Η σελίδα Προκηρύξεις-Προσκλήσεις ενημερώθηκε στις 11-03-2022

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας σε λίμνες της Ελλάδας». Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας σε λίμνες της Ελλάδας» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157257, ΑΔΑΜ: 22PROC010188547 ). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 7 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2016ΣΕ27510014) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με κωδικό MIS 5001204. [11.03.2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τριών επιστημόνων με ειδικότητα βιολόγου ή περιβαλλοντολόγου ή δασολόγου ή χημικού, στο πλαίσιο του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)". [17/01/2022]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός επιστήμονα με ειδίκευση σε χλωρίδα-βλάστηση, ενός επιστήμονα με ειδίκευση στο ζωοβένθος εσωτερικών υδάτων και δύο επιστημόνων με ειδικότητες α) βιολόγου και β) βιολόγου ή χημικού, στο πλαίσιο του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)". [30/08/2021]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες διαμεσολαβητή (Facilitator) για διοργάνωση τηλεδιασκέψεων στο πλαίσιο του έργου "Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα" (ForestLife)» που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο από αυτόν τον σύνδεσμο. [24.11.2020].

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων δειγματοληψιών και αναλύσεων 2». Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων δειγματοληψιών και αναλύσεων 2» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 93839, ΑΔΑΜ: 20PROC006901044). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2016ΣΕ27510014) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με κωδικό MIS 5001204. [22.06.2020]

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ27510014) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με κωδικό MIS 5001204. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο από αυτόν τον σύνδεσμο.  [08.05.2020]

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες διαμεσολαβητή (Facilitator) για διοργάνωση τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των υγροτόπων» (WetMainAreas)». Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-2020. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό κείμενο από αυτόν τον σύνδεσμο. [05.05.2020].

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση και ενός επιστήμονα με ειδίκευση στο φυτοπλαγκτό στο πλαίσιο του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)". [10.02.2020]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Προμήθεια και εγκατάσταση απαγωγού εστίας, συνοδευόμενης από αντλία αποχέτευσης τύπου solo lift" στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2016ΣΕ27510014) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με κωδικό MIS 5001204. [08.11.2019]

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Φωτογράφηση υγροτόπων» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των υγροτόπων (‘Improving the conservation effectiveness of wetlands’) - WetMainAreas», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-2020. [09.10.2019]

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα: Επιστημονικές υπηρεσίες για τα βενθικά διάτομα - Διεξαγωγή δειγματοληψιών ιχθυοπανίδας σε λίμνες της χώρας». Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα: Επιστημονικές υπηρεσίες για τα βενθικά διάτομα - Διεξαγωγή δειγματοληψιών ιχθυοπανίδας σε λίμνες της χώρας» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 76270, ΑΔΑΜ: 19PROC005196015). Η σύμβαση περιλαμβάνεται κατά το Τμήμα 1 αυτής στο Υποέργο Νο 4 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2016ΣΕ27510014) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με κωδικό MIS 5001204. Τα Τμήματα 2-6 της Σύμβασης είναι αντικείμενα του Υποέργου 7 της προαναφερόμενης Πράξης. [01.07.2019]

  Διευκρίνηση επί της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για "Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών". Αναφέρεται, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 24.05.20. Πρόκειται περί προφανούς παραδρομής, και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 24.05.2019 (το οποίο και ευλόγως απορρέει εκ του κειμένου από τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των φάσεων). [23.05.2019]

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών" στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των υγροτόπων» (‘Improving the conservation effectiveness of wetlands’) (WetMainAreas)», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-2020. [17.05.2019]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες υποστήριξης δειγματοληψιών και αναλύσεων. Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000», το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ επιθυμεί την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες υποστήριξης δειγματοληψιών και αναλύσεων». Η Πράξη/έργο έχει ενταχθεί με Κωδικό ΟΠΣ 5008069 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ0671000). [12.03.2019]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Περιβαλλοντικού επιστήμονα με ειδίκευση στην τηλεπισκόπηση/χαρτογράφηση υγροτόπων. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν Περιβαλλοντικό επιστήμονα με ειδίκευση στην τηλεπισκόπηση/χαρτογράφηση υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). [23.01.2019]

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα: Επιστημονικές υπηρεσίες για τα βενθικά διάτομα - Διεξαγωγή δειγματοληψιών ιχθυοπανίδας σε λίμνες της χώρας». Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα: Επιστημονικές υπηρεσίες για τα βενθικά διάτομα - Διεξαγωγή δειγματοληψιών ιχθυοπανίδας σε λίμνες της χώρας» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 69431, ΑΔΑΜ: 19PROC004334087). Η σύμβαση περιλαμβάνεται κατά το Τμήμα 1 αυτής στο Υποέργο Νο 4 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2016ΣΕ27510014) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με κωδικό MIS 5001204. Το Τμήμα 2 της Σύμβασης είναι το αντικείμενο του Υποέργου 7 της προαναφερόμενης Πράξης. [15.01.2019]

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο προμήθειες λογισμικού συνολικού π/υ 36.255,00 € συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ. ΤΕΥΔ. (ΑΔΑΜ 18PROC004115623). Η ανωτέρω προμήθεια γίνεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και υποστηρικτικές δράσεις» της Πράξης «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001204 και ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014. [04.12.2018]

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο προμήθειες λογισμικού συνολικού π/υ 36.255,00 € συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ. ΤΕΥΔ. (ΑΔΑΜ 18PROC004113766). Η ανωτέρω προμήθεια γίνεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και υποστηρικτικές δράσεις» της Πράξης «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001204 και ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014. [03.12.2018]

 Πρόθεση σύναψης σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου BIO2CARE «Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθόδου για τη βιωσιμότητα» και ειδικότερα της Δράσης 2.4.3, η οποία αφορά στην παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ προτίθεται να συνάψει σύμβαση με την κ. Μαριέττα Πανίδου, γραφίστρια, για την υλοποίηση του έργου «Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή τσάντας σακιδίου για το έργο BIO2CARE» [26.11.2018]

  Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Ενοικίαση οχημάτων».
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Ενοικίαση οχημάτων» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 63225). Η διακήρυξη αφορά στο Υποέργο 6 «Ενοικίαση οχημάτων» της Πράξης «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001204 και ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014. [10.08.2018]

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δειγματοληψίες στις λίμνες της Κρήτης».
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δειγματοληψίες στις λίμνες της Κρήτης» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 63143). Η διακήρυξη αφορά στο Υποέργο 5 «Δειγματοληψίες στις λίμνες της Κρήτης» της Πράξης «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001204 και ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014. [10.08.2018]

 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα».
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 63157). Η διακήρυξη αφορά στο Υποέργο 4 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα» της Πράξης «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001204 και ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014. [10.08.2018]

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης Κοινωνικο-Οικονομικών Επιδράσεων του Έργου ForestLIFE, στο πλαίσιο του έργου «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» - LIFE ForestLife, που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση. [28/06/2018]

Γνωστοποίηση για διευκρινήσεις και αλλαγές για την από 16-04-2018 διακήρυξη. (ΑΔΑΜ 18PROC002989642) [24/04/2018]. Έντυπο οικονομικής προσφοράς. Συνοπτικός διαγωνισμός «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. ΤΕΥΔ [16/04/2018].

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των υγροτόπων (WetMainAreas)», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-2020, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με αντικείμενο: α) εργασίες πεδίου και καταγραφή απογραφικών δεδομένων, συγκέντρωση δεδομένων από βιβλιογραφία και καταχώρηση σε βάση δεδομένων για επιλεγμένους υγροτόπους, χωρική επεξεργασία για εκτίμηση δεικτών βιοποικιλότητας και συνδεσιμότητας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, β) χαρτογράφηση υγροτοπικών οικοσυστημάτων σε εθνικό επίπεδο μέσω τηλεπισκόπησης και παραγωγή θεματικής πληροφορίας για την υποστήριξη συναφών πολιτικών. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑΜ 18PROC002617441 [16/03/2018]

Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των υγροτόπων (WetMainAreas)», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-2020. [16/03/2018]

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού δειγματοληψιών και αναλύσεων. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού δειγματοληψιών και αναλύσεων (αριθμός προκήρυξης: 2018-004717). Η διακήρυξη αφορά στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 10911/19.09.2016 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 15866/20.12.2016 απόφαση, και έχει λάβει κωδικό MIS 5001204. [15/01/2018]

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων δειγματοληψιών και αναλύσεων. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων δειγματοληψιών και αναλύσεων (αριθμός προκήρυξης: 2017-182088). Η διακήρυξη αφορά στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 10911/19.09.2016 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 15866/20.12.2016 απόφαση, και έχει λάβει κωδικό MIS 5001204. [04/01/2018]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα με ειδίκευση στην υδρολογία. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός επιστήμονα με ειδίκευση στην υδρολογία, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"». [24/08/2017]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"». [24/08/2017]

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων δισδιάστατης υδροδυναμικής προσομοίωσης. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και υποστηρικτικές δράσεις» της Πράξης «Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το ελληνικό Π.Δ.Ε. (εθνικούς πόρους) (ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014, ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001204), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστημάτων δισδιάστατης υδροδυναμικής προσομοίωσης: 1) της κίνησης του νερού και 2) της ποιότητας του νερού σε υδάτινα σώματα (CPV 48000000-8). [07/11/2016]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός επιστήμονα με ειδίκευση στο φυτοπλαγκτό, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)». [10/10/2016]

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης "Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων"». Αριθμός προκήρυξης Α1-2/2016. [17/05/2016]

Ανακοίνωση προμήθειας. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, προτίθεται να προβεί σε προμήθειες που αφορούν σε αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών γραφείου, λειτουργικών συστημάτων, Η/Υ, δικτυακής υποδομής και πρόσβασης χρηστών στον domain controler του δικτύου, καθώς και σε προμήθεια εξοπλισμού φωτογραφικής αποτύπωσης. [20/04/2016]

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Υποστήριξη στη διαμόρφωση σελίδων διεπαφής με χρήστες στην βάση δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους και στη διαχείριση δεδομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής». [29/03/2016]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της πράξης "Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων"». [18/03/2016]

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της πράξης "Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων"». [18/03/2016]

Ανακοίνωση προμήθειας υλικών/αναλωσίμων εργαστηρίου. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», προτίθεται να προβεί σε προμήθεια υλικών/αναλωσίμων εργαστηρίου. [01/12/2015]

Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304, με τίτλο ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση. [17/11/2015]

Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο «Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304, με τίτλο ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση. [23/10/2015]

Ανακοίνωση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων (Α/Α 9). Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», προτίθεται να προβεί σε προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων. [13/02/2015]

Ανακοίνωση για υπηρεσίες catering για διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου κατάρτισης των δασικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». [27/10/2014]

Ανακοίνωση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων (Α/Α 8). Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», προτίθεται να προβεί σε προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων. [27/10/2014]

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας (δειγματοληψίες και αναλύσεις) για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης λιμνών της χώρας». Η χρηματοδότηση γίνεται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. Αριθμός Διακήρυξης 1-2014. Τεύχος Προκήρυξης. [14/03/2014]

Ανακοίνωση προμήθειας οχημάτων για τις ανάγκες της Πράξης «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός». [06/03/2014]

Ανακοίνωση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων (Α/Α 7). Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», προτίθεται να προβεί σε προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων. [21/02/2014]

Διευκρινήσεις για την "Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών" (της 28.01.2014) στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Δημοσιότητα και Προβολή του έργου» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας» (κωδ. ΟΠΣ: 373569), που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. [10/02/2014]

Ανακοίνωση για ανάθεση υπηρεσιών. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Δημοσιότητα και Προβολή του έργου» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας» (κωδ. ΟΠΣ: 373569), που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, επιθυμεί την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας, δημοσιοποίησης, και οργάνωσης ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης. [28/01/2014]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανακοίνωση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων αναλύσεων (Α/Α 6) στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολο γικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ». [14/01/2014]

Ανακοίνωση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων αναλύσεων (Α/Α 6) στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολο γικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ». [10/01/2014]

Ανακοίνωση προμήθειας υλικών και αναλωσίμων αναλύσεων (Α/Α 5) στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ». [12/07/2013]

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού [31/05/2013]

                                                      

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος - Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού». Το αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου για τη διάχυση πληροφοριών για τη φύση και βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αρ. Διακήρυξης: 2-2013.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του δικτυακού τόπου θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο (ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) με τα στοιχεία τους, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις.

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤ - ΕΚΒΥ
3. ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4. Διευκρινίσεις για το Τεύχος Διακήρυξης [21/06/2013]

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Επιστημονικός Σύμβουλος για το φυτοπλαγκτό στις λίμνες της χώρας». Η χρηματοδότηση γίνεται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. Αρ. Διακήρυξης: 3-2013. Τεύχος Προκήρυξης. [31/05/2013]

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός». Αρ. Προκήρυξης 01/2013. Τεύχος Προκήρυξης. [22/03/2013]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση επιστημόνων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων των λιμνών της Ελλάδας [01/03/2013]

Ανακοίνωση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (έδρα Κηφισιά) για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ανακοίνωση | Έντυπο αίτησης | Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών [11/02/2013]

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός». Τεύχος Προκήρυξης [30/11/2012]

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Υποέργο 2 της Πράξης "Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας". Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του Υποέργου 2 με τίτλο "Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος - Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού" της ως άνω πράξης, συμμετείχαν 3 εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τo Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Έντυπο αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης. [18/10/2012]

Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων αναλύσεων (Α/Α 4) στο πλαίσιο των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίμνη Μαραθώνα σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» [09/10/2012]

 

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης [27/09/2012]

                                                      

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος - Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»

Το ΕΚΒΥ σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Υποέργο 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος - Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού».

Το υποέργο αποτελεί μέρος της ενταγμένης στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πράξης με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 373569 και τίτλο "Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας" και έχει προϋπολογισμό 207.805,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και 168.947,32 € (χωρίς ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο του Έργου θα εκτελεστούν εργασίες ψηφιοποίησης του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ και θα παραχθούν τα ψηφιακά τεκμήρια του ψηφιακού αποθέματός του. Θα αναπτυχθεί η εφαρμογή υποστήριξης του ψηφιακού αποθετηρίου του ΕΚΒΥ, θα γίνει η παραμετροποίηση μεταφοράς δεδομένων της παλιάς υφιστάμενης έκδοσης του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος στη νέα έκδοση, και θα υλοποιηθούν τα πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων που θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα του ψηφιακού αποθετηρίου του ΕΚΒΥ με το αποθετήριο του ΕΚΤ για την εγγραφή των ψηφιακών τεκμηρίων στους καταλόγους του. Η σχετική υπηρεσία που θα είναι διαθέσιμη στον πολίτη θα είναι η Υπηρεσία Δημόσιας Βιβλιοθήκης (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης). Θα αναπτυχθεί ακόμη το Εννοιολογικό Μοντέλο γεωχωρικών δεδομένων για τη Φύση και Βιοποικιλότητα που θα εισαχθούν στον δικτυακό τόπο και θα αναπτυχθεί η δικτυακή υπηρεσία υποστήριξης καταλόγου των μεταδεδομένων τους, καθώς και οι υπηρεσίες γεωγραφικής απεικόνισης, γεωγραφικής αναζήτησης, πρόσβασης στις γεωγραφικές οντότητες και άντλησης γεωγραφικών πληροφοριών. Επιπλέον θα αναπτυχθεί ο δικτυακός τόπος που θα διαθέτει δυνατότητες πολυκαναλικής διάθεσης (από PCs-laptops, κινητές συσκευές και tablets), που θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες για την αναζήτηση και διάθεση του ψηφιακού αποθέματος, των γεωχωρικών δεδομένων, κειμενικού ψηφιακού περιεχομένου και άλλων πληροφοριών που θα προκύψουν από αξιολόγηση, οργάνωση, ταξινόμηση, σύνθεση και ψηφιοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής περιβαλλοντικής πληροφορίας από 200 έργα του Φορέα. Τέλος, περιλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση και υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος, και υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης (δημιουργία εγχειριδίου χρήσης).

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 27/09/2012 έως  12/10/2012.

Συνημμένα αρχείο προκήρυξης:

part_A_Π31&31.2_2_EKBY.pdf

part_B_Π31&31.2_2_EKBY.pdf

part_C_Π31&31.2_2_EKBY.pdf

Υπόδειγμα Υποβολής σχολίων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση tagdalidis@ekby.gr.

 

Locations of visitors to this page

EKBY, 2022