Σκοπός

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση και υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, για τη διαχείριση και ανάδειξη των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της Δυτικής και Κεντρικής Ροδόπης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το έργο επιδιώκει τη δημιουργία μιας ορθής βάσης για την ανάπτυξη υποδομών, έργων και δράσεων που σχετίζονται με την ανάδειξη της περιοχής και την τόνωση της τουριστικής κίνησης. Επιπρόσθέτως, επικεντρώνεται στην ικανοποιητική μεταφορά της γνώσης τόσο στους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες της περιοχής, αναγκαία για την ερμηνεία και εκτίμηση του φυσικού πλούτου οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, όπως η Ροδόπη.

 

               


Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2007