Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικών ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη, μέσω των επιλεγμένων, επιμέρους δράσεων, αναμένεται να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Συγκέντρωση όλης της πληροφορίας για την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών περιβαλλοντικής ερμηνείας στη Δυτική και Κεντρική Ροδόπη.

  • Εντοπισμός των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος στην περιοχή και αναγνώριση των αναγκών ανάδειξής τους.

  • Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάδειξη των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος στην περιοχή εφαρμογής του έργου.

  • Ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός κοινού σχεδιασμού για την ορθή διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

  • Ανάδειξη των προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάδειξη της Ροδόπης εκατέρωθεν των συνόρων και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

  • Αναγνώριση των ισχυρών και αδύνατων σημείων κάθε πλευράς, ως προς τις δεξιότητες όσων εμπλέκονται με την ανάδειξη και αναψυχή σε φυσικές  περιοχές, καθώς και συζήτηση των τρόπων αμοιβαίας κάλυψης των κενών, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, προσανατολισμένων τόσο στις ανάγκες της κάθε πλευράς, όσο και στις κοινές προκλήσεις που θα προκύψουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την ανάδειξη οικολογικά ευαίσθητων περιοχών.

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των επισκεπτών, για την ανάγκη διαφύλαξης του σπουδαίου φυσικού πλούτου της περιοχής.

Μέσω των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του, το έργο θα συμβάλλει στον κοινό σχεδιασμό της ανάδειξης των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της Ροδόπης, στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην περιοχή και στη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών εκατέρωθεν των συνόρων.Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2007