за региона, да се развие стратегическото проектиране за популяризирането му и да се изгради една цялостна програма за действие. Друга цел на проекта е да се събере информация за определянето на зоните на туристическа дейност, за насочването на посетителите, за усъвършенстването на съществуващата инфраструктура, за тълкуването на природната среда, както и за популяризирането на продуктите и услугите за отдих, които регионът предлага.

По-конкретно проектът за популяризиране включва теоретичната рамка, свързана с организиране на отдиха в защитени райони, регистрира и оценява съществуващото състояние, представя възможностите за развитие на региона, формулира приоритетите при популяризирането му, съставя програма за действие по отношение на инфраструктурата и представяните обекти, както и тълкуването на елементите на природната среда.

Имайки предвид, че мениджмънтът на отдиха в един защитен район трябва да си поставя множество цели, които ще имат взаимно позитивно влияние, следвайки принципа, че защитата на природата трябва да върви успоредно със защитата и развитието на жизненото равнище на местното население, с подобряването на туристическия продукт и предоставяните услуги, проектът за популяризирането на Родопите се превръща в динамично и полезно средство за защитата, популяризирането и устойчивото развитие на региона.
 

ПОДЦЕЛ 2: ГОРСКА ПЪТЕКА ПАНАГИЯ-КАСТАНИЕС

Горската пътека Панагия Кастаниес в близост със селището Гранитис, община Като Неврокопи, е изградена в рамките на проекта под надзора на Горското стопанство в Като Неврокопи. Тя тръгва от съществуващата пътна мрежа на община Гранитис и отвежда до параклиса Успение Богородично. На централната пътека има външна маркировка, поставени са указателни табели, ориентировъчни знаци, обозначения и обяснения на различни елементи от природната среда, изградени са конструкции (рампи, стълби, дървени парапети, навеси, беседки, маси с пейки, хижи, контейнери за събиране на отпадъци и др.), които улесняват придвижването на посетителите и задоволяват нуждите им, като същевременно осигуряват безпроблемен туризъм в изключително красива природна среда.

ПОДЦЕЛ 3: ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЪЛКУВАТЕЛНИ ТАБЕЛИ
 

Ще бъдат проектирани обозначения и тълкувателни табели, които ще се поставят по избрани маршрути в окръг Ксанти, в допълнение към подобни обекти и инициативи на окръжното самоуправление за популяризирането на областта. Основната цел е създаването на организирана мрежа за информация и повишаване на съпричастността и притока на посетители към уникалната природна среда на Родопите, което ще спомогне за опознаването на региона, на неговите специфични особености и природни забележителности.

По-специално тълкувателните табели представляват картографско изображение на маршрутите, които може да избере посетителят, и описват специфичните характеристики на растенията и животните в Родопите. Предвидено е те да се поставят на специални места, като Горското село, водопада Ливадитис, както и на основните кръстовища.

Маршрутите направляват посетителите в Родопския регион като цяло с използването на пътната мрежа в региона и подбрани горски пътеки. Ще бъдат поставени общо двадесет тълкувателни табели.
 

ПОДЦЕЛ 4: ПРЕДСТАВЯНЕ И ИНФОРМИРАНЕ

В рамките на проект Общи подходи при проектирането на популяризирането на екологично чувствителните райони в Родопите Окръжното самоуправление Драма Кавала Ксанти в сътрудничество с ΕΚΒΥ осъществява серия от дейности, свързани с представянето и популяризирането на региона, както и с предоставянето на информация за проекта и неговите резултати.
По-конкретно дейностите по представянето включват:

- Създаване на лого на проекта.
- Проектиране на оригинални табели за ориентация и тълкуване на природните забележителности.
- Изработване на печатни и аудиовизуални материали.
- Организиране на работни срещи и семинар, както и на различни други дейности за информиране.
За представянето на проекта на широката общественост е проектирано едно лесно разпознаваемо лого на Родопския регион, което концентрира специфичните характеристики на региона и изтъква неговите природни забележителности и красоти.

С възможности за различни варианти, едноцветни приложения, чернобяло прекопиране, в различни размери и с разнообразни материали, логото на проекта използва картината, символа като средство за комуникация, за да привлече зрително вниманието на посетителя, да се интегрира в разговорната лексика, да функционира като едно динамично комуникационно средство, да може да се използва като търговска запазена марка на Родопите.


С цел единното проектиране при популяризирането на Родопите и задоволителното тълкуване на природната среда в сътрудничество с ΕΚΒΥ са създадени два модела на табели за организация на екотуристическото движение в региона.

По-специално, проектираните модели се отнасят: единият до обозначение на посоката и ориентацията, а вторият до обозначение на тълкуването на елементите от природната среда, които ще включват кратка, но съдържателна информация за специфичните характеристики на региона.

С особено внимание към проектирането на обозначенията (материали, размери, начин на окачването им), към естетиката (цветове, място на логото и илюстрационния материал, големина на буквите), но и към чисто тълкувателната страна (големина и вид на текста), моделите на табелите имат за цел създаването на една организирана и единна мрежа за ориентиране, отправна точка и направляване на посетителя в специфичния Родопски регион. Мрежа от организирани екотуристически маршрути, които ще осигурят приятното му пътуване в региона, ще предостави достатъчна информация за специфичните му характеристики, ще повиши съпричастността на посетителя към опазването на природното ни богатство.


С цел представянето на Родопите, популяризирането на проекта и запознаването на широката общественост с резултатите от изпълнението му ще се публикуват печатни и електронни информационни издания в сътрудничество с ΕΚΒΥ. Печатните издания за проекта ще се отнасят до следното:

Отпечатване на проекта за популяризиране
С приключването на проекта за популяризиране на Родопския регион, който се изпълнява в рамките на този проект, и с цел запознаването на заинтересуваните институции, както и на широката общественост с него, ще се планира и разпространи печатно издание.

Отпечатването на проекта за популяризиране ще включва подробно резюме на самото проектиране на популяризирането на  Родопите с цел да послужи като необходим и полезен наръчник за проектиране и изпълнение на дейности, отнасящи се до популяризирането на екологично чувствителни области. Усилията ще бъдат съсредоточени в тази насока, преди всичко към институции и организации, свързани пряко с управлението, популяризирането и оползотворяването на Родопите, като, разбира се, може да послужи и като за модел за приложение в други региони, в страната и в чужбина. 

Изданието ще се отпечата на три езика  (гръцки, български, английски) до края на  2007 г. и ще се раздаде на избрани групи потребители, например служби в държавната администрация, органи на местно самоуправление, агенции за развитие, екологични организации, хотелиерски предприятия, развлекателни центрове и др.

Туристически пътеводител за Родопите
В рамките на проекта ще бъде издаден цялостен туристически пътеводител за трансграничния регион Родопи, който ще събере на едно място и ще включва цялата информация, необходима на посетителя, за да може неговата обиколка в областта да е улеснена максимално, да е удобна и добре организирана.

Добре структуриран, с научнообосновано съдържание, общопонятни текстове, богат фотографски материал и подробни карти на предлаганите маршрути, туристическият пътеводител на Родопите ще спомага за доброто запознаване на всеки посетител с природното и културното богатство на региона, за изтъкването на специфичните му характеристики, за предоставянето на цялостна информация за инфраструктурата и възможностите за отдих и туризъм.

Изданието ще бъде триезично (гръцки, английски, български). Тиражът му ще е 4000 екземпляра, които ще се раздадат на окръжно и областно ниво от двете страни на границата.

Информационен триптих за популяризирането на проекта
В рамките на популяризирането на обекта и неговите дейности сред широката общественост бе създадено триезично информационно издание, оформено с кратки текстове и богат фотографски материал. Тематиката включва идентичността на обекта и целите за създаването му, описва накратко дейностите му, като съдържа и резюмирана, но съдържателна информация за специфичните особености, характеризиращи Западните и Централните Родопи, представяйки ги като място с уникална значимост и красота. 

Изданието е на три езика (гръцки, български, английски), в тираж 3000 екземпляра, които ще се предоставят на заинтересуваните лица в Окръжно самоуправление Драма Кавала Ксанти.

Афиш за Родопите
В рамките на проекта е създаден и отпечатан триезичен афиш (на гръцки, български и английски език),  в тираж 3000 екземпляра, с цел както представянето и популяризирането на Родопите като уникална природна забележителност, така и запознаването на широката общественост с този обект. Афишът вече се разпространява от Окръжно самоуправление Драма-Кавала-Ксанти в служби, туристически бюра и агенции от страната и чужбина.


Информационните материали, които се планират и изработват в рамките на проекта за популяризирането на дейностите и на резултатите сред широката общественост, както и за представянето и популяризирането на Родопите, включват серия от печатни и аудиовизуални издания. Аудиовизуалните материали включват:

CD-ROM
Компактдискът за Родопите е проектиран и ще се издаде на три езика (гръцки, английски, български), в 2000 екземпляра, с цел създаването на едно полезно средство, което ще включва и ще организира цялата необходима информация за трансграничния регион на Западните и Централните Родопи, ще дава знания на задоволително ниво, като по този начин ще допринася за  популяризирането на планинския масив.

Дискът е замислен по такъв начин, че да предизвиква малки и големи да взаимодействат с него, за да опознаят онези специфични характеристики, които превръщат Родопския регион в място за отдих от изключително природно и културно значение, с уникална естетическа стойност. Аналитични текстове и богат нагледен материал от снимки, макети, изображения на животни и растения, филми, карти, анимация и символи се преплитат в оригинален графичен дизайн, за да създадат едно полезно средство, предоставящо интересна и научнообоснована информация, като се избягва сухата енциклопедична форма на поднасяне.

Потребителят има възможност да избира и да променя посоката на своите търсения, да търси сам, да навлиза толкова дълбоко в материала, колкото сам поиска, да избира екрани съгласно нуждите и интересите си. Тематичният поток е непрестанен и оформен около една централна пилотна точка, на която потребителят може да се върне във всеки един момент. Информацията започва с общи данни, отнасящи се до планинския масив Родопи, и продължава с даване на специализирана информация за флората и фауната на региона, за екосистемата му, културните забележителности, природните красоти, екотуристическите маршрути и планински пътеки, инфраструктурата и възможностите за осведомяване и отдих, които предоставя на посетителите. От стационарните пилотни точки, които ще се явяват в зоната за ориентиране на първоначалния екран, потребителят ще може да избира едно от нивата, отнасящи се до дадена тема.

Прозорци с възможност за уголемяване на изображението, геофизически карти, с помощта на които може да се сърфира в Родопския релеф, интересни и съдържателни текстове водят потребителя към едно мислено и завладяващо пътуване в природната и хуманната среда на региона посредством множество изображения. Всичко това оформя едно модерно средство за запознаване на аудиторията с природното и културното богатство на Родопите.

Уебстраница
Страницата е проектирана от ΕΚΒΥ и е качена на уебсайта на Окръжно самоуправление Драма Кавала Ксанти с основна цел популяризирането на проекта, информирането на широката общественост за дейностите и резултатите му. Съдържанието й се допълва от кратка и научнообоснована информация за Родопския планински масив, допринасяйки по този начин за представянето на природното и естетичното богатство на региона.

Уебстраницата е достъпна и на английски, и на български език.


За резултатното осъществяване на проекта, доброто проектиране и популяризиране на Родопите и за активизиране на всички заинтересувани социални групи за приключването и приемането на общ план за популяризиране са планирани общо три работни срещи национални и междуправителствени. В тях ще участват всички заинтересувани (служби, институции, самоуправление, организации) от двете страни, свързани с популяризирането на отдиха в Родопския регион. По-специално:

Първата техническа среща по проекта е междуправителствена и поставя началото на партньорството при общото проектиране на популяризирането на Родопите. Целта е конкретизирането на съдържанието на проекта за популяризиране на региона, както и представянето на съответните дейности и обекти, които се осъществяват от държавната администрация, местното самоуправление и екологичните организация в региона.

Втората техническа среща по проекта е с национален обхват. Целта на организирането й е да представи актуалното състояние по отношение на въпросите, свързани с популяризирането на отдиха в Родопите, както и размяната на мнения между включените социални групи относно предлаганите проекти за региона.

Третата техническа среща е междуправителствена и е посветена на представянето на проекта за популяризиране на Родопите пред всички участващи организации с цел одобрението и окончателното му приемане.


Първа техническа среща
Първата междуправителствена техническа среща по проект Общи подходи при проектирането на популяризирането на екологично чувствителни райони в Родопите бе осъществена на 25 юли 2007 г., сряда, в залата на Фондацията за тракийско изкуство и традиции в Ксанти. Срещата постави началото на междуправителственото участие в процедури по изграждането на общия проект за популяризирането на Родопите. 

В тази насока представители на държавната администрация, на местното самоуправление и на екологични организации от двете страни размениха мнения и предложения за възможностите за оползотворяване на природните и естетичните ресурси на региона с цел постигане на устойчиво развитие и стимулиране на местната икономика.

Програма на 1-вата междуправителствена техническа среща

Протоколи от 1-вата междуправителствена техническа среща
Фотографски материал

Втора техническа среща
Втората техническа среща по проекта е проведена на 24 септември 2007 г. в Паранести (в залата на Общинския съвет на община Паранести). Целта й бе представянето на събраните данни от регистрирането на съществуващото състояние по въпроси, свързани с популяризирането и отдиха в Родопите, както и обмена на мнения по предлаганите проекти за региона. В тази насока се разгледаха и анализираха въпроси, отнасящи се до инфраструктурата, свързана с информацията и нейното тълкуване по отношение на околната среда, екотуристическите маршрути и пътеки, инфраструктурата за отдих, местата за хранене и престой, обектите за популяризиране в Централните и Западните Родопи.

На срещата бяха поканени представители на всички заинтересувани служби и организации от гръцка страна, развиващи дейност в Родопите. По-специално, присъстваха кметовете на общините Паранести, Мики и Ставруполи, представители на областното управление на Източна Македония и Тракия, на окръжно управление на Драма и Ксанти, на Асоциацията на общините в окръзите Драма и Ксанти, на организацията за управление на Родопите, както и на дружества за развитие на региона, екологични организации (напр. Калисто и Екологично движение Драма), ловни дружества и хотелски сдружения.

Програма на Първата национална техническа среща
Протоколи на Първата междуправителствена техническа среща
Фотографски материал

Третата техническа среща
Третата техническа среща по проекта Общи подходи при проектирането на популяризирането на екологично чувствителния Родопски регион, изпълняван от Окръжно самоуправление Драма-Кавала-Ксанти в сътрудничество с Гръцкия център Биотопи Влажни зони, се проведе на 14 декември 2007 г. в конгресна зала Комнина в Ставруполи. Целта на тази последна среща беше да се обменят възгледи и предложения по въпросите на планирането и подпомагането на Родопската област.
Представители на публичната администрация, местното самоуправление и екологични организации както от Гърция, така и от България, съсредоточиха вниманието си върху възможностите за изпълнение на съвместни проекти в Четвъртата рамкова програма по отношение на устойчивото популяризиране на природната и културната среда в Родопите.

Програма
Протоколи


За представянето и огласяването на проекта, на неговите дейности и на резултатите му е предвидено провеждането на семинар, който ще обозначи приключването му. Семинарът ще е насочен към широка аудитория, както и към всички заинтересувани организации, свързани с представянето и управлението на планинския масив на Централните и Западните Родопи от двете страни на границата, с цел предоставяне на възможно най-богата информация.

На 27 март 2008 г. в хотел Курос в Драма се проведе среща на тема Подпомагане на екологично чувствителните обекти в Родопите в рамките на проекта Общи подходи при проектирането на популяризирането на екологично чувствителния Родопски регион, изпълняван от Окръжно самоуправление Драма-Кавала-Ксанти в сътрудничество с Гръцкия център Биотопи Влажни зони.

Програма
Протоколи


За информирането на широката общественост за проекта, дейностите и резултатите му е предвидена серия от дейности по огласяване и представяне в средствата за масова информация (изпращане на информационни бюлетини, интервюта в местни и национални медии, пресконференции преди започването на семинара и др.). Освен това постоянното осведомяване чрез Интернет и сайтовете на сътрудничещите и заинтересуваните организации ще осигури резултатното популяризиране на проекта.Credits - EKBY, 2007