Γενικά στοιχεία

H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IIIA/PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση και υιοθέτηση κοινών, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, προσεγγίσεων για την ανάδειξη των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος στη Ροδόπη.

Tους κύριους άξονες του έργου συνθέτουν: η στρατηγική που απαιτείται για την ανάδειξη της Δυτικής και Κεντρικής Ροδόπης σε προορισμό ιδιαίτερου φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη ενός σχεδίου ανάδειξης για την περιοχή, αλλά και πιλοτικές δράσεις ανάδειξης, όπως κατασκευή και βελτίωση μονοπατιών, σημάνσεις διαδρομών και παραγωγή ενημερωτικού υλικού.Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2007