Δικτυακός τόπος για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας
Ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ
Χάρτης φύσης και βιοποικιλότητας
Κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων ΕΚΒΥ
The Ramsar Convention on Wetlands The Ramsar Convention on Wetlands
MedWet - Mediterranean Wetlands Initiative
IUCN IUCN - The World Conservation Union
Tour du Valat Station Biologique de La Tour du Valat
Wetlands International
European Centre for Nature Conservation European Centre for Nature Conservation  
WWF Websites WWF's global network; WWF International
EEA EEA - European Environment Agency
Council of Europe Conseil de l' Europe - Council of Europe
DGXI DGXI  at the European Commission
UNEP UNEP - United Nations Environment Programme
UNEP - MAP The Mediterranean Action Plan of the UNEP
EUCC EUCC - European Union for Coastal Conservation
EUROSITE EUROSITE - The network of organizations managing Europe's natural heritage
Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs  (EN) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δικτυακή βάση δεδομένων για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους (MedWet/WIS)
European Network for Biodiversity Information European Network for Biodiversity Information
Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος - Ηλεκτρονικό Περιβάλλον (e-ΠΕΡ)
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
BISE - Biodiversity Information System for Europe
Διαδικτυακό ΣΓΠ του ΕΟΠ περιοχών Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA -NATURA 2000 Viewer
WISE - Water Information System for Europe
European Geoportal - INSPIRE
Ελληνική Φυκολογική Εταιρία Ελληνική Φυκολογική Εταιρία

EKBY, 2010