Очаквани резултати

Очаква се проектът Общи подходи за популяризирането на екологично уязвимите райони в Родопите чрез избрани отделни дейности да има следните резултати:

  • Събиране на цялата налична информация за съществуващата природна среда и инфраструктурата с екологично значение в Западните и Централните Родопи.

  • Установяване на дестинациите, включващи природни забележителности, и нуждата от популяризирането им.

  • Изграждане на цялостен проект за популяризирането на тези дестинации с природни забележителности и красоти в района на приложение на проекта.

  • Развитие и внедряване на общ проект за правилното управление и популяризиране на природата в региона.

  • Посочване на проблемите, свързани с популяризирането на Родопите от двете страни на границата, и обмен на мнения и опит относно начина за преодоляването им. 

  • Установяване на силните и слабите места на всяка една от страните по отношение на уменията на заинтересуваните от популяризирането на туризма в екологична природна среда, както и диалог за начините за взаимно попълване на празнотите чрез образователни програми и обмяна на ноу-хау, ориентирани както към нуждите на всяка една от страните, така и към общите предизвикателства предвид присъединяването на България към Европейския съюз. 

  • Обмяна на опит и ноу-хау по въпроси, отнасящи се до популяризирането на екологично уязвими райони. 

  • Информация и засилване на съпричастността както на местната общественост, така и на посетителите към нуждата от опазването на голямото природно богатство на региона.

Посредством очакваните резултати проектът ще допринесе за общото създаване на проекти за популяризиране на природните забележителности в Родопите, за устойчиво туристическо развитие на региона и за повишаване на качеството на живот на местното население от двете страни на границата.Credits - EKBY, 2007