Το ΕΚΒΥ ανέπτυξε από τα πρώτα έτη της λειτουργίας του μια νέα πολιτική παιδείας και πληροφόρησης για το περιβάλλον. Η διευκρίνηση εννοιών και αντιλήψεων για τους φυσικούς πόρους, η ερμηνεία των δεδομένων και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών του έργων, η εκπαιδευτική του δραστηριότητα, κοινοποιήθηκαν ευρύτερα με τα ενημερωτικά και επιστημονικά του δημοσιεύματα.

Εκλαϊκευμένες εκδόσεις έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, επιστημονικά άρθρα και τεχνικά βιβλία είναι δράσεις που απορρόφησαν και εξακολουθούν να απορροφούν μεγάλο τμήμα του δυναμικού του ΕΚΒΥ. Στο ενεργητικό του ΕΚΒΥ καταχωρούνται περίπου 500 μελέτες, εκθέσεις και βιβλία, 61 ενημερωτικά έντυπα, 45 αφίσες, 12 εκπαιδευτικά πακέτα, 5 φωτογραφικές εκθέσεις, χάρτες και ποικίλο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό (ντοκυμαντέρ, αυτοκόλλητα, κάρτες, ημερολόγια, οπτικοί δίσκοι, κ.λπ.).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΒΥ    

 

- Α. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ

- B. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Γ. ΧΑΡΤΕΣ

 

 

Υποσημείωση: Τα σύμβολα (Gr su) και (En su) στο τέλος της παράθεσης των στοιχείων ενός κειμένου δηλώνουν ότι υπάρχουν αντιστοίχως ελληνική και αγγλική περίληψη. 
 

 Α. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΑ

 

Al-Khudhairy, D.H.A., I.M. Shepherd, A. Langhoff, R. Calaon, V. Hoffmann, J.R. Thompson, C.T. Agnew, H. Gavin, D. Gasca-Tucker, G. Zalidis, G. Bilas, S. Chatzigiannakis, and A. Refsgaard, H. Refstrup Sorensen. 1999. New integrated technologies for wetland management and protection. Abstract of a paper presented at the Third Danish Hydrological Institute (DHI) Software Conference. Helsingor, Denmark, 7-11 June 1999. 12 p.

Al-Khudhairy, D.H.A., C. Leemhuis, V. Hoffmann, I.M. Shepherd, J.R. Thompson, H. Gavin, D. Gasca Tucker, G. Zalidis, G. Bilas, A. Refsgaard, H. Refstrup Sorenson, D. Papadimos, and A. Argentieri. 2000. Modern software tools for wetland management, conservation and restoration. Proceedings of the Second SHYLOC Workshop. Volos, Greece, 6 October 2000. 193 p.

Al-Khudhairy, D.H.A., C. Leemhuis, V. Hoffmann, R. Calaon, I.M. Shepherd, J.R. Thompson, H. Gavin, D. Gasca Tucker, H. Refstrup Sorenson, A. Refsgaard, G. Bilas, G. Zalidis, and D. Papadimos. 2000. Innovative technologies for scientific wetland management, conservation and restoration. International Association of Hydrological Sciences (IAHS). Publication Number 267. 5 p.

Al-Khudhairy, D.H.A., C. Leemhuis, V. Hoffmann, I.M. Shepherd, R. Calaon, J.R. Thompson, H. Gavin, D. Gasca Tucker, G. Zalidis, G. Bilas, and D. Papadimos. 2002. Monitoring wetland ditch water levels using landsat TM and ground-based measurements. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 68: 809-818.

Αλαφοστέργιου, Χρυσάνθη. 2008. Μουσειογραφική μελέτη των υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 35 σελ. + 24 Σχέδια.

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2001. Μία δεκαετία ΕΚΒΥ (1991-2001): Δεκατρία έργα. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΕΚΒΥ. Θέρμη. 96 σελ.

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία. 2005. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 67 σελ. + Παράρτημα

Anagnostopoulou, Maria. 1993a. Agencies exercising wetland management in Greece. A Medwet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 13 p.

Anagnostopoulou, Maria. 1993b. An investigation of ways to perform training activities in the future-training proposals for 1994. A Medwet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 11 p.

Αναγνωστοπούλου Μαρία και Π.Α. Γεράκης. 1994. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υγροτόπων: Δραστηριότητες κατά το 1993. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 33 σελ. (En su).

Anagnostopoulou, Maria and C. Perennou. 1994. Catalogue of training courses relevant to wetland and water management in Greece. A MedWet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), Thermi, Greece, and Station Biologique de la Tour du Valat, Arles, France. 63 p.

Αναγνωστοπούλου, Μαρία. 1995. Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων που επηρεάζουν υγροτόπους. MedWet. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 57 σελ. (En su).

Αναγνωστοπούλου, Μαρία και Π.Α. Γεράκης. 1995. Πρόγραμμα παρακολούθησης υγροτόπων: Δραστηριότητες κατά το 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ. (En su).

Αναγνωστοπούλου, Μαρία, Ελένη Χοντολίδου, Χρυσούλα Αθανασίου, Στυλιανή Κλαδαρά, Αγγελική Δημητρίου και Α. Λογοθέτης. 1995. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα. MedWet. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. (En su).

Anagnostopoulou, Maria and K. Skordas. 1995. MedWet training sub-project: Application on test site Kerkini, Greece, description of action and applicability of MedWet method for training. A MedWet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 14 p. (Gr su).

Αναγνωστοπούλου, Μαρία (συντονίστρια έκδοσης). 1996. Οδηγός Παρακολούθησης Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 163 σελ.

Anagnostopoulou, Maria, G. Zalidis, E.T. Koutrakis, A. Mantzavelas, K. Skordas, Dimitra Spala, Eleni Tryfon, and Eleni N. Fitoka. 1996. Testing the MedWet approach at Lake Kerkini, Greece. Final Activity Report. A MedWet publication. Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 21 p.   

Anagnostopoulou, Maria, E.T. Koutrakis, and Eleni Trifon. 1997. Sustainability reference values (SRVs) and targets for wetlands and biodiversity. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 28 p.

Αναγνωστοπούλου, Μαρία. 2001. Διαχείριση υγροτόπων διεθνούς σημασίας και προοπτικές βελτίωσης της αλιευτικής διαχείρισης. Σελ. 309-312. Πρακτικά 10ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Χανιά, 18-20 Οκτωβρίου 2001. Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων.

Αναγνωστοπούλου, Μαρία. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ.

Αναστασιάδης, Ε.Θ., Β. Τακαβάκογλου και Δ. Παπαδήμος. 2002. Εντοπισμός εφικτών έργων αποκατάστασης υγροτόπων. Σελ. 107-117. Γ.Χ. Ζαλίδης, T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Anastasiadis, E.T., V. Takavakoglou, and D. Papadimos. 2002. Identification of potential wetland restoration projects. p. 93-101. In: G.C. Zalidis, T.L. Crisman, and P.A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Αναστασιάδης, Ε.Θ., Γ. Μπίλας, Γ. Γαλάνης, Β. Τακαβάκογλου και Σωτηρία Κατσαβούνη. 2002. Η αποκατάσταση των υγροτόπων ως ανταπόκριση στις ανάγκες και στις προσδοκίες του τοπικού πληθυσμού: η Λίμνη Μαυρούδα. Σελ. 221-230. Γ.Χ. Ζαλίδης, T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Anastasiadis, E.T., G. Bilas, G. Galanis, V. Takavakoglou, and Sotiria Karsavouni. 2002. Wetland restoration in response to public needs and expectations: Lake Mavrouda. p. 193-200. In: G.C. Zalidis, T.L. Crisman, and P.A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Αναστασιάδης, Ε.Θ., Δ. Παπαδήμος και Ι. Μαυρουδής. 2002. Υδρολογική μελέτη λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 94 σελ.

Αναστασιάδης, Ε.Θ. (συντονιστής έργου). 2002. Μελέτη αποκατάστασης - διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Φάση Α'. Γενική έκθεση. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 140 σελ.

Αναστασιάδης, Ε.Θ., Δ. Παπαδήμος και Ι. Μαυρουδής. 2002. Έκθεση εδαφικών ιδιοτήτων λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 26 σελ.

Αναστασιάδης, Ε.Θ. (συντονιστής έργου). 2003. Μελέτη αποκατάστασης - διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Φάση Β'. Τεχνική έκθεση (Έργα 1,2,3,4, και 6). Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 26 σελ. + 5 Χάρτες.

Αναστασιάδης, Ε.Θ. (συντονιστής έργου). 2003. Μελέτη αποκατάστασης - διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Συνοπτική περιγραφή έργου. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 21 σελ.

Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2003. Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 25 σελ.

Anastasiadis, E.T and Sotiria Karsavouni. 2003. Natural systems for wastewater treatment and reuse (Ecos-Ouverture): Final report. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 21 p. + IV Annexes.

Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2004. Πρακτικά σεμιναρίου «Διαχείριση υδατικών πόρων –Διαχείριση καλαμώνων». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 33 σελ.

Anastasiadis, E.T., M. Seferlis, E. Fitoka, E. Mihalatu, D. Papadimos, S. Katsavouni, A. Apostolakis, M. Katsakiori, and S. Kazantzidis. 2004. Restoration and conservation of the Kalohori lagoon, Thessaloniki, Greece. Summary in p.161 and full text in attached CD. In: M. Arianourtsou and V.P. Papanastasis (editors). Ecology, conservation and management of Mediterranean climate ecosystems. Proceedings of the 10th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems. Rhodes, Greece, 25 April – 1 May, 2004. Millpress. Rotterdam, Netherlands.

Anastasiadis, E.T., M. Seferlis and D. Papadimos (editors). 2005. Lake Doiran-Functional analysis and proposed restoration measures. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), Society for the Investigation and Conservation of Biodiversity and the Sustainable Development of Natural Ecosystems (BIOECO). Thermi, Greece. 72 p.

Αναστασιάδης, Ε.Θ., Χ. Δουλγέρης και Μ. Σεφερλής. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙ. Προκαταρκτικός καθορισμός των τύπων των επιφανειακών υδατικών συστημάτων με βάση το Σύστημα Α. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ. + Χάρτες.

Αντωνιάδου, Ν., Π. Βασάλα, Μ. Κατσακιώρη και Δ. Ψύλλος. 2003. Η Δομή και η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η παράκτια ζώνη». Σελ. 226-228. Πανελλήνιο Συμπόσιο - Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα, 21-23 Φεβρουαρίου 2003.  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα.

Αποστολάκης, Α., Ξ. Δημητριάδης, Γ.Χ. Ζαλίδης, Ν. Συλλαίος και Σ. Χατζηγιαννάκης. 1995. Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην επεξεργασία των υδρολογικών δεδομένων στις λεκάνες απορροής των υγροτόπων. Σελ. 413-422. Πρακτικά 2ης Διεθνούς Έκθεσης και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος. HELECO '95. Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 1995. (En su).

Αποστολάκης, Α, Γ.Χ. Ζαλίδης και Ξ. Δημητριάδης. 1995. Κατασκευή χωρικής βάσεως υδρολογικών δεδομένων για τις λεκάνες απορροής της Θεσσαλίας και χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 19 σελ. (En su).

Apostolakis, A., G.C. Zalidis, D. Papadimos, N. Syllaios, and A. Gerakis. 1998. A spatial distribution method to rehabilitate the recharge-discharge function of Anthemountas watershed. p. 1011-1012 In: Proceedings of 4th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Center for Environmental Engineering at Stevens Institute of Technology, USA and the Division of Hydraulics and Environmental Engineering of Aristotle University of Thessaloniki. Halkidiki, Greece, July 1998.

Αποστολάκης, Α. 2006. Σχεδιασμός και οργάνωση της γεωβάσης (ως §Α.1.3 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α03/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 145 σελ.

Apostolakis, A. 2006. Crop pattern identification in Strymonas basin using satellite image analysis. Volume 1. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 27 p.

Apostolakis, A. 2006. Crop pattern identification in Strymonas basin using satellite image analysis. Volume 2. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 32 p.

Apostolakis, A. 2006. Crop pattern identification in Strymonas basin using satellite image analysis. Volume 3. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 32 p.

Apostolakis, A. 2007. Crop pattern identification in Strymonas basin using satellite image analysis. Volume 4. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 32 p.

Apostolakis A. and V. Simixhiu. 2008. Mapping of protected areas in Vjosa river catchment. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 32 p.

Apostolakis A. and V. Simixhiu. 2008. Organization of a Geographical Information System for the Aoos/Vjosa watershed. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 32 p. + 12 maps and DVD rom.

Αποστολάκης Αντώνης. 2009. ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση – Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2009 στο Νομό Ροδόπης». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 24 σελ. + 1 Παράρτημα.

Αποστολάκης Αντώνης. 2011. ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση – Τόμος ΙΙ: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2010 στο Νομό Ροδόπης». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 27 σελ. + 1 Παράρτημα.

Αποστολάκης, Αντώνης. 2011. Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Υδάτων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 77 σελ.

Αποστολόπουλος, Κώστας. 2008. Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (portal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 55 σελ.

Βαλμάς Ισαάκ. 2007. Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών (Ιουλ. 2006 έως Ιαν. 2007). 1η και 2η Έκθεση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 61 σελ.

Βαλμάς Ισαάκ. 2007. Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών (Φεβ. έως Αυγ. 2007). 3η Έκθεση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 60 σελ.

Βασιλικός, Γρ. και Ε. Φάκκας. 2006. Τεύχος ανάλυσης προγραμμάτων ανάπτυξης. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β05/1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 119 σελ.

Βιτώρης, Κ. και Γ. Ευθυμίου. 1993. Δασοκομική και οικολογική έρευνα των παρόχθιων δασών των ποταμών Στρυμόνα, Νέστου και της Λίμνης Κερκίνης. (Πρόδρομη ανακοίνωση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 46 σελ. (En su).

Bjerring, R., E. Becares, S. Declerck, E.M. Gross, L.A. Hansson, T. Kairesalo, M. Nykänen, A. Halkiewicz, R. Kornijów, J.M. Conde-Porcuna, M. Seferlis, T. Nõges, B. Moss, S. L. Amsinck, B. V Odgaard and E. Jeppesen. 2009. Subfossil cladocera in relation to contemporary environmental variables in 54 Pan-European lakes. Freshwater Biology: 1-17 (In press).

Βλασταρά, Μαριάννα, Αγγελική Σταυράτη, Ι. Μουλατσιώτης, Κ. Νικολόπουλος, Λίζα Μπενσασσών και Α. Αλεξόπουλος. 2006. Υδατικά ισοζύγια (ως §Α.2.5 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α06/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 258 σελ + Χάρτες.

Βουγιούκας, Σ. και Δ. Παπαμιχαήλ. 2005. Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μέτρησης παροχής νερού στις εκβολές του Στρυμόνα: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του συνολικού συστήματος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 39 σελ. + Παράρτημα.

Βουραζέρης, E. 2005. Κατάλογος ερευνών και μελετών (ως §Α.1.1 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος 1. Έκθεση. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α01/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη 24 σελ.

Βρετζάκη Ελένη, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Ηλίας Παπαδόπουλος και Άννα Δασοπούλου. 2002. Αρχιτεκτονική μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης: Προμελέτη. TETRAGON ΕΠΕ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 7 σχέδια.

Βρετζάκη Ελένη, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Ηλίας Παπαδόπουλος και Αλέξιος Πισσαρίδης. 2002. Αρχιτεκτονική μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης: Οριστική Μελέτη. TETRAGON ΕΠΕ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 3 σελ. + 14 σχέδια.

Βρετζάκη Ελένη, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Ηλίας Παπαδόπουλος και Αλέξιος Πισσαρίδης. 2003. Μουσειογραφική μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης. TETRAGON ΕΠΕ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 6 σελ. + 3 σχέδια.

Βώκου Δέσποινα και Μαρία Κατσακιώρη (συντονίστριες έκδοσης). 1993. Η σημασία των υγροτόπων. Πρακτικά σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, 5-6 Δεκεμβρίου 1992. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 38 σελ.

Caridad de Hoyos, Jordi Catalan, Gerald Dörflinger, João Ferreira, Dimitra Kemitzoglou, Christophe Laplace-Treyture, José Pahissa López, Aldo Marchetto, Otilia Mihail, Giuseppe Morabito, Polina Polykarpou, Filipe Romão, Vasiliki Tsiaoussi. 2014. Water Framework Directive Intercalibration Technical Report: Mediterranean Lake Phytoplankton ecological assessment methods. Joint Research Centre Technical Report. Publications Office of the European Union. Luxembourg. 70 p.

Crisman, T.L., C. Mitraki, G.C. Zalidis, and E.T. Anastasiadis. 2002. Hydrological and trophic-state control of ecosystem stable state in Greek lakes. Paper presented at the International Conference on limnology of shallow lakes, entitled "Shallow Lakes 2002", Balatonfüred, Hungary, 25-30 May 2002. 22 p.

Γεράκης, Π.Α. 1993. Υγρότοποι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 24 σελ.

Gerakis, P.A. 1994. Preservation and studies of the Greek biotopes-wetlands: Creation of the Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Annales Musei Goulandris 9: 521-529.

Γεράκης, Π.Α. 1995. Σκόρπιες συμβουλές γραφής επιστημονικών κειμένων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 22 σελ.

Gerakis, P.A., S. Dafis, and Eftyhia Alexandridou. 1996. Project "Establishment and first phase of operation of the Greek Biotope/Wetland Centre". Contract Number B4-3200/93/00776: Final Report. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 63 p.

Γεράκης, Π.Α. και Ε.Θ. Κουτράκης (συντονιστές έκδοσης). 1996. Ελληνικοί υγρότοποι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Αθήνα. 382 σελ.

Gerakis, P.A. and E.T. Koutrakis (editors) 1996. Greek wetlands. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) and Commercial Bank of Greece. Athens. 381p.

Γεράκης, Π.Α., Σ. Ντάφης και Ευτυχία Αλεξανδρίδου (συντονιστές έκδοσης). 1997. Έργο LIFE "Διατήρηση και διαχείριση τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)". Αριθμός συμβολαίου Β4-3200/95/851: Τελική έκθεση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 306 σελ. + Παραρτήματα 73 σελ. (En su).

Gerakis, A. and G.C. Zalidis. 1998. Estimating field-measured, plant extractable water from soil properties: Beyond statistical models. Irrigation and Drainage Systems 12: 311-322.

Γεράκης, Π.Α., Μαρία Αναγνωστοπούλου, Κ. Γεωργίου και Μ. Σκούλλος. 1999. Έκφραση γνώμης επί των δράσεων προστασίας των Ελληνικών υγροτόπων Ραμσάρ και επί της δυνατότητας εξαίρεσής τους από τον κατάλογο Montreux. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 140 σελ.

Gerakis, P.A., Maria Anagnostopoulou, K. Georgiou, and M.J. Skoullos. 1999. Expression of opinion with regard to conservation actions for Greek Ramsar wetlands and to the applicability for removal from the Montreux record. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 126 p.

Γεράκης, Π.Α. και Μαρία Αναγνωστοπούλου. 2002. Υγρότοποι. Σελ. 44-51. Χ. Κοκκώσης (συντονιστής έκδοσης). Άνθρωπος και περιβάλλον στην Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Εκδόσεις Καπόν. Αθήνα.

Gerakis, P.A. and Maria Anagnostopoulou. 2002. Wetlands. p. 44-51. In: H. Coccossis (editor). Man and the environment in Greece. Ministry for the Environment, Spatial Planning and Public Works. Kapon Editions. Athens.

Γεράκης, Π.Α., Σ. Τσιούρης και Βασιλική Τσιαούση (συντονιστές έκδοσης). 2007. Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων-Προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας και Θράκης. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θέρμη. 256 σελ.

Γεωργιάδης, Θ. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Εκβολές Αχέροντα και Στενά Αχέροντα (GR2140001). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 228 σελ. (En su).

Γεωργιάδης, Θ. 2003. Οικολογική έρευνα της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης των υγροτόπων     Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη : Τεχνική έκθεση για το έργο. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 47 σελ. + 1 Χάρτης.

Γεωργίου, Κ. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός Κόλπος (GR2440002). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 275 σελ. (En su).

Γεωργόπουλος, Ν., Γ. Γρηγορόπουλος, Π. Εξάρχου, Δ. Κωνσταντουδάκης, Α. Μεντές, Α. Παπαϊωάννου, Μ. Σεφερλής, Λίζα Μπενσασσών και Αγγελική Σταυράτη. 2006. Τεύχος ανάλυσης υποδομής και χρήσεων. Tόμος Ι. Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β01/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 490 σελ. + V Παραρτήματα.

Γεωργόπουλος, Ν., Γ. Γρηγορόπουλος, Π. Εξάρχου, Δ. Κωνσταντουδάκης, Α. Μεντές, Α. Παπαϊωάννου, Μ. Σεφερλής, Λίζα Μπενσασσών και Αγγελική Σταυράτη. 2006. Τεύχος ανάλυσης υποδομής και χρήσεων. Tόμος ΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β01/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 488 σελ. + IV Παραρτήματα.

Γεωργόπουλος, Ν., Γ. Γρηγορόπουλος, Π. Εξάρχου, Δ. Κωνσταντουδάκης, Α. Μεντές, Α. Παπαϊωάννου, Μ. Σεφερλής, Λίζα Μπενσασσών και Αγγελική Σταυράτη. 2006. Τεύχος ανάλυσης υποδομής και χρήσεων. Tόμος ΙΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β01/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 326 σελ. + IV Παραρτήματα.

Γεωργόπουλος, Ν., Γ. Γρηγορόπουλος, Π. Εξάρχου, Δ. Κωνσταντουδάκης, Α. Μεντές, Α. Παπαϊωάννου, Μ. Σεφερλής, Λίζα Μπενσασσών και Αγγελική Σταυράτη. 2006. Τεύχος ανάλυσης υποδομής και χρήσεων. Tόμος ΙV. Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β01/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 325 σελ. + IV Παραρτήματα.

Γεωργούδης, Α. 1993. Διερεύνηση του πληθυσμού και των συστημάτων παραγωγής των βουβάλων σε ελληνικούς υγροτόπους. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Τομέας Ζωικής Παραγωγής Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ. 64 σελ. (En su).

Γιαννακοπούλου, Τρισεύγενη. 1995. Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών της Λίμνης Ισμαρίδας. Eλληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη και Πολυτεχνική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ξάνθη. 28 σελ. (En su).

Γιασεμή, Ευαγγελία (συντονίστρια έκδοσης). 1997. Καταπολέμηση κουνουπιών σε περιοχές που γειτονεύουν με πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα. Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας. Θεσσαλονίκη, 9 Οκτωβρίου 1997. ΥΠΕΧΩΔΕ-Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 56 σελ. 

Γκούτνερ, Β. (συντονιστής έκδοσης). 1994. Διερευνητικές καταμετρήσεις μεταναστευτικών παρυδάτιων πουλιών σε ελληνικούς υγροτόπους το φθινόπωρο του 1993. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 19 σελ. (En su).

Γουδέλης, Γ. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Όρος Στρατωνικόν (GR1270005). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 150 σελ. + Παραρτήματα 14 σελ. (En su).

Γρίβας Κ., Ι. Ιωαννίδης, Π. Γεωργιακάκης, Γ. Γιαννάτος, Ευθυμία Γκάνου, Αναστασία Κατακαλαίου, Ά. Μανωλόπουλος, Σ. Ξηρουχάκης, Σ. Σημαιάκης, Αναστασία Χριστοπούλου και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2011. Οικολογική μελέτη Όρους Ταϋγέτου και προτάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Τεχνική Έκδοση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)και Βιόσφαιρα. 337 σελ + Συμπληρωματικό υλικό (παραρτήματα, χάρτες, βιβλιογραφικά και πρωτογενή δεδομένα, κ.λπ)

Γρίβας Κ., Ι. Ιωαννίδης, Π. Γεωργιακάκης, Γ. Γιαννάτος, Ευθυμία Γκάνου, Αναστασία Κατακαλαίου, Α. Μανωλόπουλος, Σ. Ξηρουχάκης, Σ. Σημαιάκης, Αναστασία Χριστοπούλου και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2012. Οικολογική μελέτη Όρους Ταϋγέτου και προτάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ. Θέρμη. 264 σελ + II παραρτήματα.

Greek Biotope/Wetland Centre, WWF-Greece and Hellenic Ornithological Society. 2002. The state of the Ramsar sites of Greece in July 2002: An overview.  55p.

Δαβής, Μ. και Ελένη Ν. Φυτώκα (συντονιστές έκδοσης). 1998. Συνοπτική ανασκόπηση των θεμάτων που απασχόλησαν τον τύπο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 12 σελ.

Δαβής, Μιχάλης (συντονιστής έκδοσης). 1998. Κατάλογος ερευνητικών έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), σχετικών με είδη και οικοτόπους της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 6 σελ.

Delbaere, B., A. Nieto Serradilla, and M. Snethlage (editors). 2009. BioScore: A tool to assess the impacts of European Community policies on Europe’s biodiversity. ECNC. Tilburg, the Netherlands.  92 p. Contributor: Dimitra Kemitzoglou.

Δημαλέξης, Α., E. Μπουρδάκης και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2004. Προδιαγραφές χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 119 σελ. + i παράρτημα.

Δημητριάδης, Ξ. 1995α. Μέθοδος βελτίωσης της αρδευτικής αποδοτικότητας στα αρδευτικά δίκτυα Αξιού και η σημασία της για τις φυσικές υγροτοπικές περιοχές του Δέλτα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 206 σελ. (En su).

Dimitriadis, X.P. 1995b. Nature restoration in the Mediterranean area. p. 49-55. In: Nature restoration in the European Union (Proceedings of a seminar held in Denmark, 29-31 May 1995). Ministry of Environment and Energy, The National Forest and Nature Agency. Denmark.

Δημητριάδης, Ξ., Γ.Χ. Ζαλίδης και Β. Αντωνόπουλος. 1996. Ορθολογική διαχείριση αρδευτικών δικτύων Αξιού-πεδιάδας Θεσσαλονίκης. Σελ. 894-909. Πρακτικά από το Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων-εκμηχάνιση γεωργίας". Λάρισα, 24-27 Απριλίου 1996.

Δημητριάδης, Η, Θ. Παρτόζης και Α. Αποστολάκης. 2003. Μελέτη σχεδιασμού της οργάνωσης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 218 σελ.

Δημόπουλος, Π., Εύα Παπαστεργιάδου, K. Sykora, Θ. Γεωργιάδης, Δ. Μπαμπαλώνας και Σ. Ντάφης. 1995. Συλλογή και ανάλυση φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων για τη βλάστηση της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 94 σελ. (En su).

Dimopoulos, P., E. Bergmeier, Eva Papastergiadou, K. Sykora, and S. Dafis 1997. Evaluation system of the relative importance of vegetation syntaxa for nature conservation in Greece. p. 45- 48. In: I. Tsekos and M. Moustakas (editors). Progress in Botanical Research. Proceedings of the First Balkan Congress in Thessaloniki, Greece, September 1997. Kluwer Academic Publishers.

Dimopoulos, P., E. Bergmeier, K. Sykora, and Eva Papastergiadou 2000. Evaluation system of the relative importance of vegetation syntaxa for nature conservation in Greece. Biologia/ Bratislava 55: 57-67.

Δημόπουλος, Π. και Ι. Μπαζός. 2012. Φυτοκοινωνιολογική έρευνα του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 79 σελ.

ΔΙΟΨΙΣ ΕΠΕ. 2006. Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 49 σελ.

Δουλγέρης, Χ. 2006. Υδατικά ισοζύγια (ως §Α.2.5 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος Ι. Μεθοδολογία. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α06/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 54 σελ.

Δουλγέρης, Χ., Δ. Παπαδήμος και Α. Αλεξόπουλος. 2006. Υδατικά ισοζύγια (ως §Α.2.5 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙV. Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α06/4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 164 σελ. + Χάρτες.

Δουλγέρης, Χ., Δ. Παπαδήμος και Α. Αλεξόπουλος. 2006. Υδατικά ισοζύγια (ως §Α.2.5 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος V. Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α06/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 220 σελ. + Χάρτες.

Δουλγέρης, Χ., Λίζα Μπενσασσών, Δ. Παπαδήμος και H. Sorensen. 2008. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων – Ανάπτυξη Μέτρων. Τόμος IV. Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας. Δ’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Δ03. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 240 σελ. + CD.

Δουλγέρης, Χ., Λίζα Μπενσασσών, Δ. Παπαδήμος και H. Sorensen. 2008. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων – Ανάπτυξη Μέτρων. Τόμος V. Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Δ’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Δ03. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 390 σελ. + CD.

Doulgeris Ch, I. Halkidis and Papadimos D. 2008. Use of modern technology for the protection and management of water resources in Strymonas/Struma River basin. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 82 p.

Δουλγέρης Χαράλαμπος. 2010.  Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 13 σελ.

Δουλγέρης Χαράλαμπος και Σωτηρία Κατσαβούνη. 2011. Μέτρα και προτάσεις για τη διαχείριση και ανόρθωση των λειτουργιών και αξιών του υγροτόπου του Ασωπού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 14 σελ.

Δουλγέρης Χαράλαμπος, Σωτηρία Κατσαβούνη, και Δ. Παπαδήμος (συντονιστές έκδοσης). 2012. Ανασκόπηση των υφιστάμενων μελετών και ερευνών στην περιοχή της λεκάνης του Ασωπού. 2η Έκδοση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 22 σελ. + 1 Χάρτης.

Δουλγέρης Χαράλαμπος και Δ. Παπαδήμος. 2011. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος υδρολογικής προσομοίωσης στη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 65 σελ.

Δουλγέρης Χαράλαμπος και Δ. Παπαδήμος. 2011. Εκτίμηση των παραμέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου και των πιέσεων από τη χρήση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Ασωπού με βάση σενάρια κλιματικής αλλαγής. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 23 σελ.

Δουλγέρης Χαράλαμπος, Δ. Παπαδήμος και Σωτηρία Κατσαβούνη. 2011. Εκτίμηση των παραμέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου και των πιέσεων από τη χρήση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Ασωπού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ.

Δουλγέρης Χαράλαμπος. 2012.  Ανάπτυξη του λεπτομερούς ομοιώματος των υπόγειων υδάτων του Νομού Ροδόπης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 85 σελ.

Δουλγέρης Χαράλαμπος. 2012.  Ποσοτική ανάλυση των πιέσεων που ασκούνται από τις αρδεύσεις στα υπόγεια ύδατα του Νομού Ροδόπης: διακύμανση της υπόγειας στάθμης και διείσδυση θαλασσινού νερού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 19 σελ.

Ελευθεριάδης, Α., Γ.Χ. Ζαλίδης και Σ. Ντάφης. 2002. Αξιολόγηση καταλληλότητας ελληνικών εδαφικών τύπων για παραγωγή δασικών ειδών. Σελ. 370-381. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου. Αθήνα, 23-24 Σεπτεμβρίου 2002. (En su).

Εξάρχου, Π. και Γρ. Βασιλικός. 2006. Τεύχος δεδομένων και αξιοποίησης υδατικών πόρων. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β03/1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 29 σελ. + IV Παραρτήματα

Εξάρχου, Π. και Γρ. Βασιλικός. 2006. Ανάλυση μελλοντικών αναγκών και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β04/1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 17 σελ. + IΙΙ Παραρτήματα

Farinha, J.C., L. Costa, G.C. Zalidis, A. Mantzavelas, Eleni N. Fitoka, N. Heeker, and P. Tomas Vives. 1996. Mediterranean wetland inventory. Habitat description system. Instituto da Conservaçăo da Natureza (ICN), Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), and Wetlands International (WI). Medwet - Wetlands International Publication Volume III. Lisboa. 84 p.

Fotiou, S., D. Buhalis, and G. Vereczi. 2002. Sustainable development of ecotourism in small islands developing states (SIDS) and other small islands. Tourism and Hospitality Research 4: 79-88.

Fotiou, S. 2003. Participatory planning and ecotourism. p. 40-52 In: S. Fotiou, P. Lundvall, N. Salonen, T. Sievänen and L. Suopajärvi (editors). Sustainable ecotourism – Integration of conservation and usage in Natura 2000 areas: Workshop in Ylläsjärvi, Finland, 18-20 September 2002. Lapland Regional Environment Centre.

Greek Biotope Wetland Centre 2008. Identification and assessment of the legal framework for water resources in Albania. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi. Greece. 26 p. + V Annexes.

Zalidis, G.C. 1992a. The national wetlands inventory in Greece: Prospects and progress p. 178-184. In: M. Moser, R.C. Prentice, and J. van Vessem (editors). Proceedings of the XXXVth Meeting of the IWRB Executive Board Meeting and Technical Workshops. St. Petersburg, Florida USA, 12-19 November 1992. IWRB Publication 26.

Ζαλίδης, Γ.Χ. (συντονιστής έκδοσης). 1992β. Πρακτικά συνάντησης εργασίας για την αναγνώριση υγροτοπικών περιοχών και για τον καθορισμό προστατευομένων ζωνών. (24 Ιουνίου 1992). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ.

Ζαλίδης, Γ.Χ. και Α. Μαντζαβέλας (συντονιστές έκδοσης). 1993α. Συνοπτικός οδηγός αναγνώρισης υγροτόπων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ.

Ζαλίδης, Γ.Χ. και Α. Μαντζαβέλας (συντονιστές έκδοσης). 1993β. Πρακτικά συνάντησης εργασίας για την απογραφή και αξιολόγηση των ελληνικών υγροτόπων. 26-27 Μαίου 1993. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20 σελ.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Ν. Μπαρμπαγιάννης και Θεοδώρα Ματσή. 1993. Περιεκτικότητα και μορφές βαρέων μετάλλων στα εδάφη του Δέλτα του Αξιού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 47 σελ. (En su).

Ζαλίδης, Γ.Χ. , Μ. Καρτέρης, Κ. Κατσάμπαλος, Χρυσούλα Κούρτελη και Ν. Λαμπρόπουλος. 1993. Καταγραφή των υγροτόπων της Ελλάδας με τη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας. Σελ. 268-279. Πρακτικά 1ης Διεθνούς Έκθεσης και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος. HELECO '93. Αθήνα, 1-4 Απριλίου 1993. (En su).

Ζαλίδης, Γ.Χ. 1993α. Υγρότοποι: Προβλήματα και προοπτικές. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για το Περιβάλλον. Μεσόγειος: Περιβάλλον, Αγροτική Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής. ΓΕΩΤΕΕ. Αθήνα, 21-24 Μαρτίου 1993. 7 σελ. (En su).

Zalidis, G.C. 1993b. The national wetlands inventory of Greece. Contribution from EKBY to the First Advisory Group Meeting on Inventories and Monitoring of the MedWet Project. Alcochete, Portugal, 8-10 July 1993. p. 74-75. In: "Τhe Status of Wetland Inventories in the Mediterranean Region".

Ζαλίδης, Γ.Χ. και Α. Μαντζαβέλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 587 σελ.

Zalidis, G.C. and A.L. Mantzavelas (editors). 1994. Inventory of Greek wetlands as natural resources (First aproximation). Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 450 p.

Zalidis, G.C. and A.L. Mantzavelas. 1995. The status of wetland inventories in Greece. p. 74-79. In: N. Hecker and P. Tomas Vives (editors). The status of wetland inventories in the Mediterranean region. MedWet - IWRB publication 38.

Zalidis, G.C, X.P. Dimitriadis, A.K. Apostolakis, and N. Misopolinos. 1995. Remediation prespectives of an environmental impact on a coastal wetland resulting from the unwise use of river discharge for irrigation. p. 67. In: Abstracts of the meeting "The soil as a strategic resource: Degradation processes and conservation measures". E.S.S.C. Canary Islands, Spain, 11-15 July 1995.

Zαλίδης, Γ.Χ., A. Mαντζαβέλας και Ελένη Ν. Φυτώκα. 1995α. Xαρτογράφηση οικοτόπων των υγροτόπων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 59 σελ. 

Zalidis, G.C., A.L. Mantzavelas, and Eleni N. Fitoka. (editors). 1995b. Guidelines for topological identification of Mediterranean wetland habitats. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 48 p.

Zalidis, G.C., N. Barbayiannis, and Theodora Matsi. 1995. Total content and forms of heavy metals in the soils of Axios delta. p. 95. In: Abstracts of the meeting "The soil as a strategic resource: degradation processes and conservation measures". E.S.S.C. Canary Islands, Spain, 11-15 July 1995.

Zalidis, G.C., S. Stefanou, X.P. Dimitriadis, A.K. Apostolakis, and A. Karathanasis. 1995. Soil characteristics as indicators for wetland identification. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 25 p.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Ξ. Δημητριάδης και Σ. Χατζηγιαννάκης (συντονιστές έκδοσης). 1995α. Ο ιδεότυπος της τέως Λίμνης Κάρλας ως βάση αξιολόγησης των προταθεισών λύσεων κατασκευής του ομώνυμου ταμιευτήρα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 91 σελ. (En su).

Zalidis, G.C., X.P. Dimitriadis, and S.L. Chatzigiannakis. 1995b. Modelling the hydrology of wetlands - 1st phase. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 30 p. + App. 520 p.

Zalidis, G.C., X.P. Dimitriadis, A. Apostolakis, S. Katsavouni, and S.L. Chatzigiannakis. 1996. Modelling the hydrology of wetlands - 2nd phase. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 27p. + App. 217 p.

Ζαλίδης, Γ.Χ. 1996. Δημιουργία, ανόρθωση και αποκατάσταση υγροτοπικών λειτουργιών ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων της λεκάνης απορροής. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 18 σελ.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Σ. Στεφάνου, Ν. Μπαρμπαγιάννης, Ξ. Δημητριάδης, Α. Αποστολάκης και Α. Καραθανάσης. 1996. Το δυναμικό οξειδοαναγωγής ως δείκτης αναγνώρισης υδρομορφικών εδαφικών χαρακτηριστικών. Σελ. 334-344. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου. Ναύπλιο, 29 Μαϊου-1 Ιουνίου 1996. (En su).

Zalidis, G.C., A.L. Mantzavelas, and Eleni N. Fitoka. 1996a. Mapping wetlands. p. 81-90. In: L.T. Costa, J.C. Farinha, N. Hecker and P.T. Vives (editors). Mediterranean wetland inventory: A reference manual. A MedWet publication. Instituto da Conservaçăo da Natureza, and Wetlands International.

Zalidis, G.C., A.L. Mantzavelas, and Eleni N. Fitoka. 1996b. Mediterranean wetland inventory. Photointerpretation and chartographic conventions. A MedWet publicaton. Greek Biotope/Wetland Centre, Instituto da Conservacao da Natureza, and Wetlands International. 36 p.

Zalidis, G.C and A.L. Mantzavelas. 1996. Inventory of Greek wetlands as natural resources. Wetlands 16: 548-556.

Zalidis, G.C., A.L. Mantzavelas, and E. Gourvelou. 1997. Environmental impacts on Greek wetlands. Wetlands 17:339-345.

Zalidis, G.C., X. Dimitriadis, Β. Antonopoulos, and A. Gerakis. 1997. Estimation of a network irrigation efficiency to cope with reduced water supply. Irrigation and Drainage Systems 11: 337-345.

Zalidis, G.C., Eleni N. Fitoka, and A.L. Mantzavelas. 1997. Habitat inventory on two Greek wetlands. Wetlands 17: 439-446.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Α. Γεράκης και Α. Αποστολάκης (συντονιστές έκδοσης). 1997. Αξιολόγηση αποκατάστασης προϋπαρχουσών λειτουργιών του υγροτόπου Μαυρούδας. Α' Φάση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 49 σελ.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Α. Γεράκης και Α. Αποστολάκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Αξιολόγηση αποκατάστασης προϋπαρχουσών λειτουργιών του υγροτόπου Μαυρούδας. B’ Φάση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 88 σελ.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Σωτηρία Κατσαβούνη, B. Τακαβάκογλου και Α. Γεράκης. 1998. Mείωση θρεπτικών και οργανικών με τη χρήση τεχνητού υγροτόπου. Σελ. 373-382. Πρακτικά 7ου  Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου. Αγρίνιο, 27-30 Μαΐου 1998. (En su).

Ζαλίδης, Γ.Χ., Β. Τακαβάκογλου, Σ. Κατσαβούνη, Σ. Χατζηγιαννάκης και Α. Ζδράγκας. 1998. Αποτελέσματα πειραματικού επεξεργασίας αστικών λυμάτων με τεχνητούς υγροτόπους. Σελ 98-131. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας του ερευνητικού έργου "Ανάκτηση αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση φυσικών συστημάτων και επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση και ανάπλαση υγροτόπων". Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 1998. (En su).

Ζαλίδης, Γ.Χ. και Σ. Χατζηγιαννάκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Έκθεση για την κατασκευή και λειτουργία του ταμιευτήρα της Κάρλας και συναφών έργων. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 69 σελ.

Zalidis, G.C., A. Gerakis, N. Misopolinos, A.K. Apostolakis, and K. Prodromou. 1998. The impact of soil and water resources management on salt accumulation in Greece. p. 87-95. In: A.P. Leone, and P. Steduto (editors). Proceedings of the First Trans-national meeting. "Salinity as a limiting factor for agricultural productivity in the Mediterranean basin". Naples, 24-25 March 1997.

Zalidis, G.C. 1998a. Management of river water for irrigation to mitigate soil salinization on a coastal wetland. Journal of Environmental Management 54:161-167.

Zalidis, G.C. 1998b. Movement of spilled liquids though soil. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 30 p.

Zalidis, G.C., A. Gerakis, V. Takavakoglou, G. Bilas, A. Apostolakis, and Sotiria Katsavouni. 1998. Restoration of wetland functions in the Mediterranean: The Karla case. p.1009-1010. In: Proceedings of the 4th International Conference on Protection and Restoration of the Environment. Chalkidiki, Greece, July 1998.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Σωτηρία Κατσαβούνη, Γ. Μπίλας και Σ. Χατζηγιαννάκης (συντονιστές έκδοσης). 1999. Προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αειφορική αποκατάσταση του υγροτόπου της Κάρλας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 194 σελ. (En su).

Zalidis, G.C. 1999. Sustainable water management at Kerkini Lake. p. 60-61. In: T. Papayannis and T. Salathé (editors). Mediterranean wetlands at the dawn of the 21st Century. A MedWet publication. Station Biologique de la Tour du Valat, Arles, France.

Zalidis, G.C., N. Barbayiannis, and Theodora Matsi. 1999. Forms and distribution of heavy metals in soils of Axios Delta of Northern Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis 30: 817-827.

Zalidis, G.C. and A. Gerakis. 1999. Evaluating the sustainability of watershed resources management through wetland functional analysis. Environmental Management 24: 193-207.

Zalidis, G.C., A. Gerakis, A. Apostolakis, and Sotiria Katsavouni. 1999. Sustainable restoration of Lake Karla based on the design of wetland functions. p. 54-69. In: N. Kontos, V. Takavakoglou, S. Chatzigiannakis (editors). Restoring wetland functions. Technical Bulletin. A MedWet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Ζαλίδης, Γ., Δ. Παπαδήμος, Α. Αποστολάκης και Σ. Χατζηγιαννάκης. 1999. Διαχείριση λεκανών Ανθεμούντα και Λάντζας: Προσδιορισμός του δυναμικού των εδαφοϋδατικών πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα για την αναδιάρθρωση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των αγροοικοσυστημάτων. Μελέτη που ανατέθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη 202 σελ.

Zalidis, G.C., V. Τakavakoglou, and A. Gerakis. 1999. Wetland rehabilitation in the Mediterranean basin. p.55-68. In: B. Streever (editor). An international perspective on wetland rehabilitation. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands.

Zalidis, G.C. 2001. Identification of optional wetland restoration projects. p.117. In: Abstracts of the Proceedings of the 4th European regional meeting on the Ramsar Convention. Bled, Slovenia, 13-18 October 2001.

Zalidis, G.C. 2001. Hydrological restoration of Mediterranean wetlands. p. 93-99. In: Proceedings of the 2nd International meeting οn the Hydric Regeneration of Doñana. Huelva, Spain, 25-28 November 2001.

Zalidis, G.C., S. Stamatiadis, V. Takavakoglou, K. Eskridge, and N. Misopolinos. 2002. Impacts of agricultural practices on soil and water quality in the Mediterranean region and proposed assessment methodology. Agriculture Ecosystems and Environment 88: 137-146.

Ζαλίδης, Γ.Χ., T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2002. Αποκατάσταση Μεσογειακών υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 286 σελ.

Zalidis, G.C, T.L.Crisman, and P.A. Gerakis (editors). 2002. Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens, and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), Thermi, Greece. 237 p.

Ζαλίδης, Γ.Χ., Ν. Μισοπολινός, Β. Τακαβάκογλου και Σ. Σταματιάδης. 2002. Ο ρόλος του εδάφους στην αποκατάσταση υγροτοπικών λειτουργιών. Σελ. 39-52. Γ.Χ. Ζαλίδης, T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη.

Zalidis, G.C., N. Misopolinos, V. Takavakoglou, and S. Stamatiadis. 2002. The role of the soil in restoring wetland functions. p. 35-45. In: G.C. Zalidis, T.L. Crisman, and P.A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens, and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), Thermi, Greece.

Ζαλίδης, Γ.Χ., J. Pokorny, Β. Τακαβάκογλου, Μαρία Τσιαφούλη και Ευθαλία Λαζαρίδου. 2002. Κατευθυντήριες γραμμές για την αποκατάσταση υγροτόπων. Σελ. 141-155. Γ.Χ. Ζαλίδης, T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη.

Zalidis, G.C., J. Pokorny, V. Takavakoglou, Maria Tsiafouli, and Efthalia Lazaridou. 2002. General guidelines for wetland restoration. p. 123-134. In: G.C.  Zalidis, T.L. Crisman, and P.A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens, and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), Thermi, Greece.

Zalidis, G.C., D. Papadimos, and Sotiria Katsavouni. 2002. Sustainable water and soil management through the restoration of wetland functions. p. 90-95. In: Proceedings of the Third International Forum on Integrated Water Management: The Key to Sustainable Water Resources. Athens, 21-22 March 2002.

Zalidis, G.C., M. Tsiafouli, V. Takavakoglou, G. Bilas and N. Misopolinos. 2003. Criteria for selecting agri-environmental indicators to monitor interactions between agro-ecosystems and wetlands. p. 169-174. In: V.Benaki (editor). Proceedings of the International Conference entitled “Agricultural statistics in the new millennium: The challenge of agri-environmental indicators as a tool for the planning of sustainable development for agriculture” in Chania, Crete, Greece, 13-15 November 2002. National Statistical Service of Greece, Athens.

Zdragas, A., V. Takavakoglou, K. Eskridge, Sotiria Katsavouni, and G.C. Zalidis. 2002. The effects of environmental conditions on the ability of a constructed wetland to disinfect municipal wastewaters. Environmental Management 29: 510-515.

Halkidis, I. D. Papadimos, and Ch. Merzianis. 2004. Strymonas basin integrated surface water and groundwater model, Phase I, Input data and model set up. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 56p.

Halkidis, I., D. Papadimos, and Ch. Mertzianis. 2004. Water Quality and Hydrological Regime monitoring network. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 21 p.

Halkidis, I., D. Papadimos and Ch. Mertzianis. 2004. 1st Yearly Technical Report “Observed time series of groundwater and surface water parameters in Strymonas Basin”. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 120 p.

Halkidis, I., D. Papadimos, and Ch. Mertzianis. 2006. 2nd Yearly Technical Report “Observed time series of groundwater and surface water parameters in Strymonas Basin”. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 130 p. 

Halkidis, I., D. Papadimos, and Ch. Mertzianis. 2006. 3rd Yearly Technical Report “Observed time series of groundwater and surface water parameters in Strymonas Basin”. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 146 p. 

Halkidis, I. and D. Papadimos. 2007. Technical Report. Strymonas basin integrated surface water and groundwater model, Phase II. Calibration, validation and sensitivity analysis of the model. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 13p.

Halkidis, I. and D. Papadimos. 2007. Technical Report. Impact assessment on water resources and ecosystems from agriculture activities in Strymonas basin. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 41p.

Hatziiordanou, L. and D. Papadimos. 2004. SHYLOC Implementation in Strymonas Basin - Volume 1. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 52 p.

Hatziiordanou, L. 2005. SHYLOC Implementation in Strymonas Basin - Volume 2. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 88 p.

Hatziiordanou, Lena and Eleni Fitoka (editors). 2005. Training Needs Analysis on wetland inventory using information systems, in Albania. ALWET project. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 74p.

Hatziiordanou, L. 2006. SHYLOC Implementation in Strymonas Basin - Volume 3. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 42 p.

Hatziiordanou, L. 2007. SHYLOC Implementation in Strymonas Basin - Volume 4. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 49 p.

Ιωαννίδης Ι., Μαρία Δημάκη, Λένα Χατζηιορδάνου και Έλενα Χατζηχαραλάμπους, (συντονιστές έκδοσης). 2013. Τ.Π. 7/2011. Έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος Hyla savignyi (Hyla arborea), Bufo viridis (Pseudepidalea viridis) και Pelophylax bedriagae (Rana bedriagae) (ridibunda) κατά την περίοδο 2007-1012. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέρμη.  30 σελ. +  ΙΙ Παραρτήματα.

Ιωαννίδης Ι., Μαρία Δημάκη, Λένα Χατζηιορδάνου και Έλενα Χατζηχαραλάμπους, (συντονιστές έκδοσης). 2013. Τ.Π. 7/2011. Έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών σαυρών κοινοτικού ενδιαφέροντος Ophisops elegans, Ablepharus kitaibelii, Chalcides ocellatus, Cyrtodactylus kotschyi (Cyrtopodion) και Chamaeleo chamaeleon, κατά την περίοδο 2007-1012. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος.  Θέρμη. 46 σελ. +  ΙΙ Παραρτήματα.

Καζαντζίδης, Σ., Μαρία Αναγνωστοπούλου και Π.Α. Γεράκης. 1995. Προβλήματα 35 ελληνικών υγροτόπων και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υγροτόπων 1992-94 (τεύχη 1-9). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 249 σελ. (En su).

Kazantzidis, S. and T. Naziridis. 2004. Conflicting interests of fisheries and predators at Kerkini Lake, Greece. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 14 p.

Kagalou, I., E. Papastergiadou, and M. Tsoumani. 2002. Monitoring of water quality of Kalamas river, Epirus Greece. Fresenius Environmental Bulletin 11: 788-794.

Kaiser, C., G.C. Zalidis, and A. Gerakis. 1997. Hydrological modelling of the Karla watershed to analyse groundwater depletion and restore pre-existing wetland functions. p. 325-332. In: J.C. Refsgaard and E.A. Karalis (editors). Operational Water Management: Proceedings of the European Water Resources Association Conference. Balkema, Rotterdam, Kopenhagen, Denmark, 1997.

Κακαλής, Ε. και Ε. Μπουρδάκης. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR139 Όρος Όλυμπος, Λέσβος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα VII της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 35 σελ. + ii παραρτήματα.

Κακούρος, Πέτρος (συντονιστής έκδοσης). 2002. Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. Πρακτικά Συμποσίου, Σητεία, Κρήτη, 15 & 16 Οκτωβρίου 2001. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  264 σελ. (Gr & En).

Κακούρος, Πέτρος, Δημήτρης Μπούσμπουρας και Ιωάννης Ρουσόπουλος. 2002. Έκθεση για το φυσικό περιβάλλον των Γρεβενών. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Β΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 36 σελ.

Κακούρος, Πέτρος. 2003. Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής Κεντρικού Ζαγορίου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 27 σελ.

Κακούρος, Π. και Σ. Ντάφης 2004.Τεχνική μελέτη για την ανόρθωση των δασών με Quercus ilex και των δασών με Quercus frainetto του Αγίου Όρους. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 59 σελ. + Χάρτες.

Κακούρος, Π., Βασιλική Τσιαούση και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2004. Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ΥΠΕΧΩΔΕ. Θέρμη. 76 σελ.

Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης 2005. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 53 σελ. + 4 Χάρτες.

Κακούρος, Π. και Σ. Ντάφης. 2005. Σχέδιο Διαχείρισης Παραποτάμιου Δάσους Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 144 σελ. + IV Παραρτήματα + 9 Χάρτες.

Κακούρος Π. 2006. Έκθεση παρακολούθησης των υπό αναγωγή συστάδων αριάς και πλατύφυλλης δρυός στο Άγιο Όρος. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ. + Παραρτήματα.

Κακούρος, Π. και Δήμητρα Παπαδοπούλου. 2007. Καταγραφή των εφαρμοζόμενων πρακτικών διατήρησης στην περιοχή του Όρους Τζένα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 39 σελ. + Παράρτημα + CD με χάρτες

Κακούρος Π., Μπόλη, Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2007. Έρευνα φυσικών οικοσυστημάτων στις επιλεγμένες περιοχές των ποταμών Αλιάκμονα και Βαφύρα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 35 σελ.

Kakouros, Petros. 2008. Key issues for the success of forest restoration projects in Natura 2000 sites in Greece. 4 p. In: 6th European Conference on Ecological Restoration. Ghent, Belgium, 8-12 September 2008.

Kakouros, Petros. 2009. Landscape conservation actions on Mount Athos: Athos Peninsula, Halkidiki, Central Macedonia, Greece. p. 127-135. In: Papayannis, T. and L.M. Mallarach (editors). The Sacred dimension of protected areas: Proceedings of the Second Workshop of the Delos initiative – Ouranoupolis 2007. Gland, Switzelnad, IUCN and Athens, Greece, Med-INA.

Κακούρος Π., Α. Αποστολάκης και Σ. Ντάφης. 2009. Έκθεση αποτίμησης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς του 2007 στον τύπο οικοτόπου «(Υπο)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» του Πάρνωνα (GR2520006). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 53 σελ + 3 Παραρτήματα + 9 Χάρτες.

Κακούρος, Π. και Σ. Ντάφης. 2009. Κατευθύνσεις για μια δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης μετά από πυρκαγιές, Πρώτη έκδοση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 91 σελ.

Κακούρος Π. και Δ. Παπαδήμος. 2009. Φυτεύσεις και αρδεύσεις στο περιβαλλοντικό πάρκο Ανατολικού Δασοκτήματος Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 33 σελ.

Κακούρος Π., Κ. Μαντζανάς, Μαρία Παπαδημητρίου, Δ. Χουβαρδάς, Β.Π. Παπαναστάσης και Σωτηρία Κατσαβούνη. 2009. Λιβαδοπονική μελέτη βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας με τη δημιουργία της λίμνης Καλλιπεύκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 74 σελ. + παραρτήματα.

Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης. 2010. Πρόγραμμα παρακολούθησης της αποκατάστασης της βλάστησης στο Παραποτάμιο Δάσους του Νέστου (2η έκδοση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων –Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ. + Παραρτήματα.

Kakouros, P. and S. Dafis. 2010. Guidelines for restoration of Pinus nigra forests affected by fires through a structured approach. Version 2. Greek Biotope/Wetland Centre (ΕΚΒΥ). Thermi. 27 p.

Κακούρος, Πέτρος και Βασιλική Χρυσοπολίτου (συντονιστές έκδοσης). 2010. Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση των δασών μαύρης πεύκης. Πρακτικά Συνεδρίου, Σπάρτη 15 & 16 Οκτωβρίου 2009. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Άστρος, Θέρμη. 160 σελ. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Κακούρος Π. 2011. Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Πάρνωνα για το έτος 2011. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη . 10 σελ + Παράρτημα.

Κακούρος Π. 2011. Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2010. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 27 σελ.

Κακούρος Π. 2011. Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2011. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 31 σελ.

Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης. 2011. Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα (GR2520006) (2η έκδοση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 24 σελ + Παράρτημα.

Κακούρος Π. 2012. Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 35 σελ.

Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική. 1995. Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος. Έτη 1989-1994. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  204 σελ.

Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική. 1997. Ποιότητα ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Νομοθεσία ελληνική και κοινοτική. Έτη 1995-1996. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα.  197 σελ.

Καλμπουρτζή, Κυριακή (συντονίστρια έκδοσης). 2000. Παρακολούθηση και ανάπτυξη βιολογικής (οργανικής) γεωργίας. Τελική έκθεση (Φεβρουάριος 2000). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 103 σελ. + Παράρτημα 25 σελ.

Κάλφας, Γ. Δημήτριος. 2004. Αποκατάσταση τύπου οικοτόπου "Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση Αγία Παρασκευή (Ίντσκο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 53 σελ. + 2 χάρτες + 2 σχέδια.

Κάλφας, Γ. Δημήτριος 2004. Κατασκευή Περίφραξης Φυτεύσεων «Alnus glutinosa Gaertn» στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση Αγία Παρασκευή. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 51 σελ. + 2 χάρτες + 3 σχέδια.

Κάλφας, Δ. και Π. Κακούρος. 2004. Οικολογική Μελέτη τύπου οικοτόπου "Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση Αγία Παρασκευή. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 42 σελ. + 3 χάρτες.

Καπετανγιάννης Γ. Π. Κακούρος και Σ. Ντάφης. 2005. Περιβαλλοντική έκθεση για την αποκατάσταση του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Δασαρχείο Καβάλας, Καβάλα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 42 σελ. + Παράρτημα + 3 χάρτες.

Κατσαβούνη, Σωτηρία και Ξ. Δημητριάδης. 1995. Κατάλογος υδρολογικών δεδομένων για τον υγρότοπο του Αξιού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 42 σελ.

Κατσαβούνη, Σωτηρία, Γ.Χ. Ζαλίδης και Α. Γεράκης. 1997. Πιλοτική εφαρμογή καθαρισμού και επανάκτησης αστικών λυμάτων με τεχνητούς υγροτόπους. Σελ. 450-457. Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Λέσβος, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997. (En su).

Κατσαβούνη Σωτηρία, Δ. Παπαδήμος, Α. Αποστολάκης και Ε. Αναστασιάδης. 2003. Καταγραφή γνωρισμάτων της λιμνοθάλασσας Δράνας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 53 σελ.

Kατσαβούνη Σωτηρία και Svetozar Petkovski (συντονιστές έκδοσης). 2004. Λίμνη Δοϊράνη-Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY), Θέρμη, Society for the Investigation and Conservation of Biodiversity and the Sustainable Development of Natural Ecosystems (BIOECO), Skopje. 121 σελ.

Katsavouni Sotiria and Svetozar Petkovski (editors). 2004. Lake Doiran-An overview of the current situation. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), Society for the Investigation and Conservation of Biodiversity and the Sustainable Development of Natural Ecosystems (BIOECO).Thermi, Greece. 116 p.

Κατσαβούνη, Σωτηρία. 2005. Κατάλογος ερευνών και μελετών (ως §Α.1.1 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος 2. Σχεδιασμός βάσης δεδομένων για την καταγραφή και αξιολόγηση ερευνών και μελετών και Οδηγίες Χρήσης. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α01/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 13 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία, Χ. Δουλγέρης, Δ. Παπαδήμος και Π. Κακούρος (συντονιστές έκδοσης). 2006. Γενική περιγραφή της περιοχής μελέτης και αξιολόγηση των υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών της τέως λίμνης Καλλιπεύκης (Ασκουρίδας). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη, 126 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία, Χ. Δουλγέρης και Δ. Παπαδήμος (συντονιστές έκδοσης). 2006. Διαμόρφωση προτάσεων έργων για την επανασύσταση της τέως λίμνης Ασκουρίδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη, 147 σελ.  + Τεύχος Περίληψης Α’ & Β’ Φάσης 25 σελ.

Κατσαβούνη, Σ. και Λίζα Μπενσασσών. 2008. Έκθεση Προτάσεων Προβολής και Αξιοποίησης του Διαχειριστικού Μοντέλου. Δ’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Δ06. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία, Δ. Παπαδήμος, Χ. Δουλγέρης και H. Xαλκίδης. (συντονιστές έκδοσης). 2008. Περιγραφή της περιοχής μελέτης και αξιολόγηση των υγροτοπικών λειτουργιών και αξιών της τέως λίμνης Ξυνιάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 114 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία, Χ. Δουλγέρης, και Δ. Παπαδήμος (συντονιστές έκδοσης). 2009. Διαμόρφωση προτάσεων για την αποκατάσταση της τέως λίμνης Ξυνιάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 200 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία, Δ. Μπόμπορη & Ι. Σαλβαρίνα. 2009. Τελική έκθεση αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών του έργου Ανάπτυξη μέτρων για την προστασία και την αειφορική διαχείριση της λίμνης Δοϊράνης. Ι. Μετεωρολογικά στοιχεία, διακύμανση στάθμης λίμνης. ΙΙ. Βενθικά ασπόνδυλα μαλακού υποστρώματος. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 62 σελ.

Κατσαβούνη, Σωτηρία. 2010. Σύνθεση καλλιεργειών στον Νομό Ροδόπης κατά τα έτη 2000-2008. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 15 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία, Χ. Δουλγέρης και Δ. Παπαδήμος. 2010. Αρχείο μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων στη λεκάνη του Ασωπού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 74 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία και Χ. Δουλγέρης. 2011. Μελλοντικά κλιματικά σενάρια που αφορούν: α) στο ύψος βροχής και στη θερμοκρασία, β) στη μεταβολή της ζήτησης νερού από τους χρήστες στη λεκάνη του Ασωπού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 44 σελ.

Κατσαβούνη, Σωτηρία. 2012. Καθορισμός του Ιδεότυπου της λίμνης Ισμαρίδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ.

Κατσαβούνη, Σωτηρία, Χ. Δουλγέρης, και Δ. Παπαδήμος. 2012. Προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις για την ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 44 σελ.

Κατσαβούνη, Σωτηρία και Δ. Παπαδήμος. 2012. Εκτίμηση των λειτουργιών και αξιών της λίμνης Ισμαρίδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 46 σελ.

Κατσαβούνη, Σωτηρία, Δ. Παπαδήμος, Χ. Δουλγέρης. 2012. Αναγνώριση των μεταβολών στις χρήσεις γης, στις γειτνιάζουσες με τη λίμνη Ισμαρίδα εκτάσεις. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 26 σελ.

Κατσαβούνη, Σωτηρία, Δ. Παπαδήμος και Χ. Δουλγέρης. 2012. Xωρική και χρονική κατανομή των πιέσεων από τα λιπάσματα στον Ν. Ροδόπης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία και Μ. Σεφερλής (συντονιστές). 2012. Λειτουργίες και αξίες του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 62 σελ.

Κατσαβούνη Σωτηρία, Μ. Σεφερλής και Δ. Παπαδήμος. 2012. Αξιολόγηση των λειτουργιών και αξιών του υγροτόπου του Ασωπού. 2η Έκδοση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 79 σελ. + 5 Χάρτες.

Κατσαβούνη, Σωτηρία, Χ. Δουλγέρης, και Δ. Παπαδήμος (συντονιστές έκδοσης). 2013. Χρονοσειρές μετεωρολογικών δεδομένων χωρικά κατανεμημένες σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 461 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία. 1994. Περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ελλάδας, χωρών της Ευρώπης και της Λεκάνης της Μεσογείου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Γραφείο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης/DGXI-MΓΦΙ. 48 σελ. (Gr & En)

Κατσακιώρη, Μαρία. 1995. Περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ελλάδας, χωρών της Ευρώπης και της Λεκάνης της Μεσογείου. (2η έκδοση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).  Θέρμη. 56 σελ. (Gr & En)

Κατσακιώρη, Μαρία. 1996α. Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για την προστασία υγροτοπικών περιοχών. Γενική δομή και παραδείγματα (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 46 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία. 1996β. Πρόγραμμα ενημέρωσης περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 410 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κ. Σκορδάς. 1997α. Πρόγραμμα "Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προώθηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής". Τελική έκθεση. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 79 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κ. Σκορδάς (συντονιστές έκδοσης). 1997β. Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική - αυτοδιοίκηση και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρακτικά πανελλήνιας συνάντησης. Λαμία, 28/2/97-1/3/97. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 141 σελ.

Katsakiori, Maria and K. Skordas (editors). 1997b. European environmental policy: Local authorities and non-govermental organisations. Proceedings of a Panhellenic Meeting. Lamia 28/2/97-1/3/97. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 141 p.

Κατσακιώρη, Μαρία (υπεύθυνη σύνταξης). 1998. Δράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 7 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία. 1999. Παρακολούθηση δράσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 11 σελ.

Katsakiori, Maria. 2000a. Communicating nature. Paper presented at the annual meeting (Atelier Z) of the Consérvatoire de l' Espace Littoral et des Rivages Lacustres entitled "Dés chemins qui racontént. Recits pedagogiques, itineraires de sentiers". Paris, France, 14 June 2000. 6 p.

Katsakiori, Maria. 2000b. Planning, designing and managing visitor centres in Greek protected areas. p. 11-15. In: Proceedings of a Seminar entitled "Challenge for Visitor Centres, Linking Local People, Visitors and Protected Areas" of the IUCN-ECEE/WCPA Commissions and Europarc Federation. Inari, Finland, 17-23 August 2000.

Κατσακιώρη, Μαρία και Σοφία Ξενιτίδου. 2000. Παρακολούθηση δράσεων των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 8 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό έργων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 23 σελ. + Παράρτημα.

Κατσακιώρη, Μαρία, Άννα Γιαννοτάκη και I. Ρουσόπουλος. 2002. Μελέτη καταγραφής των υποδομών ενημέρωσης για το περιβάλλον στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στον Νομό Ιωαννίνων. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Α΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 43 σελ. + ΙΙ Παραρτήματα.

Κατσακιώρη, Μαρία, Ιωάννα Βεκύρη, Σοφία Ξενιτίδου και Στ. Φωτίου. 2002. Έκθεση για το σκοπό του οικομουσείου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Α΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 29 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία. 2002. Σχεδιασμός λογότυπου του Οικομουσείου. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Γ΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 11 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία. 2003. Εκπόνηση προμελέτης οικονομοτεχνικής ανάλυσης. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Γ΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Planet Regional και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 69 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία (συντονίστρια έργου). 2003. Μελέτη αποκατάστασης - διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Φάση Β'. Τεχνική έκθεση. Σχεδιασμός ερμηνείας περιβάλλοντος, ανάδειξης και αναψυχής της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (Έργα 5,7 και 8). Μελέτη που ανατέθηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 47 σελ. + Παραρτήματα (Τ1, Τ2, Τ3, Τ6) + 5 Χάρτες.

Κατσακιώρη, Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Ελένη Βρετζάκη, Π. Ιωαννίδης, Η. Παπαδόπουλος και Α. Πισσαρίδης. 2003. Οργάνωση Κέντρου Πληροφόρησης Αβδήρων Ν. Ξάνθης και του Περιβάλλοντος Χώρου. "Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη" Αμιγής Επιχείρηση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης , Δήμος Αβδήρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ.+ 3 Παραρτήματα + 2 σχέδια.

Κατσακιώρη, Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Ελένη Βρετζάκη, Π. Ιωαννίδης και Η. Παπαδόπουλος. 2003. Μουσειολογική Μελέτη και Μελέτη Αρχιτεκτονικών Τροποποιήσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βίτσας. Σωματείο Πετροχελίδονα Βίτσας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 45 σελ.+ σχέδια. 

Κατσακιώρη, Μαρία και Ναζλού Αντωνιάδου. 2004. Εκπαιδευτικό υλικό για τις Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  77 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Ελένη Βρετζάκη, Π. Ιωαννίδης, Η. Παπαδόπουλος και Α. Πισσαρίδης. 2004. Μουσειολογική και Μουσειογραφική Μελέτη των Ενημερωτικών Υποδομών στο Όρος Μαίναλο. Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών, Διοίκησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων - ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 39 σελ.+ σχέδια. 

Κατσακιώρη, Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Μ. Σεφερλής και Σ. Ορφανίδης. 2004. Πρόταση εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό του κοινού, του σκοπού, των λειτουργιών και του εκθεσιακού περιεχομένου του Μουσείου Θάλασσας Μούδρου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δήμος Μούδρου. Θέρμη. 60 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα Μπόλη. 2005. Μελέτη διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βίτσας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ.

Κατσακιώρη Μαρία και Κατερίνα Μπόλη. 2005. Μουσειολογική μελέτη των Κέντρων Υποδοχής Επισκεπτών του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Σ. Ντάφης και Π. Κακούρος. 2005. Ανάλυση γνωρισμάτων και θεματικού περιεχομένου των περιβαλλοντικών πάρκων του παραποτάμιου δάσους του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. + 2 Χάρτες.

Katsakiori, Maria and M. Seferlis. 2005. NGOs action and practice in Greece. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) and Nomos + Physis. Thermi. 68 p.

Κατσακιώρη, Μαρία και Ελένη Βρετζάκη. 2006. Διαχείριση επισκεπτών και ανάπτυξη συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στο φοινικόδασος του Βάι. Σελ 157-163. Αρχιτεκτονική τοπίου: Εκπαίδευση, έρευνα, εφαρμοσμένο έργο. Πρακτικά. Τόμος ΙΙΙ. Θεσσαλονίκη, 11-14 Μαΐου 2005. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. (En su).

Κατσακιώρη, Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Σ. Ντάφης, Π. Κακούρος και Βίκυ Δέικου. 2006. Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών παραποτάμιου δάσους του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 80 σελ.

Κατσακιώρη Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Όλγα Σακαλή και Χ. Κουτσογιάννης. 2006. Μουσειολογική Μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 84 σελ.

Κατσακιώρη Μαρία, Κατερίνα Ρουμελιώτη και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2006. Ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών για τη διαχείριση περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στη Κύπρο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 86 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα Μπόλη (συντονίστριες έκδοσης). 2007. Σχέδιο ανάδειξης των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος στη λίμνη Δοϊράνη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δήμος Dojran. Θέρμη. 31 σελ.

Κατσακιώρη Μαρία (επιμέλεια). 2008. Παιδαγωγικές δραστηριότητες για τις προστατευόμενες περιοχές στην Κύπρο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 65 σελ.

Κατσακιώρη Μαρία (συντονίστρια). 2008. Μελέτη οικοτουριστικής ανάπτυξης της Λίμνης Καλλιπεύκης. Α’ Φάση: Περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής μελέτης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 112 σελ. + Παραρτήματα.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα Μπόλη. 2008. Σχέδιο ανάδειξης και αναψυχής της Δυτικής και Κεντρικής Ροδόπης. Έργο INTERREG IIIA Ελλάδα-Βουλγαρία «Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 80 σελ. (Ελληνικά και Αγγλικά και Βουλγαρικά).

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα, Μπόλη (συντονίστριες). 2008. Σχέδιο ανάδειξης των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της Δυτικής και Κεντρικής Ροδόπης, εκατέρωθεν των συνόρων. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 199 σελ. + Παραρτήματα.

Κατσακιώρη, Μαρία, Ευγενία Φλογαΐτη και Βασιλική Παπαδημητρίου (συντονίστριες). 2008. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα - Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 148 σελ. + Παραρτήματα.

Κατσακιώρη, Μαρία, Ευγενία Φλογαΐτη και Βασιλική Παπαδημητρίου (συντονίστριες). 2008. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.2Α: Μελέτη για την ενότητα «Παρακολούθηση Ι - Γνώση για τα χερσαία οικοσυστήματα» και Π.2Β: Μελέτη για την ενότητα «Παρακολούθηση ΙΙ - Γνώση για τους υγροτόπους, για τα θαλάσσια και τα παράκτια οικοσυστήματα». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 190 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία, Ευγενία Φλογαΐτη και Βασιλική Παπαδημητρίου (συντονίστριες). 2008. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.3Α: Μελέτη για την ενότητα «Μείωση του Περιβαλλοντικού Κόστους Ι - Γνώση για το αστικό περιβάλλον» και Π.3Β: Μελέτη για την ενότητα «Μείωση του Περιβαλλοντικού Κόστους ΙΙ - Γνώση για τις εκπομπές αερίων (ΚΙΟΤΟ), την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη παρέμβαση». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 171 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία, Ευγενία Φλογαΐτη και Βασιλική Παπαδημητρίου (συντονίστριες). 2008. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.4Α: Μελέτη για την ενότητα «Πολιτισμός» και Π.4Β: Μελέτη για την ενότητα «Κοινωνική Ισότητα». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 158 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία, Ευγενία Φλογαϊτη και Βασιλική Παπαδημητρίου (συντονίστριες). 2008. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Οριζόντια σύνδεση και συνέργια των παραδοτέων Π2-Π4. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 99 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία. 2009. Έκθεση κατευθύνσεων για τη σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος του Μουσείου Παλαιοντολογίας στη Μηλιά Γρεβενών. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, Δήμος Ηρακλεωτών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 28 σελ.

Κατσακιώρη Μαρία, Κατερίνα Μπόλη, Ν. Σουλάκης, Ζακλίν Φριζή, Αντωνία Κασπίρη και Γ. Τσαντίλης. 2012. Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 47 σελ.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα, Μπόλη. 2014. Περιβαλλοντική βαλίτσα «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Ενημερωτικό Κείμενο, Παιδαγωγικές Δραστηριότητες, Οδηγό για τον Εκπαιδευτή, CD με Υποστηρικτικό Υλικό, Κινητή Έκθεση για τη ζωή στο Εθνικό Πάρκο, Επιτραπέζιο Παιχνίδι. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κεμιτζόγλου Δήμητρα και Βασιλική Χρυσοπολίτου (συντονίστριες έκδοσης). 2008. Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Πρακτικά τεχνικής συνάντησης. Θέρμη, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 98 σελ. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Κεμιτζόγλου Δήμητρα, Βασιλική Χρυσοπολίτου και Βασιλική Τσιαούση (συντονίστριες έκδοσης). 2008. Εγχειρίδιο παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Ανάβυσσος και Θέρμη. 62σελ.

Κεμιτζόγλου Δήμητρα και Βασιλική Τσιαούση. 2010. Αποκατάσταση και Ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου: Καταγραφή παραποτάμιων ενδιαιτημάτων με την εφαρμογή της μεθόδου River Habitat Survey. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 31 σελ.

Kontos, N., V. Takavakoglou, and S. Chatzigiannakis (editors). 1999. Restoring wetland functions. A technical bulletin. A MedWet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 72 p.

Κόντος, Ν. 2000. Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ και στην λειτουργία και υποστήριξη της Συντονιστικής Ομάδας MedWet. Τελική Έκθεση Πρόδου Δράσεων ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΚΒΥ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 27 σελ. + 14 Παραρτήματα.

Κόντος, Ν., Ελένη Ν. Φυτώκα και Ευθαλία Λαζαρίδου. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για την απογραφή υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θεσσαλονίκη. 24 σελ. + Παράρτημα.

Κόντος, Ν. και Συνεργάτες. 2002. Πρόγραμμα δράσεων ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων και στην ομάδα MedWet. Τελική Έκθεση 1/1/1999-30/6/2002. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 52 σελ.

Κόντος, Ν., Π. Κακούρος και Σ. Ντάφης. 2009. Περιβαλλοντική έκθεση για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου στο ανατολικό και δυτικό Δασόκτημα του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 51 σελ. + 2 Χάρτες.

Κουτράκης, Ε. 1994. Ελληνικοί υγρότοποι. Σελ. 390-402. Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Κηφισιά.

Koutrakis, E.T. and G. Blionis. 1995. Raising public awareness and information with regard to Lakes Koronia and Volvi (Macedonia, Greece). Final Report. A MedWet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 56 p.

Κουτράκης, Ε. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Στενά Νέστου (GR1120004). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 229 σελ. (En su).

Κουτράκης, Ε. και Ευθαλία Λαζαρίδου (συντονιστές έκδοσης). 1999. Περιγραφή της παράκτιας ζώνης των Κόλπων Στρυμονικού και Ιερισσού. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας-ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραμος, Καβάλα, και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 500 σελ.

Κουτράκης, Ε., Ευθαλία Λαζαρίδου και Ελένη Μιχαλάτου (συντονιστές έκδοσης). 1999. Δράση 2: Παρακολούθηση. Παρακολούθηση αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων στους Κόλπους Στρυμονικού και Ιερισσού. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας- ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραμος, Καβάλα, και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 69 σελ.

Κωνσταντινίδης, Η και Α. Αποστολάκης. 2008. Πληροφοριακό σύστημα για τις προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου. Έκδοση 1.1. - Εγχειρίδιο Χρήσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 47 σελ. + CD.

Κουτράκης, Ε., Ευθαλία Λαζαρίδου, Ελένη Μιχαλάτου, Κ. Σκορδάς και Μαρία Αργυροπούλου 2000. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης στην παράκτια ζώνη των Κόλπων Στρυμονικού και Ιερισσού και προτάσεις διαχείρισης. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας- ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραμος, Καβάλα, και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 265 σελ.

Λαζαρέτου, Θεοδώρα. 1994. Οδηγός για την έννομη προστασία της φύσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 48 σελ. (En su).

Λαζαρίδου, Ευθαλία. 1997. Οικολογική καταγραφή στην περιοχή του ποταμού Νέστου (τμήματα 14.1 και 14.2 της Εγνατίας Οδού). Εγνατία Οδός Α.Ε. και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 91 σελ.

Λαζαρίδου, Ευθαλία (υπεύθυνη σύνταξης). 1999. Έκθεση πεπραγμένων 1999 για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 4 σελ.

Λαζαρίδου Ευθαλία, Ευαγγελία Τσιάγκα και Σ. Ορφανίδης. 2000. Ποιοτική μελέτη του θαλάσσιου φυτοβένθους του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού. Σελ. 449-453. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, 23-26 Μαΐου 2000. Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.

Λαζαρίδου, Ευθαλία (υπεύθυνη σύνταξης). 2000. Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης - Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 5 σελ. + Παραρτήματα.

Λαζαρίδου, Ευθαλία, Γ.Χ. Ζαλίδης, Δ. Παπαδήμος, Γ. Μπίλας, Β. Τακαβάκογλου και Σωτηρία Κατσαβούνη. 2001. Μελέτη και προτάσεις έργων προστασίας και ανόρθωσης λειτουργιών υγροτόπων Ζάζαρης-Χειμαδίτιδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 231 σελ.

Λαζαρίδου, Ευθαλία (υπεύθυνη σύνταξης). 2001. Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης - Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 6 σελ. + II Παραρτήματα.

Λαμπρόπουλος, Ν. και Χρυσούλα Κούρτελη. 1995. Οι αλυκές της Ελλάδας ως μονάδες παραγωγής αλατιού και ως υγρότοπος ειδικής σημασίας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 39 σελ + 14 χάρτες. (En su).

Λιλιμπάκη, Μαρία και Ι. Παπάγγελος. 1995. Οι υγρότοποι της Χαλκιδικής από ιστορικο-αρχαιολογική άποψη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 81 σελ. (En su).

Λιόντα, Χρυσούλα. 2004. Πρακτικά διημερίδας: "Οικοτουρισμός και άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές", 7 & 8 Νοεμβρίου 2003, Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Υγροβιοτόπου Ψαλιδίου, Δήμου Κω. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 85 σελ.

Λουλούδης, Λ., Ν. Μπεόπουλος, Γ., Βλάχος και Ν. Γούναρης. 1995. Αρχείο κοινωνικών δεδομένων υγροτόπων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας, Φροντιστήριο Συγκριτικής Γεωργίας και Γεωργικών Εφαρμογών. 200 σελ.

 Malea, P., T. Kevrekidis, M. Potouroglou, M. Seferlis, and C. Zikidou. 2011. Monthly variation in metal (Mn, Zn, Cu, Pb, Co, Cd) accumulation in various anatomical fractions of the seagrass cymodocea nodosa in Thermaikos gulf, Northern Aegean Sea.  In: Proceedings of the 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 24 - 27th, 2011, Ioannina, Greece.

Μαντζαβέλας, Α., Γ.Χ. Ζαλίδης, Π.Α. Γεράκης και Σ. Ντάφης (συντονιστές έκδοσης). 1995. Κριτήρια αναγνώρισης περιοχών ως Υγροτόπων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20 σελ. (En su).

Mantzavelas, A.L., G.C. Zalidis, P.A. Gerakis, and S. Dafis (editors). 1995. Criteria for wetland identification. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 20 p.

Μαντζαβέλας, Α. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας (GR124001). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 288 σελ. (En su).

Μαντζαβέλας, Α. και Αναστασία Δαλάκα. 1997. Αποστολή του ΕΚΒΥ στο Δέλτα του ποταμού Νερέτβα (Κροατία). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20 σελ.

Mavroudis, I., A. Panoras, and G.C. Zalidis. 1999. Influence of ricefield irrigation on groundwater table and secondary soil salinization in Greece. Journal of Balkan Ecology 2: 29-36.

Μεντές, Α., Ειρήνη Παπαδοπούλου, Αγγελική Σταυράτη, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού, Λίζα Μπενσασσών και Κ. Νικολόπουλος. 2006. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙV. Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α05/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 230 σελ + XVI Παραρτήματα + Χάρτες.

Mima Marieta, Ελένη Φυτώκα, και F. Bego (συντονιστές έκδοσης). 2003. Απογραφή των υγροτόπων της Αλβανίας. ECAT και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 341 σελ. + Παραρτήματα 75 σελ. (Gr, En & Al).

Mihalatou, Eleni, Despina Ioannidou, N. Stamatis, Efthalia Lazaridou, and E.T. Koutrakis. 1999. Phytoplankton and nutrients, with special reference to picocyanobacteria, in Strymonikos Gulf, North Aegean Sea, Greece. p.114. In: Abstracts of the 10th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. Alicante, Spain, October 1999.

Μιχαλάτου, Ελένη. 2000. Κατάλογος έργων σχετικών με το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, ομαδοποίηση αυτών, και αντιστοίχησή τους με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 97 σελ.

Μιχαλάτου, Ελένη. 2000. Κατάλογος ερευνητικών έργων, σχετικών με το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα με είδη και οικοτόπους της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 43 σελ.

Μιχαλάτου, Ελένη. 2000. Συνοπτική ανασκόπηση των θεμάτων που απασχόλησαν τον τύπο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 13 σελ.

Μιχαλάτου, Ελένη. 2001. Κατάλογος έργων σχετικών με το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, ομαδοποίηση αυτών, και αντιστοίχησή τους με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 7 σελ.+ Ι Παράρτημα.

Μιχαλάτου, Ελένη. 2001. Κατάλογος ερευνητικών έργων, σχετικών με το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα με είδη και οικοτόπους της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 125 σελ.

Μιχαλάτου, Ελένη. 2001. Συνοπτική ανασκόπηση των θεμάτων που απασχόλησαν τον τύπο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 11 σελ.

Μιχαλάτου, Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2001. Έκθεση στοιχείων για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 308 σελ. + XI Παραρτήματα.

Μιχαλάτου, Ελένη, Ευθαλία Λαζαρίδου και Ουρανία Γιαννάκου. 2001. Καταγραφή έργων και μελετών και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων στη δυτική παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) και Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. Θέρμη. 131 σελ. + IV Παραρτήματα.

Mihalatou, Helen, Thalia Lazaridou and Stavroula Spyropoulou. (editors). 2002. Preparation of a Strategic Action Plan for the conservation of Biological Diversity in the Mediterranean Region - SAP BIO. National Report for Greece. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 108 p.

Misopolinos, N. and G.C. Zalidis. 2000. Status and trends concerning the impacts of agricultural practices on water and solute flow regulation and partition in the Mediterranean basin. p. 71-79. In:  J.L. Rubio, S. Asins, V. Andreu, Jose M. De Paz, and E. Gimeno (editors). Man and soil at the Third Millennium. Proceedings of the Third International Congress of European Society for Soil Conservation (ESSC). Valencia, Spain, 28 March-1 April 2000.

Montesanto, B. and E. Tryfon. 1999. Phytoplankton community structure in the drainage network of a Mediterranean river system (Aliakmon, Greece). International Review of Hydrobiology 84: 451-468.

Μουλατσιώτης, I., Λίζα Μπενσασσών, Δ. Παπαδήμος, Ειρήνη Παπαδοπούλου και Αγγελική Σταυράτη. 2008. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων – Ανάπτυξη Μέτρων. Τόμος I. Μεθοδολογία. Δ’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Δ03. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 25 σελ. + VI Παραρτήματα.

Μουστάκα Μαριά, Ευαγγελία Μιχαλούδη και Ματίνα Κατσιάπη. 2011. Παρακολούθηση της Λίμνης Ισμαρίδας και Διερεύνηση στοιχείων του τροφικού πλέγματος στο πλαίσιο των δράσεων αποκατάστασης της λίμνης. Τελική Έκθεση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 81 σελ.

Μπαμπαλώνας, Δ. και Εύα Παπαστεργιάδου. 1992. Φυτοκοινωνιολογική-οικολογική μελέτη της λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής και προτάσεις διαχειρίσεως. Φάση 1:1992. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 73 σελ. (En su).

Babalonas, D. and Eva Papastergiadou. 1993. Impact of the touristic development on the vegetation of the Agios Mamas Lagoon (Macedonia, Greece). Abstract of a paper presented at the 4th International Congress of the European Union for Coastal Conservation (E.U.C.C.). Marathon, Greece, 26-30 April 1993. 10 p.

Μπαμπαλώνας, Δ., Εύα Παπαστεργιάδου και Βίκυ Μαζουλούζη. 1994. Φυτοκοινωνιολογική-οικολογική μελέτη της λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής και προτάσεις διαχείρισης (Φάση 2: 1993-94). Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 78 σελ. (En su).

Babalonas, D., K. Sykora, and Eva Papastergiadou. 1995. Review of plant communities from Greek dunes and salt marshes, a preliminary summarising list. Annali di Botanica LIII: 125-136.

Μπαρτζούδης, Γ. 1993. Η βελτίωση της λειτουργίας, ως ταμιευτήρα άρδευσης, της Λίμνης Κερκίνης ώστε να εξυπηρετεί και άλλες λειτουργίες. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 72 σελ.

Μπίλας, Γ., Γ.Χ. Ζαλίδης, Ν. Μισοπολινός, Γ. Γαλάνης και Α. Παρασκευάς. 2002. Μία απλή μέθοδος ποσοτικής αποτίμησης της ποιότητας του εδάφους. Σελ. 323-334. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου. Αθήνα, 23-24 Σεπτεμβρίου 2002. (En su).

Μπίλας, Γεώργιος. 2002. Διαστασιολόγηση του τεχνητού υγροτόπου επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην Επισκοπή Κύθνου. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 6 σελ.

Μπίλας, Γεώργιος. 2002. Διαστασιολόγηση του τεχνητού υγροτόπου επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Βρούτση-Καμάρι Αμοργού. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 6 σελ.

Μπίλας, Γεώργιος. 2002. Μελέτη επαναχρησιμοποίησης και άρδευσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του τεχνητού υγροτόπου Μυρσίνης Τήνου. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 44 σελ.

Μπίλας, Γεώργιος. 2002. Μελέτη επαναχρησιμοποίησης και άρδευσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του τεχνητού υγροτόπου Σμαρδακίτου Τήνου. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 47 σελ.

Μπόλη Κατερίνα, Μαρία Κατσακιώρη, και Έλλη Βοκοτοπούλου. 2004. Οριστική Μουσειογραφική Μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βίτσας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 48 σελ.

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2012. Έκθεση οργάνωσης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 64 σελ.

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2012. Έκθεση οργάνωσης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς - Λιμνοθάλασσας Κοτύχι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 60 σελ.

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2012. Έκθεση οργάνωσης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού περιεχομένου των Κέντρων Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 63 σελ.

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2013. Κείμενα των μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος του μονοπατιού «Ο δρόμος του νερού» (Παλαιά Καβάλα - Καβάλα) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ. Θέρμη. 29 σελ.

Μπόλη, Κατερίνα και Γ., Τσιριπίδης. 2013. Κείμενο τεκμηρίωσης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του μονοπατιού «Ο δρόμος του νερού» (Παλαιά Καβάλα – Καβάλα). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγρότοπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 56 σελ.

Μπουρδάκης E., Α. Δημαλέξης και Δ. Μπούσμπουρας. 2004. Πηγές πληροφοριών και εκτίμηση επάρκειας υφιστάμενων δημοσιευμένων και αδημοσίευτων ορνιθολογικών δεδομένων για 79 υποψήφιες Ζώνες Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 115 σελ.

Μπουρδάκης Ε. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR51 Όρος Βούρινος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα IΙI της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ. + ii παραρτήματα.

Μπουρδάκης Ε. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR102 Όρος Όθρυς», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα V της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 31 σελ. + ii παραρτήματα.

Μπουρδάκης Ε. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR134 Νοτιοδυτική Χερσόνησος - απολιθωμένο Δάσος Λέσβου», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα VI της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 41 σελ. + ii παραρτήματα.

Μπουρδάκης Ε. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR171 Κεντρική Ρόδος και περιοχές Λίνδου, Μεσαναγρού και Κατταβίας - Πρασονησίου», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα VIII της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 34 σελ. + ii παραρτήματα.

Μπουρδάκης Ε. και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2005. Αξιολόγηση του υφιστάμενου δικτύου Ζωνών Ειδικής Προστασίας στην Ελλάδα, με βάση τα είδη χαρακτηρισμού. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 48 σελ. + i παράρτημα.

Μπούσμπουρας Δ., Γ. Καζόγλου και Τ. Δημαλέξης. 2003. Μελέτη διαχείρισης των καλαμιώνων της λίμνης Χειμαδίτιδας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη 74 σ. + 1 Χάρτης.

 Μπούσμπουρας Δ. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης των περιοχών «GR056 Περιοχή Τυρνάβου», «GR062 Θεσσαλικός Κάμπος» και «GR063 Περιοχή Φαρσάλων», για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα IV της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων & Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 63 σελ. + ii παραρτήματα 

Niels Riegels, M. Pulido-Velazquez, Ch. Doulgeris, V. Sturm, R. Jensen. F. Moller, and P. Bauer-Gottwein. 2013.  Systems analysis approach to the design of efficient water pricing policies under the EU Water Framewok Directive. Journal of Water Resources Planning and Management 139: 574-582.

Νικολαϊδης Γ. και Αικατερίνη Αλυγιζάκη. 2003. Μελέτη του φυτοπλαγκτού & των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Τμήμα Βιολογίας. Θέρμη. 122 σελ.

Νικολαΐδου, Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2002. Έκθεση για την κεντρική μουσειολογική ιδέα, τους θεματικούς άξονες της έκθεσης για το Οικομουσείο και το προκαταρκτικό σενάριο. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Β΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 26 σελ.

Νικολαΐδου, Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2002. Σχεδιασμός της διοικητικής οργάνωσης του Οικομουσείου. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Γ΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 33 σελ.

Νικολαΐδου Κατερίνα, Μαρία Κατσακιώρη, Βρετζάκη Ελένη, Δημήτρης Μπούσμπουρας και Σπύρος Ντάφης. 2002. Μουσειολογική μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ.

Dafis, S., Eva Papastergiadou, Maria Papageorgiou, and Vasiliki Tsiaoussi. 1994. Greek habitat project: The directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora and its implementation in Greece. Report prepared for the Seminar on the Mediterranean Biogeographical Region. Segovia-Valsain, Spain, December 1994. 25 p.

Dafis, S., Eva Papastergiadou, Maria Papageorgiou, and Vasiliki Tsiaoussi. 1995. The European Union habitats, flora and fauna Directive (92/43/EEC), and its contribution to the conservation of biodiversity in Greece. Paper presented at the Scientific Meeting of the "Alpine Biogeographical Region". Rome, Italy, 24-25 February 1995. 12p.

Dafis, S., Eva Papastergiadou, and Vasiliki Tsiaoussi (editors). 1995. Habitat types of community interest (Directive 92/43/EEC), encountered in Greece, whose preservation requires the designation of special areas of conservation. Commission of the European Communities DG XI. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 108 p.

Ντάφης, Σ. 1995. Βιοποικιλότητα, η σημασία της και ο ρόλος του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" για την προστασία της. Σελ. 19-25. Πρακτικά Συνεδρίου "NATURA 2000" της WWF. Αθήνα, Οκτώβριος 1995.

Ντάφης, Σ., Εύα Παπαστεργιάδου και Μαρία Παπαγεωργίου. 1995. Το ελληνικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και η δημιουργία του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Σελ. 34-49. Πρακτικά Συνεδρίου "NATURA 2000" της WWF. Αθήνα, Οκτώβριος 1995.

Ντάφης, Σ. και Συνεργάτες. 1995α. Κατάλογος προτεινόμενων προς ένταξη περιοχών στο Δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000". Ιούνιος 1994-Μάιος 1995. Συμβόλαιο Life B4-3200/94/756. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΓΔΧΙ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 171 σελ. + Παραρτήματα 33 σελ. + Χάρτες 281 σελ.

Dafis, S., and Collaborators. 1995a. Inventory of sites eligible to be included in the "NATURA 2000" Network. June 1994-May 1995. LIFE contract B4-3200/94/756. Commission of the European Communities DG XI. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 45 p. + Annex 33 p. (Gr, En).

Ντάφης, Σ. και Συνεργάτες. 1995β. Τυποποιημένες μορφές δεδομένων για τις προτεινόμενες περιοχές στο Δίκτυο "Φύση 2000". Τόμοι I-VI. Συμβόλαιο Life B4-3200/94/756, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΓΔΧΙ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 6000 σελ.

Ντάφης, Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Ευθαλία Λαζαρίδου, Βασιλική Τσιαούση και Μαρία Παπαγεωργίου (συντονιστές έκδοσης). 1995. Απογραφή των χαρακτηρισμένων ως προστατευόμενων περιοχών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΓΔΧΙ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 69 σελ.

Ντάφης, Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Κ. Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας, Θ. Γεωργιάδης, Μαρία Παπαγεωργίου, Ευθαλία Λαζαρίδου και Βασιλική Τσιαούση. 1997. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το Έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/84/756. Γενική Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 932 σελ.

Dafis, S., Eva Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, Maria Papageorgiou, Efthalia Lazaridou, and Vasiliki Tsiaoussi. 1996. The Greek Habitat Project (Directive 92/43/EEC) NATURA 2000: An overview. LIFE contract B4-3200/94/756. Commission of the European Communities DG XI. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 1000 p.

Ντάφης, Σ., Γ. Γουδέλης και Ν. Κόντος. 1999. Αποκατάσταση των πρανών του δασικού οδικού δικτύου στο Άγιο Όρος: Αξιολόγηση-προτάσεις. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 111 σελ. + 3 Χάρτες.

Ντάφης, Σ., Ε. Παπαστεργιάδου και Ευθαλία Λαζαρίδου (συντονιστές έκδοσης). 1999. Τεχνικός οδηγός αναγνώρισης, περιγραφής και χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 180 σελ. + Παράρτημα 90 σελ.

Dafis, S. 2000. Ecological impacts of close-to-nature forestry on biodiversity and genetic diveristy. Paper presented at the Conference organized by the European Institute of Forestry. Sindra, Portugal, 2000. 10 p.

Ντάφης, Σ., Ε. Παπαστεργιάδου, Ευθαλία Λαζαρίδου και Μαρία Τσιαφούλη (συντονιστές έκδοσης). 2001. Τεχνικός οδηγός αναγνώρισης, περιγραφής και χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 393 σελ.

Ντάφης, Σ. 2002. Τα φυσικά χερσαία οικοσυστήματα. Σελ. 34-43. Χάρης, Κοκκώσης (συντονιστής έκδοσης). Άνθρωπος και Περιβάλλον στην Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Εκδόσεις Καπόν. Αθήνα.

Dafis, S. 2002. The natural terrestrial ecosystems. p. 34-42: In: Harrys, Coccossis (editor). Man and the Environment in Greece. Ministry for the Environment, Spatial Planning and Public Works. Kapon Editions. Athens.

Dafis, S. 2005. Greek oak woodlands: A species account on their ecological and socio-economic role. p. 75-82. In: European oak woodlands: Past, present and future. Proceedings of the 13th EVS Workshop at Ioannina, Greece, 16-20 April 2004. International Association of Vegetation Science, European Vegetation Survey. Botanika Chronika 18(1).

Ντάφης, Σ. 2006. Τοπίο και προστασία του στα πλαίσια του Δικτύου “Natura 2000”. Σελ  9-12. Φυσικό Τοπίο. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας. Δράμα, 26-27 Μαϊου 2006. ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Ντάφης, Σ. και Π. Κακούρος (συντονιστές έκδοσης). 2006. Οδηγίες ανόρθωσης υποβαθμισμένων δασών δρυός και αριάς. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ.

Ντάφης, Σ. 2008. Τα τρία επίπεδα πυροπροστασίας των δασικών εκτάσεων. Σελ 61-64. Πρακτικά Επιτροπής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αποκατάσταση της Πάρνηθας. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008.

Ντάφης, Σ. 2008. Η ζωή επιστρέφει στα καμένα της Πάρνηθας. Πλατύφυλλα δέντρα και πεύκα αναγεννώνται χωρίς παρέμβαση – Αναδάσωση για την Ελάτη. Σελ 57-60. Πρακτικά Επιτροπής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την αποκατάσταση της Πάρνηθας. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008.

Ντάφης, Σ. 2010. Τα δάση της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 192 σελ.

Dafis, S. and P. Kakouros (editors). 2006. Guidelines for the rehabilitation of degraded oak forests. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 40 p.

Ξενιτίδου, Σοφία και Mαρία Κατσακιώρη. 2001. Παρακολούθηση δράσεων των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.
17 σελ.

Οικονομίδου, Ευαγγελία, Κ. Βασιλάκης, Δ. Μπούσμπουρας και R. Witte. 1993. Εκτίμηση οικολογικής αξίας του δέλτα του Καλαμά και προκαταρκτικές προτάσεις διαχειρίσεως (Φάση 1: 1992). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) και Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. 76 σελ. (En su).

Οικονομίδου, Ευαγγελία και Κ. Βασιλάκης. 1995. Εκτίμηση οικολογικής αξίας του Δέλτα του Καλαμά και προκαταρκτικές προτάσεις διαχειρίσεως. (Φάση 2: 1994). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 62 σελ. (En su).

Ορφανίδης, Σ., Ευαγγελία Τσιάγκα και Ευθαλία Λαζαρίδου. 2000. Τα λιβάδια της Posidonia Oceanica (L.) Delile ως βιοδείκτης της οικολογικής ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Στρυμονικού Κόλπου. Σελ. 454-458. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, 23-26 Μαΐου 2000. Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. (En su).

Παναγιωτοπούλου, Μ. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR036 Όρος Ίταμος», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα IΙ της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 37 σελ. + ii παραρτήματα.

Πανώρας, Α.Γ., I.Γ. Μαυρουδής, Γ.Χ. Ζαλίδης, Ξ. Δημητριάδης και Σ.Λ. Χατζηγιαννάκης. 1995. Εδαφολογική μελέτη των περί την τέως λιμνοθάλασσα Δράνα αγροτικών εκτάσεων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) και WWF-Ελλάς. Θεσσαλονίκη. 51 σελ. + Παραρτήματα 4 σελ. (En su).

Παπαγεωργίου, Μαρία, Σ. Ντάφης και Εύα Παπαστεργιάδου. 1996. Αποτελέσματα του έργου για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προοπτικές. Σελ. 379-382. Πρακτικά του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου. Παραλίμνι, Κύπρος, 6-11 Απριλίου 1996. (En su).

Παπαγεωργίου, Μαρία και Κ. Σκορδάς. 1999. Εθνικός σχεδιασμός για το φυσικό περιβάλλον: Θεματική οργάνωση των αντικειμένων του φυσικού περιβάλλοντος και διατύπωση προτεραιοτήτων και στρατηγικών στόχων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 251 σελ. + Παράρτημα 47 σελ..

Παπαδήμος, Δ. 1999. Κατάλογος ερευνητικών έργων, σχετικών με το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα με είδη και οικοτόπους της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 23 σελ.

Παπαδήμος, Δ., Γ.Χ. Ζαλίδης, και Ε.Θ. Αναστασιάδης. 2002. Αποκατάσταση υγροτοπικών λειτουργιών ως μέσο διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων της λεκάνης απορροής του Ανθεμούντα. Σελ. 357-369. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου. Αθήνα, 23-24 Σεπτεμβρίου 2002. (En su).

Παπαδήμος, Δ., Γ. Συλαίος, Α. Αποστολάκης, Ε. Αναστασιάδης, Ε. Κουτράκης, Σωτηρία Κατσαβούνη. 2003. Αναγνώριση τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Δράνας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY), Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ). Θέρμη. 80 σελ.

Παπαδήμος, Δ., Ν. Μαυρομιχάλης και Χ. Δουλγέρης. 2006. Στόχοι και διάρθρωση των παραδοτέων του έργου. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α00/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 19 σελ.

Παπαδήμος, Δ. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος VΙ. Προτάσεις για την παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδατικών σωμάτων. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 14 σελ.

Παπαδήμος Δημήτρης, Έλενα Χατζηχαραλάμπους και Μαρία Δημάκη. 2010. Έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ενδεχόμενη κατεδάφιση ιδιωτικού φράγματος στο Χα-Ποτάμι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 46 σελ. + Παράρτημα.

Παπαδήμος Δημήτρης, Χ. Δουλγέρης και Σ. Κατσαβούνη. 2012. Ανάπτυξη του λεπτομερούς ομοιώματος των επιφανειακών υδάτων στο νομό Ροδόπης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 68 σελ.

Παπαδήμος Δημήτρης, Χ. Δουλγέρης και Σ. Κατσαβούνη. 2012. Ποσοτική ανάλυση των πιέσεων που ασκούνται από τις αρδεύσεις στα επιφανειακά ύδατα του νομού Ροδόπης και στο οικοσύστημα της Ισμαρίδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 13 σελ.

Παπαστεργιάδου, Εύα και Δ. Μπαμπαλώνας. 1994. Ριζοβιολογικός καθαρισμός υγρών αποβλήτων. Αξιολόγηση ενός ρυπασμένου φυσικού υγροτόπου. Σελ. 125-128. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο, Δελφοί, 21-23 Οκτωβρίου 1994. (En su).

Papastergiadou, Eva. 1994a. Relation between aquatic macrophytes and quality of water and evaluation of their bioindicator value. Paper submitted in the 17th International Congress of the International Association on Water Quality (I. A. W. Q.). Budapest, Hungary, 24-30 July 1994. 4 p.

Papastergiadou, Eva. 1994b. The use of aquatic macrophytes in water pollution control. I. Evaluation of a natural wetland receiving waste waters. p. 263-271. In: Proceedings of the International Congress on Pollution of the Mediterraneas Sea, of the Water Treatment Scientists Association of Cyprus (WTSAC) and the International Association on Water Quality (IAWQ). Nicosia, Cyprus, November 1994.

Παπαστεργιάδου, Εύα, Θ. Γεωργιάδης, Κ. Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας και Σ. Ντάφης. 1994. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Σελ. 67-71. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο, Δελφοί, 21-23 Οκτωβρίου 1994. (En su).

Papastergiadou, Eva and D. Babalonas. 1995. Salt marshes and sand dune ecosystems in the North Aegean coastal areas. p. 65-74 In: A. Salman, M. Bonazountas, and H. Berends (editors). Coastal Management and Habitat Conservation. Proceedings of the 4th EUCC- conference in Marathon, April 1993. EUCC, Leiden. Vol. 2.

Παπαστεργιάδου, Εύα, Δ. Μπαμπαλώνας, Εύη Τσακίρη και Χρύσα Πυρίνη. 1995. Χρησιμοποίηση των υδρόβιων μακροφύτων στον έλεγχο της ρύπανσης του νερού. Ι. Εκτίμηση ενός φυσικού υγροτόπου που δέχεται εισροές αποβλήτων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 61 σελ. (En su).

Papastergiadou, Eva, Efthalia Lazaridou, Maria Papageorgiou, Vasiliki Tsiaoussi, and S. Dafis. 1995. The implementation of the Habitats Directive and the "NATURA 2000" Network in Greece: Present status and future perspectives. Abstract of a paper presented at the Conference PLANTA EUROPA. Plantlife and French Ministry of Environment. Hyères, France, September 1995. 17 p.

Παπαστεργιάδου, Εύα, Βασιλική Τσιαούση, Σ. Γκατζογιάννης και Σ. Ντάφης. 1995. Προδιαγραφές σύνταξης ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 56 σελ. (En su).

Papastergiadou, Eva. 1995a. Aquatic vegetation of the Greek wetlands. (Proceedings of the 4th International Workshop for the European Vegetation Survey, of the International Association for Vegetation Survey. Rome, Italy, March - April 1995). Annali di Botanika LIII: 163-167.

Παπαστεργιάδου, Εύα. 1995β. Χημική σύσταση υδροβίων μακροφύτων σε υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 27 σελ. (En su).

Παπαστεργιάδου, Εύα. 1995γ. Η χλωρίδα και η βλάστηση των Λιμνών Βόλβης και Κορώνειας. Πρακτικά ημερίδας για τη Βόλβη και Κορώνεια. 3 Φεβρουαρίου 1995. Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 10 σελ.

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Όρος Ίταμος-Σιθωνία (GR1270002). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 274 σελ. + Παραρτήματα 17 σελ.. (En su).

Papastergiadou, Eva, S. Dafis, P. Dimopoulos, and Efthalia Lazaridou. 1997. Syntaxonomic typology of Greek habitats. Folia Geobotanica Phytotaxonomica 32: 335-341.

Papastergiadou, E., Th. Georgiadis, A. Retalis, and A. Apostolakis. 2006. Long-term changes of emergent macrophytes in Cheimaditida Lake, Wetland, Greece. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie 29: 1587-1590.

Papastergiadou, E. 1997. Important plant areas of the Natura 2000 Network of Greece. p.125- 128. In: I. Tsekos and M. Moustakas (editors). Progress in Botanical Research. Proceedings of the First Balkan Congress in Thessaloniki, Greece, September 1997. Kluwer Academic Publishers.

Παπαστεργιάδου, Εύα. 1998. Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης της χλωρίδας στην Ελλάδα. (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 95 σελ. + Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) 70 σελ.

Papastergiadou, Eva. 1998. Important plant areas of Greece. p.90-95. In: Proceedings of the European Conference PLANTA EUROPA. Uppsala, Sweden. 9-14 June 1998. The Swedish Threatened Species Unit, SLU, Sweden.

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη σύνταξης). 1999. Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης. (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 7 σελ.

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη σύνταξης). 2000. Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης - Φάκελος Παρακολούθησης των εξελίξεων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 23 σελ.

Παπαστεργιάδου, Εύα (υπεύθυνη σύνταξης). 2000. Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης. Φάκελος Παρακολούθησης των εξελίξεων. (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2000). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 11 σελ. + Παραρτήματα.

Papastergiadou, Eva. 2000. "Bio Greece" NATURA 2000. Data base of the Pan-European Network of Protected Areas. Proceedings of the International Symposium of Eurostat and the National Statistical Service of Greece, entitled "Development of the Environmental Dimension in Collecting Statistical Data". Athens, October 2000.

Papastergiadou, Eva. 2001. Conserving plant diversity in mires of Greece. Case study "Kalodiki fen". In: PLANTA EUROPA Proceedings of the International Conference on the European Plant Conservation Strategy. Praha, Czech Republic, June 2001. www.plantaeuropa.org

Παπαστεργιάδου, Εύα, M. Agami και Y. Waizel. 2002. Αποκατάσταση της υδρόβιας βλάστησης σε Μεσογειακούς υγροτόπους. Σελ. 53-79. Γ.Χ. Ζαλίδης, T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη.

Papastergiadou, Eva, M. Agami, and Y. Wizel. 2002. Restoration of aquatic vegetation in Mediterranean wetlands. p. 47-69. In: G.C. Zalidis, T.L. Crisman, and P.A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens, and Greek Biotope/Wetland Centre, Thermi, Greece.

Παπαστεργιάδου, Εύα. 2004. Προδιαγραφές παρακολούθησης της υγροτοπικής βλάστησης της περιοχής  λίμνης Χειμαδίτιδα. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ.

Papastergiadou, Eva, Retalis A., Apostolakis A., and Th. Georgiadis. 2007. Environmental monitoring of spatio-temporal changes using remote sensing and GIS in a Mediterranean wetland of Northern Greece. Water Resources Management 22: 579-594.

Παρτόζης, Α. και Έλενα Χατζηιορδάνου. 2005. Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενων μελετών. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α02/1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 38 σελ + 6 χάρτες.

Παρτόζης, Α. και Έλενα Χατζηχαραλάμπους. 2005. Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τις προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 19 σελ.

Πενταράκης, Κ. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο (GR4320006). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 241 σελ. (En su).

Πίτσιος Απόστολος. 2007. Τεχνική Έκθεση: Στοιχεία τοπογραφικής μελέτης, στοιχεία υδραυλικής μελέτης, στοιχεία αρχιτεκτονικής μελέτης, στοιχεία σύνταξης ΜΠΕ, ΣΑΥ-ΦΑΥ των ποταμών Αλιάκμονα και Βαφύρα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας. Θέρμη. 3 Τεύχη, 1 CD & 11 Χάρτες.

Ποϊραζίδης, Κ. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR003 Δάσος Δαδιάς – Δερείου – Αισύμης», για τον χαρακτηρισμό της ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Παράρτημα I της Έκθεσης ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ. + ii παραρτήματα.

Psychoudakis, A., Sofia Papoutsi-Psychoudaki, and A.M.M. McFarquhar. 1993. An assessment of the irrigation project affecting the wetlands of Prespa, Greece. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) and Department of Agricultural Economics, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 44 p.

Psychoudakis, A., Sofia Papoutsi-Psychoudaki, and A.M.M. McFarquhar. 1995. An economic assessment of an irrigation project affecting a Greek wetland. Wetlands Ecology and Management 3: 225-232.

Psychoudakis, A., A. Ragkos and M. Seferlis. 2003. Use of agrochemicals in an environmentally sensitive area. p. 157-167. In: V.Benaki (editor). Proceedings of the International Conference entitled “Agricultural statistics in the new millennium: The challenge of agri-environmental indicators as a tool for the planning of sustainable development for agriculture” in Chania, Crete, Greece, 13-15 November 2002. National Statistical Service of Greece, Athens.

Seferlis Miltiadis and D. Papadimos. 2002. The need for a Pan-European wetland classification and inventory system for the implementation of the Water Framework Directive (WFD). p. 511-518. In. L. Ledoux an D. Burgess (editors). Proceedings of the Sicence for Water Policy (SWAP). Norwich, UK, 1-4 September 2002.

Σεφερλής, Μ., Α. Μεντές, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ι. Μουλατσιώτης και Α. Μεντζαφού. 2006. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος Ι. Μεθοδολογία. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α05/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 63 σελ + ΙΙ Παραρτήματα + Χάρτες.

Σεφερλής, Μ. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος V.Ι. Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 94σελ.

Σεφερλής, Μ. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος V.ΙΙ. Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 46 σελ.

Σεφερλής, Μ. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος V.ΙΙΙ. Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 56 σελ.

Σεφερλής, Μ. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος V.ΙV. Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 56 σελ.

Seferlis, M., T. Laco and D. Papadimos. 2008. Identification of human pressures and impacts on the surface waters of Aoos/Vjosa watershed. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 70 p.

Seferlis, M., T. Lako, N Panariti, E. Demiraj and D. Papadimos, 2008. Proposed management guidelines for the Vjosa watershed. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 22 p.

Shepherd, I.M., D.Al-Khudhairy, C. Kaiser, J.R. Thompson, G.C. Zalidis, S. Chatzigiannakis, and A. Refsgaard. 1998. SHYLOC: System for hydrology using land observation for model calibration. p. 433-440. In: Proceedings of the Third International Conference on Hydroinformatics ’98. Balkema/Rotterdam, 24-26 August 1998.

Shepherd, I.M., D.Al-Khudhairy, C. Kaiser, J.R. Thompson, G.C. Zalidis, S. Chatzigiannakis, and A. Refsgaard. 1999. The use of SHYLOC for wetland restoration and management. p. 40-53. In: N. Kontos, V. Takavakoglou, and S. Chatzigiannakis (editors). Restoring wetland functions. A MedWet publication. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Σιακαβάρα, Αικατερίνη και Ευθαλία Λαζαρίδου. 2000. Χαρτογράφηση των λιβαδιών του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού. Σελ. 361-365. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, 23-26 Μαΐου 2000.

Σιδηρόπουλος, Λ και Ρ. Τσιακίρης. 2007. Τελική έκθεση του προγράμματος παρακολούθησης των πληθυσμών των αρπακτικών ειδών στο Όρος Τζένα κατά το 2007. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 22 σελ

Σκορδάς, Κ. και Μαρία Αναγνωστοπούλου (συντονιστές έκδοσης). 1995. Αειφορική διαχείριση του νερού της Λίμνης Κερκίνης. Πρακτικά προγράμματος κατάρτισης, Σέρρες 25-29 Σεπτεμβρίου 1995. Medwet. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. 144 σελ. (En su).

Σκορδάς, Κ. 1998. Διερεύνηση των προϋποθέσεων δημιουργίας ενός Παρατηρητηρίου για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 18 σελ.

Skordas, K. 1999. Greece: Wetland conservation - problems and solutions. A paper presented at the European Conference "Globalisation, Ecology and Economy - Bridging Worlds". ECNC, GLOBUS and IUCN. Tilburg, The Netherlands, 24-26 November 1999. 15 p.

Σκορδάς, Κ. και Μαρία Αναγνωστοπούλου. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 23 σελ. + Παραρτήματα.

Σουλάκης, Νικόλαος. 2006. Μουσειογραφική Μελέτη του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 26 σελ. + Σχέδια.

Σουλάκης, Νικόλαος και Θ. Δούνας. 2009. Μελέτη Γενικής Χωροταξικής Οργάνωσης του Περιβαλλοντικού Πάρκου, Διευθέτησης Χωρικών Ενοτήτων και Διαμόρφωσης των Υποδομών Ερμηνείας Περιβάλλοντος και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ειδικών Κατασκευών Περιβαλλοντικού Πάρκου στο Παραποτάμιο Δάσος του Νέστου: Γενική και Τεχνική Περιγραφή έργου.  Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 45 σελ. + 30 Σχέδια.

Σουλάκης, Νικόλαος και Ζ. Φρίζη. 2012. Έκεθση διευθέτησης του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Θέρμη. 30 σελ. + Παράρτημα.

Σουλάκης Ν. και Ζακλίν Φριζή. 2013. Έκθεση διευθέτησης του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς - Λιμνοθάλασσας Κοτύχι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 36 σελ. + Παράρτημα.

Σουλάκης Ν. και Ζακλίν Φριζή. 2013. Έκθεση διευθέτησης του εκθεσιακού περιεχομένου των Κέντρων Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 59 σελ. + Παραρτήματα

Stamatiadis, S., G.C. Zalidis, and A. Gerakis. 1995. Mechanisms and consequences of carbon transformations in anaerobic wetland soils and sediments. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. 38 p.

Σταματιάδης, Σ, J.W. Doran, Γ.Χ. Ζαλίδης και Μαρία Τσίβου. 1998. Η χρήση μετρήσεων πεδίου για μια προκαταρκτική εκτίμηση της ποιότητας του εδάφους. Σελ. 409-418. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου. Αγρίνιο, 27-30 Μαΐου 1998.

Σταματιάδης, Στ. και Γ.X. Ζαλίδης. 1999. Αξιολόγηση των επιδράσεων της αζωτούχου λίπανσης στις χημικές ιδιότητες του εδάφους και οι συνέπειες αυτής στην ποιότητα του εδάφους. Σελ. 59-65. Επιστημονική διημερίδα, Θρέψη, Λίπανση, Περιβάλλον. Λάρισα, 18-19 Νοεμβρίου 1999. (En su).

Σταυράτη, Αγγελική, Χ. Δουλγέρης, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού και Π. Μποσινάκου. 2006. Τεύχος παρουσίασης & αξιολόγησης πρωτογενών δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.1.2, Α.1.3 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος Ι. Μεθοδολογία και συνοπτική παρουσίαση για το σύνολο της περιοχής μελέτης. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α04/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 105 σελ. + IV Παραρτήματα.

Σταυράτη Αγγελική, Μαριάννα Βλασταρά, Χ. Δουλγέρης, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού και Π. Μποσινάκου. 2006. Τεύχος παρουσίασης & αξιολόγησης πωτογενών δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.1.2, Α.1.3 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α04/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 63 σελ. + Χάρτες.

Σταυράτη, Αγγελική, Χ. Δουλγέρης, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού και Π. Μποσινάκου. 2006. Τεύχος παρουσίασης & αξιολόγησης πρωτογενών δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.1.2, Α.1.3 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α04/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 64 σελ. + Χάρτες.

Σταυράτη, Αγγελική, Χ. Δουλγέρης, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού και Π. Μποσινάκου. 2006. Τεύχος παρουσίασης & αξιολόγησης πρωτογενών δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.1.2, Α.1.3 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙV. Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α04/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 220 σελ. + Χάρτες.

Σταυράτη, Αγγελική, Χ. Δουλγέρης, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού και Π. Μποσινάκου. 2006. Τεύχος παρουσίασης & αξιολόγησης πρωτογενών δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.1.2, Α.1.3 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος V. Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α04/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 70 σελ + Χάρτες.

Σταυράτη, Αγγελική, Α. Μεντές, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού, Λίζα Μπενσασσών και Κ. Νικολόπουλος. 2006. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α05/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 451 σελ. + XVI Παραρτήματα + Χάρτες.

Σταυράτη, Αγγελική, Α. Μεντές, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού, Λίζα Μπενσασσών και Κ. Νικολόπουλος. 2006. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α05/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 320 σελ. + XVI Παραρτήματα + Χάρτες.

Σταυράτη, Αγγελική, Α. Μεντές, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ι. Μουλατσιώτης, Α. Μεντζαφού, Λίζα Μπενσασσών και Κ. Νικολόπουλος. 2006. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος (ως §Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος V. Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α05/2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 441 σελ. + XVI Παραρτήματα + Χάρτες.

Σταυράτη, Αγγελική, Ι. Μουλατσιώτης, Κ. Νικολόπουλος, Λίζα Μπενσασσών και Α. Αλεξόπουλος. 2006. Υδατικά ισοζύγια (ως §Α.2.5 του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙ. Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας. Α’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Α06/3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 256 σελ + Χάρτες.

Sykora, K.V., D. Babalonas, and Eva Papastergiadou. 1997. An overview of the coastal vegetation of Greece, based on multivariate analysis: Dunes. p. 149- 152. In: I. Tsekos and M. Moustakas (editors). Progress in Botanical Research. Proceedings of the First Balkan Congress. Thessaloniki, Greece, September 1997. Kluwer Academic Publishers.

Τακαβάκογλου, Β., Γ.Χ. Ζαλίδης, Ε.Θ. Αναστασιάδης και Α. Πανώρας. 2002. Η προσέγγιση της αποκατάστασης σε επίπεδο λεκάνης απορροής για τους ποταμούς της Μεσογείου: η περίπτωση του Αξιού. Σελ. 175-188. Γ.Χ. Ζαλίδης, T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη.

Takavakoglou, V., G.C. Zalidis, E.T. Anastasiadis, and A. Panoras. 2002. The watershed approach for restoration of Mediterranean rivers: the Axios river. p. 153-164. In: G.C. Zalidis, T.L. Crisman, and P.A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens and Greek Biotope/Wetland Centre, Thermi, Greece.

Τρούμπης, Α., Δ. Μέμτσας και Aλεξάνδρα Μελιάδου. 1993. Μεθοδολογία ομαδοποίησης υγροτόπων με πολλαπλά κριτήρια. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) και Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. 51 σελ. (En su).

Tryfon, Eleni and Eva Papastergiadou. 1995a. Preliminary review of water quality research in Greece. Abstract of a paper presented at the International Congress organised by the Stockholm Water Company. Stockholm, Sweden, August 1995. 5 p.

Τρύφων, Ελένη και Εύα Παπαστεργιάδου. 1995β. Επισκόπηση της έρευνας για την ποιότητα των επιφανειακών νερών της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 48 σελ. (En su).

Tryfon, Eleni. 2001. Chlorophyll-a distribution in the shallow lake Mikri Prespa, Greece. Biologia, Bratislava 56: 17-23.

Τσάρτας Π., Ευδοκία Μανώλογλου, Άννα Μάρκου και Μαρία Κατσακιώρη. 2005. Ανάλυση των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων και σχεδιασμός συμμετοχικών διαδικασιών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα.  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 88 σελ. 

 Τσιακίρης Ρ. Και Π. Κακούρος. 2007. Οδηγός προστασίας θέσεων φωλιάσματος αρπακτικών για την περιοχή Τζένα-Πίνοβο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 14 σελ.

Τσιαούση, Βασιλική (υπεύθυνη σύνταξης). 1996α. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Ελατιά (GR1140003). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 197 σελ. (En su).

Τσιαούση, Βασιλική (υπεύθυνη σύνταξης). 1996β. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Κάτω Όλυμπος (GR1420001). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 234 σελ. (En su).

Τσιαούση, Βασιλική (υπεύθυνη σύνταξης). 2001. Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2001). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 8 σελ. + Παραρτήματα.

Τσιαούση, Βασιλική. 2002. Το έργο "Μέτρα διατήρησης στο φοινικόδασος του Βάι". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 30 σελ.

Τσιαούση, Βασιλική, Ν. Κυφωνίδης και Σ. Ντάφης. 2002. Οδηγός διαχείρισης για το φοινικόδασος του Βάι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 38 σελ. + χάρτης + Παραρτήματα.

Tσιαούση Βασιλική και Α. Αποστολάκης. 2006. Τελική έκθεση έργου «Συμπληρώσεις των στοιχείων της βάσης δεδομένων των περιοχών του δικτύου Natura 2000». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 57 σελ. + Παραρτήματα X + χάρτες.

Τσιαούση, Βασιλική και Π. Κακούρος. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος Ι.Ι. Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 117 σελ + 1 Χάρτης.

Τσιαούση, Βασιλική και Π. Κακούρος. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος Ι.ΙΙ. Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 75 σελ. + 1 Χάρτης.

Τσιαούση, Βασιλική και Π. Κακούρος. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος Ι.ΙΙΙ. Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 163 σελ. + 1 Χάρτης.

Τσιαούση, Βασιλική και Π. Κακούρος. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος Ι.ΙV. Καταγραφή υδατικών οικοσυστημάτων και κύριων χαρακτηριστικών τους. Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 147 σελ. + 1 Χάρτης.

Τσιαούση, Βασιλική. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙΙΙ. Καθορισμός τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20 σελ.

Τσιαούση Βασιλική, Έλενα Χατζηχαραλάμπους, και Γιάννης Ιωαννίδης (συντονιστές έκδοσης). 2007. Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής CY2000003 «Μιτσερό». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Θέρμη. 148 σελ. + ii Παραρτήματα + 14 Χάρτες.

Τσιαούση Βασιλική. 2012. Η βιοποικιλότητα του Ταϋγετου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ

Τσιαούση Βασιλική, Βασιλική Χρυσοπολίτου και Σ. Ντάφης (συντονιστές έκδοσης). 2012. Κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα του έργου LIFE+ AdaptFor. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 35 σελ + Παράρτημα.

Τσιαούση Βασιλική και Ελένη Φυτώκα (συντονίστριες). 2013. Κατευθύνσεις και προτεραιοτήτες για τη διατήρηση του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 24 σελ.

Τσιούρης, Σ., Κυριακή Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής. 1993. Επιδράσεις καλλιεργητικών τεχνικών στην ποιότητα των νερών της επιφανειακής απορροής και φερτών υλικών (υδρολογική λεκάνη Λίμνης Κορώνειας). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 48 σελ. (En su).

Τσιούρης, Σ. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Λίμνες Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (GR1340005). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 212 σελ. (En su).

Tsiouris, S.E., A.P. Mamolos, Kiriaki L. Kalbourji, and D. Alifrangis. 2002. The quality of runoff water collected from a wheat field margin in Greece. Agriculture Ecosystems and Environment 89: 117-125.

Τσιούρης, Σ., Π.Α. Γεράκης και Βασιλική Τσιαούση. 2006. Περιβάλλον (ως §Β.1.1 στ’ του Παραρτήματος της ΕΣΥ). Tόμος ΙV. Εκτίμηση ελάχιστης διατηρητέας παροχής-ελάχιστου ύψους στάθμης. Β’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Β02/1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 251 σελ. + Χάρτες.

Τσουγκράκης, Ι. 1995. Η βόσκηση αγροτικών ζώων στους υγροτόπους και οι επιδράσεις της στην ορνιθοπανίδα. Επισκόπηση βιβλιογραφίας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 27 σελ. (En su).

Τσουκαλά, Ευαγγελία Μαρία. 2009. Έκθεση τεκμηρίωσης του γνωστικού αντικειμένου του Μουσείου Παλαιοντολογίας στη Μηλιά Γρεβενών. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, Δήμος Ηρακλεωτών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 58 σελ.

Φραντζή, Σοφία. 2003. Πρόγραμμα δράσεων ΥΠΕΧΩΔΕ - ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ 2001-2002 για τη λειτουργία της Συντονιστικής Μονάδας MedWet και τη συμμετοχή τους στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων στο πλαίσιο της Σύμβασης Ραμσάρ. Τελική Έκθεση 01/11/2001 - 31/03/2003. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 42 σελ.

Φραντζή, Σοφία. 2004. Σχέδιο για τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρισμού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θέρμη. 67 σελ + παράρτημα.

Frantzi, Sofia. 2004. Report on Conflict Assessment. “Tourism development in the broader area of Kerkini Wetland”. Greek Biotope/Wetland Centre. Thermi, Greece. 30 p.

Φυτώκα, Ν. Ελένη, Γ.Χ. Ζαλίδης, Α. Μαντζαβέλας, Μ. Καρτέρης, Α. Χαραλαμπίδης και R. Teme. 1995. Aνάπτυξη συστήματος πληροφοριών χαρτογράφησης ταξινομικών μονάδων Μεσογειακών υγροτόπων. Σελ. 343-355. Πρακτικά 2ης Διεθνούς Έκθεσης και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος. HELECO '95. Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 1995. (En su)

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998α. Απογραφή των βάσεων δεδομένων για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 7 σελ. + Παραρτήματα 53 σελ.

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (υπεύθυνοι σύνταξης). 1998β. Καταγραφή έργων και δράσεων σχετικών με το φυσικό περιβάλλον. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 12 σελ. + Παραρτήματα 62 σελ..

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998γ. Παρακολούθηση απειλών σε 10 περιοχές του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. ΤΟΜΟΣ 1. 276 σελ.

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998δ. Παρακολούθηση απειλών σε 10 περιοχές του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. ΤΟΜΟΣ 2. 314 σελ.

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998ε. Έκθεση της Παρακολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, του Συμφώνου Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 236 σελ.

Φυτώκα, Ν. Ελένη. 1999α. Ενημερωμένος κατάλογος "συλλογών δεδομένων" για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας (προγράμματα παρακολούθησης). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ.

Φυτώκα, Ν. Ελένη. 1999β. Καταγραφή έργων και δράσεων σχετικών με το φυσικό περιβάλλον (ΠΕΠ 94-99). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 55 σελ.

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Θ. Παρτόζης (υπεύθυνοι σύνταξης). 1999. Συνοπτική ανασκόπηση των θεμάτων που απασχόλησαν τον τύπο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 14 σελ.

Φυτώκα, N. Ελένη. 2000. Ενημερωμένος κατάλογος "συλλογών δεδομένων" για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας (προγράμματα παρακολούθησης). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 14 σελ.

Φυτώκα, N. Ελένη. 2001. Ενημερωμένος κατάλογος "συλλογών δεδομένων" για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας (προγράμματα παρακολούθησης). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 14 σελ.

Φυτώκα, Ελένη και Θάλεια Λαζαρίδου. 2001. Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων. ΥΠΕΧΩΔΕ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ.  + V παραρτήματα

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Α. Παρτόζης, 2001. Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων: "Σημαντικές περιοχές για την προστασία της φύσης". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 147 σελ. + CD.

Φυτώκα Ελένη και Ν. Κόντος. 2002. Συγκέντρωση απογραφικών δεδομένων για επιλεγμένες υγροτοπικές περιοχές. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. + xi παραρτήματα.

Φυτώκα, Ελένη και Λένα Χατζηιορδάνου (συντονίστριες). 2012. Επιστημονική αναγνώριση των ορίων και χαρτογράφηση του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων– Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 46 σελ.  + Παράρτημα με Χάρτες.

Φωτίου, Στέφανος. 2002. Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: πλαίσιο ανάλυσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 75 σελ.

Φωτίου, Στέφανος. 2002. Οικοτουρισμός και προστασία της φύσης σε νησιωτικές περιοχές. Η διεθνής εμπειρία – Αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης του οικοτουρισμού στα νησιά των Κυκλάδων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 98 σελ.

Φωτίου, Στέφανος, Μαρία Κατσακιώρη και Χρυσούλα Λιόντα. 2002. Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας κοινού. Έργο: Τεχνικοοικονομική προμελέτη εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία Οικομουσείου ανάδειξης βιοτόπων στον προβλεπόμενο χώρο του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστικών Γρεβενών (Τμήμα 4.1.5-4.1.6) της Εγνατίας Οδού: Φάση Α΄. Μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 38 σελ.

Χαλκίδης, Η., Δ. Παπαδήμος και Χρ. Μερτζιάνης. 2004. 1η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων κόστους κατανάλωσης του νερού άρδευσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 18 σελ.

Χαλκίδης, Η. και Δ. Παπαδήμος. 2006. 2η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων κόστους διαχείρισης του νερού άρδευσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20 σελ.

Χαλκίδης, Η. και Δ. Παπαδήμος. 2006. 3η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων κόστους διαχείρισης του νερού άρδευσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 19 σελ. 

Χαλκίδης, Η. και Δ. Παπαδήμος. 2006. Διαχείριση των υδάτινων πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων. Σελ. 50-52: Πρακτικά Συνεδρίου «Η συμβολή του Life-Φύση ΙΙΙ στην ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών Natura 2000: η περίπτωση της Ελλάδας». Νέα Πέραμος, Καβάλα 6-9 Σεπτεμβρίου 2006. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης.

Χαλκίδης, Η. και Δ. Παπαδήμος. 2007. Τεχνική έκθεση. Αποτελέσματα υφιστάμενης και μελλοντικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 25 σελ.

Χαλκίδης, Η. και Δ. Παπαδήμος (συντονιστές έκδοσης). 2007. Τεχνική έκδοση έργου LIFE-Περιβάλλον: Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 117σελ. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Χαλκίδης, Η. και Δ. Παπαδήμος. 2007. Τεχνική έκθεση αξιολόγησης διαχειριστικών σχεδίων και επιλογής των βέλτιστων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 13 σελ.

Χατζηιορδάνου Λένα. 2008. Κόμβος Internet. Δ’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Τεύχος Δ08. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών πόρων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  6 σελ. + CD με Παραρτήματα.

Χατζηιορδάνου, Λένα. 2010.  Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 41 σελ. + 2 Παραρτήματα.

Χατζηιορδάνου, Λένα. 2011. Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 43 σελ.

Χατζηιορδάνου, Λένα. 2011. Προδιαγραφές ανάπτυξης Διαδικτυακού ΣΓΠ για τη Διεύθυνση Δασών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 63 σελ. + Παράρτημα.

Χατζηιορδάνου, Λένα και Α. Αποστολάκης. 2012. Εγχειρίδια χρήσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 48 σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη σύνταξης). 1998. Κατάσταση διατήρησης των ζώων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ. + Παραρτήματα 116 σελ..

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη σύνταξης). 1999. Έκθεση για τη Σύμβαση της Βόννης. Για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών άγριων ζώων, 1979. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 4 σελ.

Χατζηχαραλάμπους Έλενα (υπεύθυνη σύνταξης). 2000. Έκθεση για τη Σύμβαση της Βόννης. Φάκελος Παρακολούθησης των εξελίξεων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 35 σελ. + Παραρτήματα.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2001. Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ. + ΙΙΙ Παραρτήματα.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα. και Εύα Παπαστεργιάδου (συντονιστές έκδοσης). 2000. Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών του έργου "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης". ΥΠΕΧΩΔΕ-Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 117 σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη σύνταξης). 2001. Έκθεση για τη Σύμβαση της Βόννης. Φάκελος Παρακολούθησης των εξελίξεων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ. + Παραρτήματα.

Hadjicharalambous, Helena, K.L. Kalburtji, and A.P. Mamolos. 2001a. Soil arthropod diversity in relation to weed diversity in organic and conventional agroecosystems. p. 1020-1021. In: W.J. Horst, M.K. Schenk, A. Burkert, N. Claassen, H. Flessa, W.B. Frommer, H. Goldbach, H.W. Olfs, V. Romheld, B. Sattelmacher, U. Schmidhalter, S. Schubert., N.v. Wiren, and L. Wittenmayer (editors). Plant Nutrition: food security and sustainability of agro-ecosystems through basic and applied research. Development in Plant and Soil Sciences Series Vol. 92. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands.

Hadjicharalambous, Helena, K.L. Kalburtji, and A.P. Mamolos. 2001b. Fuzzy set analysis and canonical correspondance analysis of soil arthropods (Coleoptera, Isopoda) in organic and conventional agroecosystems. p. 1022-1023. In: W.J. Horst, M.K. Schenk, A. Burkert, N. Claassen, H. Flessa, W.B. Frommer, H. Goldbach, H.W. Olfs, V. Romheld, B. Sattelmacher, U. Schmidhalter, S. Schubert., N.V. Wiren, and L. Wittenmayer (editors). Plant Nutrition: food security and sustainability of agro-ecosystems through basic and applied research. Development in Plant and Soil Sciences Series Vol. 92. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands.

Hadjicharalambous, Helena, K.L. Kalburtji, and A.P. Mamolos. 2001c. The relationship between land cover/use types and the diversity of weed and carabid beetles in organic and conventional agroecosystems. p.152-159. In: Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros Island, Greece, 3-6 September 2001. University of the Aegean and GLOBAL NEST. V. III.

Hadjicharalambous, Helena, K.L. Kalburtji, and A.P. Mamolos. 2002. Soil arthropod (Coleoptera, Isopoda) in organic and conventional agroecosystems. Environmental Management 29: 683-690.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα. 2003. Επικαιροποίηση των πληροφοριών της ιστοσελίδας του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Δίκτυο NATURA 2000.  Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 29 σελ. + πίνακες, σχήματα.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2004. Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Α: Οδηγός για τον εκπαιδευτή. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 160σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2004. Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Β: Βασικά κείμενα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 400 σελ. + I Παράρτημα.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2004. Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Γ: Φύλλα Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 112 σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2004. Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Οπτικός δίσκος: Υποστηρικτικό Υλικό. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Χατζηχαραλάμπους Έλενα. 2004. Σχέδιο παρακολούθησης αβιοτικών παραμέτρων και τύπων οικοτόπων για την εκβολή του ποταμού Στρυμόνα και τμήμα της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θέρμη. 29 σελ + παράρτημα.

Χατζηχαραλάμπους,  Έλενα, Α. Δημαλέξης, E. Μπουρδάκης και Δ. Μπούσμπουρας. 2004. Αναλυτικές προδιαγραφές των απαραίτητων εργασιών για την οριοθέτησης Ζωνών Ειδικής Προστασίας και των παραδοτέων τους. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 37 σελ. + i παράρτημα.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 41 σελ. + viii παραρτήματα.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα, Ε. Μπουρδάκης και Δ. Μπούσμπουρας. 2005. Τελική έκθεση περιλήψεων των επικαιροποιημένων δεδομένων και της αξιολόγησης 10 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 62 σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα. 2006. Ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού οργανισμών αρμοδίων για τη διατήρηση της φύσης στη Ροδόπη, σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης. Θέρμη. 23 σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2006. Πρακτικά Συνεδρίου «Διατήρηση της φύσης και αειφόρος ανάπτυξη στη Ροδόπη: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας». Παρανέστι Δράμας,  14-16 Σεπτεμβρίου 2006. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης. Ξάνθη. 330 σελ.

Χατζηχαραλάμπους Έλενα, Βασιλική Τσιαούση και Μαρία Κατσακιώρη. 2006. Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου natura 2000 στην Κύπρο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 90 σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (συντονίστρια έκδοσης). 2007. Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού Ροδόπης. Εκτενής περίληψη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20 σελ. + Ι παράρτημα.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (συντονίστρια έκδοσης). 2007. Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του νομού Ροδόπης. Προτεινόμενα έργα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 184 σελ.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2007. Υλικό επιμόρφωσης: Αειφορική διαχείριση διασυνοριακών προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Α: Οδηγός για τον εκπαιδευτή. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη 109 σελ. + ii παραρτήματα. (Ελληνικά, Βουλγάρικα).

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2007. Υλικό επιμόρφωσης: Αειφορική διαχείριση διασυνοριακών προστατευόμενων περιοχών. Τεύχος Β: Φύλλα Εργασίας. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. (Ελληνικά, Βουλγάρικα).

Χατζηχαραλάμπους Έλενα, Βασιλική Τσιαούση και Γιάννης Ιωαννίδης (συντονιστές έκδοσης). 2007. Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής «CY6000003 Λύμπια Αγία Άννα». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Θέρμη. 138 σελ. + ii Παραρτήματα + 14 Χάρτες.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (συντονίστρια έκδοσης). 2009. Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής CY4000002 «Χα-Ποτάμι». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Θέρμη. 170 σελ. + Παράρτημα + 14 Χάρτες.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (συντονίστρια έκδοσης). 2011. Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής CY3000008 «Λίμνη Παραλιμνίου». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)– Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέρμη. 151 σελ. + Παράρτημα + 13 Χάρτες.

Χατζηχαραλάμπους Έλενα, Ι. Ιωαννίδης και Μαρία Δημάκη (συντονιστές έκδοσης). 2012. Τ.Π. 7/2011. Σχέδιο παρακολούθησης των ειδών αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος Hyla savignyi (Hyla arborea), Bufo viridis (Pseudepidalea viridis) και Pelophylax bedriagae (Rana bedriagae) (ridibunda). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέρμη. 49 σελ. + ΙΙ Παραρτήματα.

Χατζηχαραλάμπους Έλενα, Ι. Ιωαννίδης και Μαρία Δημάκη (συντονιστές έκδοσης). 2012. Τ.Π. 7/2011. Σχέδιο παρακολούθησης των ειδών σαυρών κοινοτικού ενδιαφέροντος Ophisops elegans, Ablepharus kitaibelii, Chalcides ocellatus, Cyrtodactylus kotschyi (Cyrtopodion), Chamaeleo chamaeleon. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος. 55 σελ. + ΙΙ Παραρτήματα.

Χατζηχαραλάμπους Έλενα, Ι. Ιωαννίδης και Μαρία Δημάκη (συντονιστές έκδοσης). 2013. Τ.Π. 7/2011. Τελική Έκθεση – Αμφίβια: Προτάσεις μέτρων διατήρησης –Επικαιροποιημένα δεδομένα βάσει της Έκθεσης Αξιολόγησης – Φωτογραφικό υλικό. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέρμη. 45 σελ.

Χατζηχαραλάμπους Έλενα, Ι. Ιωαννίδης και Μαρία Δημάκη (συντονιστές έκδοσης). 2013. Τ.Π. 7/2011. Τελική Έκθεση – Ερπετά-Σαύρες: Προτάσεις μέτρων διατήρησης – Επικαιροποιημένα δεδομένα βάσει της Έκθεσης Αξιολόγησης – Φωτογραφικό υλικό. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων – και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέρμη. 41 σελ.

Xepapadeas Anastasios, Eva Kougea, Parthenopi Ralli, Sofia  Spyrou,  Nicolaos Stavropoulos, Vasiliki Tsiaousi and Athanasios Tsivelikas. 2012. Evaluation of the Greek Gene Bank. Athens University of Economics and Business,    Greek Gene Bank, Agricultural Research Center of Northern Greece, Hellenic Agricultural Organisation, “Dimitra” and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Athens. 97p.

Χρυσοπολίτου, Βασιλική και Βασιλική Τσιαούση. 2006. Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 128 σελ.

Χρυσοπολίτου Βασιλική, Δήμητρα Κεμιτζόγλου και Βασιλική Τσιαούση (συντονίστριες έκδοσης). 2008. Μελέτη σχεδιασμού προγράμματος παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων της χώρας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Ανάβυσσος και Θέρμη. 18 σελ. + Παράρτημα.

Χρυσοπολίτου Βασιλική και Έλενα Χατζηχαραλάμπους (συντονίστριες Έκδοσης). 2008. Δεύτερη εθνική έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος αναφοράς: 2001-2006): Έντυπα αναφοράς και χάρτες για τους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και τα είδη των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V που απαντούν στην Ελλάδα. Τριετές πρόγραμμα δράσεων σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  (CD-Rom).

Χρυσοπολίτου Βασιλική και Σ. Ντάφης (συντονιστές έκδοσης). 2012. Έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα του έργου LIFE+ AdaptFor. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  93 σελ + Παραρτήματα.

Χρυσοπολίτου Βασιλική και Σ. Ντάφης (συντονιστές έκδοσης). 2013. Έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης και υφιστάμενης κατάστασης των τεσσάρων δασικών οικοσυστημάτων του έργου LIFE+ AdaptFor. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  65 σελ + Παραρτήματα.

Χρυσοπολίτου Βασιλική και Σ. Ντάφης (συντονιστές έκδοσης). 2014. Προτάσεις προσαρμογής της διαχείρισης στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα του έργου LIFE+AdaptFor. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  55 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Θεοδωρίδης, Α. Χριστοφή, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2004. 1η ετήσια Τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας της διαχείρισης των αγροκτημάτων στη λεκάνη του Στρυμόνα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 45 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Θεοδωρίδης, Α. Χριστοφή, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2004. 1η ετήσια Τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων του κόστους κατανάλωσης των αγροχημικών, της εργασίας και της ενεργειακής κατανάλωσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2005. 2η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας της διαχείρισης των αγροκτημάτων στη λεκάνη του Στρυμόνα.. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη, 25 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. Θεοδωρίδης, Ηρ. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2005. 2η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων κόστους κατανάλωσης των αγροχημικών, της εργασίας και της ενεργειακής κατανάλωσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2006. 3η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων κόστους κατανάλωσης των αγροχημικών, της εργασίας και της ενεργειακής κατανάλωσης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 12 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2006. 3η ετήσια τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας της διαχείρισης των αγροκτημάτων στη λεκάνη του Στρυμόνα.. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 21 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2007. Τεχνική έκθεση επεξεργασίας των βέλτιστων διαχειριστικών σχεδίων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το γεωργικό εισόδημα και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιηθεί η χρήση νερού και αγροχημικών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 24 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος. 2007. Τεχνική έκθεση για τις πιθανές επιδράσεις των μέτρων για τη μείωση χρήσης νερού και αγροχημικών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 25 σελ.

Ψυχουδάκης, Α., Α. Ράγκος, Α. Θεοδωρίδης, Η. Χαλκίδης και Δ. Παπαδήμος.. 2007. Τεχνική έκθεση για τη δυνατότητα μείωσης του κόστους χρήσης νερού και αγροχημικών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 33 σελ.

Veresoglou, D.S., N. Barbayiannis, T. Matsi, C. Anagnostopoulos, and G.C. Zalidis. 1996. Shoot Sr concentrations in relation to shoot Ca concentrations and to soil properties. Plant and Soil 178: 95-100.

Wise, W.R., M.D. Annable, Γ.Χ. Ζαλίδης, Ε.Θ. Αναστασιάδης και Δ. Παπαδήμος. 2002. Οικοϋδρολογία και αποκατάσταση υγροτόπων. Σελ. 25-37. Γ.Χ. Ζαλίδης, T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. MedWet. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Wise, W.R., M.D. Annable, G.C. Zalidis, E.T. Anastasiadis, and D. Papadimos. 2002. Eco-hydrology and wetland restoration. p. 23-33. In: G.C. Zalidis, T.L. Crisman, and P.A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. A MedWet publication. Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens and Greek Biotope/Wetland Centre, Thermi, Greece.

Wurdinger, M. and H. Jerrentrup. 1995. The development of best management practices in rice farming of the Nestos Delta (NE-Greece) as a contribution to wetland protection in the Mediterranean. Final report. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), University of Muenster - Institute of Ecology (Germany) and Society for Protection of Nature and Ecodevelopment (Chrysoupolis). 19 p.

Wurdinger, M. and H. Jerrentrup. 1995. Entwicklung eines biologisch-organischen anbausystems fuer den Reisanbau des westlichen Nestosdeltas (Nordost-Griechenland) als beitrag zum feuchtgebierschtz im Mittelmeerraum. Griechishes Zentrum fuer Biotopen/Feuchgebiete (EKBY), Institut fuer Oekologie Universitaet Muenster Deutschland und Gesellschaft fuer Naturschutz und Oekologische Landesentwicklung (Chrysoupolis). 19 s. (Gr su).


 

 B. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


-
Ενημερωτικά δελτία

- Εκπαιδευτικά Πακέτα

- Ενημερωτικά Φυλλάδια

- Αφίσες

- Εκθέσεις

- Διάφορα

- Οπτικοακουστικό υλικό

 

Ενημερωτικά δελτία

 

Κατσακιώρη, Μαρία (υπεύθυνη έκδοσης). ΑΜΦΙΒΙΟΝ: Διμηνιαία έκδοση στα Ελληνικά. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία και Νίκη Δριβαλιάρη (υπεύθυνες έκδοσης). Medwet Ενημερωτικό Δελτίο. (τεύχη 7 έως 15). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά)

Αναγνωστοπούλου, Μαρία και Χρυσούλα Λιόντα (υπεύθυνες έκδοσης). Medwet Ενημερωτικό Δελτίο (τεύχη 16 κ.ε.). Συντονιστική Μονάδα MedWet και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά). 8 σελ.

 

Εκπαιδευτικά Πακέτα

Αράπης, Θ., Β. Χατζηρβαρσάνης, Σ. Φαρίδης, Ε. Κουτράκης, Μαρία Κατσακιώρη και Γ. Μπλιώνης. 1995. Εκπαιδευτικό πακέτο για τις Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet

Κατσακιώρη, Mαρία και Κ. Σκορδάς. 1997. Εκπαιδευτικό πακέτο για το Δάσος της Στροφυλιάς και τη Λιμνοθάλασσα Κοτύχι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, ΤΕΔΚ Αχαΐας και Ηλείας και Οικολογική Κίνηση Πάτρας.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κ. Σκορδάς. 1997. Εκπαιδευτικό πακέτο για τον Σπερχειό ποταμό. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, ΤΕΔΚ Φθιώτιδας και Οικολογική Κίνηση Λαμίας.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κ. Σκορδάς. 1997. Εκπαιδευτικό πακέτο για τη Λίμνη Στυμφαλία και το Οροπέδιο Φενεού Κορινθίας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας και Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Ν. Κορινθίας.

Κατσακιώρη, Μαρία και Ευγενία Φλογαϊτη (συντονίστριες έκδοσης). 2008. Εκπαιδευτικό υλικό «Περιβάλλον χωρίς σύνορα» (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και Επίσημη γλώσσα της ΠΓΔΜ).

Κατσακιώρη, Μαρία, Παρασκευή Βασάλα και Ευγενία Φλογαϊτη (συντονίστριες έκδοσης). 2008. Εκπαιδευτικό υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία και Καλλιόπη Στάρα (συντονισμός). 2013. Πακέτο δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Ας μάθουμε… ας παίξουμε…» (6 - 12 ετών). Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα, Μπόλη. 2014. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες «Το μονοπάτι Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Παλαιά Καβάλα - Καβάλα). Δήμος Καβάλας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Καβάλα. 64 σελ.

Τρύφων, Ελένη, Κ. Σκορδάς και Ε. Κουτράκης. 1996. Εκπαιδευτικό πακέτο για τη Λίμνη Κερκίνη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet

 Ψύλλος, Δ., Μαρία Κατσακιώρη, Ναζλού Αντωνιάδου και Παρασκευή Βασάλα. 2000. Εκπαιδευτικό πακέτο για την παράκτια ζώνη για το Δημοτικό (Ενημερωτικό κείμενο, Φύλλα Εργασίας, Οδηγίες για τον εκπαιδευτή, Συμπληρωματικό υλικό). Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)και Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη .

Ψύλλος, Δ., Μαρία Κατσακιώρη, Ναζλού Αντωνιάδου και Παρασκευή Βασάλα. 2000. Εκπαιδευτικό πακέτο για την παράκτια ζώνη για το Γυμνάσιο (Ενημερωτικό κείμενο, Φύλλα Εργασίας, Οδηγίες για τον εκπαιδευτή, Συμπληρωματικό υλικό). Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)και Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη.

Ψύλλος, Δ., Μαρία Κατσακιώρη, Ναζλού Αντωνιάδου και Παρασκευή Βασάλα. 2000. Εκπαιδευτικό πακέτο για την παράκτια ζώνη για το Λύκειο (Ενημερωτικό κείμενο, Φύλλα Εργασίας, Οδηγίες για τον εκπαιδευτή, Συμπληρωματικό υλικό). Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)και Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη.

  

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Μάνος Κουτράκης. Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά, Αλβανικά)

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Μαρία Κατσακιώρη. Έντυπο παρουσίασης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 1997. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά). 24 σελ. + Ένθετο παράρτημα.

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία και Μαρία Κατσακιώρη. Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 1998. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά) 

Αλεξανδρίδου, Ευτυχία, Μπόλη, Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2006. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Έργο Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2006 «Φυσικό Περιβάλλον και σύγχρονες προσεγγίσεις». Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Αράπης, Θ., Ε. Κουτράκης και Γ. Μπλιώνης. 1995. Κορώνεια - Βόλβη: Δύο ανεκτίμητοι θησαυροί. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet

Αράπης, Θ., Γ. Μπλιώνης, Σ. Χατζηγιαννάκης και Ε. Κουτράκης. 1995. Κορώνεια - Βόλβη: Δύο ανεκτίμητοι θησαυροί: Νερό, πολύτιμο και απειλούμενο. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet.

Ασημακόπουλος, Μ., Π. Καλλίρης, Ε. Σπινθάκης και Μαρία Κατσακιώρη. 1994. Λίμνη Στυμφαλία. (Πρώτη Έκδοση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας.

Ασημακόπουλος, Μ., Π. Καλλίρης, Ε. Σπινθάκης και Μαρία Κατσακιώρη. 1995. Λίμνη Στυμφαλία. (Δεύτερη Έκδοση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Ασημακόπουλος, Μ., Π. Καλλίρης, Π. Νταβαρινός και Ε. Σπινθάκης. 1997. Αρχαίο Λιμάνι - Έλος Λεχαίου Κορίνθου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας και Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Νομού Κορινθίας.

Βεκύρη, Ιωάννα και Χρυσούλα Λιόντα. 2002. Ανάπτυξη ανοιχτού συστήματος απόκτησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στον κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος. Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal 2002-2004. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Υπουργείο Εργασίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Γκούτνερ, Β. και Μαρία Κατσακιώρη. 1993. Αλυκή Μεγάλου Εμβόλου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Doulgeris, Ch. 2007. Strymonas/Struma River basin. Hellenic-Bulgarian cooperation for the protection and management of natural resources: Application in Strymonas/Struma river basin. Hellenic Ministry of Foreign Affairs - Hellenic International Development Cooperation Department (Hellenic Aid) and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Κακούρος, Πέτρος. 2005. Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών δρυός και αριάς του Αγίου Όρους. Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων Δάση με Quercus frainetto και Δάση με Quercus ilex σε υψηλά δάση». Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Κακούρος, Πέτρος. 2006. Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών δρυός και αριάς του Αγίου Όρους. Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων Δάση με Quercus frainetto και Δάση με Quercus ilex σε υψηλά δάση». Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 9 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Κατσακιώρη, Μαρία. 1993α. Ο υγρότοπος της Επανομής. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία. 1993β. Οι υγρότοποι του Αξιού, Λουδία Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία. 1993γ. Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία. 1993δ. Υγρότοποι του Νομού Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία. 1994. Κατάλογος Έκθεσης "Κάποιοι Υγρότοποι Δίπλα Μας". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Πολιτιστικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας και Αμερικανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Κατσακιώρη, Μαρία. 1995. Κατάλογος Έκθεσης "Υδάτινες Διαδρομές". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Κατσακιώρη, Μαρία και Θ. Γεωργιάδης. 1996. Στενά και εκβολές του ποταμού Αχέροντα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία, Ευθαλία Λαζαρίδου και Σ. Τσιούρης. 1996. Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία και Εύα Παπαστεργιάδου. 1996.  Όρος Ίταμος - Σιθωνία. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία και Βασιλική Τσιαούση. 1996. Κάτω Όλυμπος. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία, Κ. Κορφιάτης και Γ. Ρουσόπουλος.  2000. Αχέροντας. Τα Στενά και το Δέλτα. Οικοτουριστικός Οδηγός. ΕΤΑΝΑΜ Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Κατσακιώρη, Μαρία, Σ. Ντάφης και Κ. Κορφιάτης. 2000. Ο Όλυμπος και το φαράγγι του Ενιπέα. Ένα εργαστήρι ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για το περιβάλλον. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λιτοχώρου - Ολύμπου Α.Ε. και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία και Σοφία Ξενιτίδου. 2000α. Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Δασαρχείο Καβάλας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Κατσακιώρη, Μαρία και Σοφία Ξενιτίδου.  2000β. Ο ποταμός Αχέροντας. Μνημείο της Φύσης και της Ιστορίας. Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ ) και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Κατσακιώρη, Μαρία, Σοφία Ξενιτίδου, Σ. Ντάφης και Γ. Ευθυμίου. 2000. Νέστος. Το Παραποτάμιο Μεγάλο Δάσος. Δασαρχείο Καβάλας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Κατσακιώρη, Μαρία και Κατερίνα, Μπόλη. 2014. Ο δρόμος του νερού (Παλαιά Καβάλα - Καβάλα). Δήμος Καβάλας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Καβάλα. 3 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Κορώνη, Μυρτώ. 1994. Ο βιότοπος του Δέλτα του Πηνειού. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Λαζαρίδου Ευθαλία, Ελένη Μιχαλάτου και Κ. Σκορδάς. 1998. Κέντρο Πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Λιόντα, Χρυσούλα και Μαρία Κατσακιώρη. 2002. Ενημερωτικό έντυπο για το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων. Δήμος Μουδανιών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά).

Λιόντα, Χρυσούλα. 2003. Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Έργο Life: "Διατήρηση και διαχείριση των Υγροτόπων Χειμαδίτιδας-Ζάζαρης". Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Δήμος Αετού, Διεύθυνση δασών Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Planet Regional και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Λιόντα, Χρυσούλα και Σ. Τσιούρης. 2004. Γνωρίζω και Προστατεύω τον ποταμό Λουδία. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δήμος Γιαννιτσών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Μαντζαβέλας, Α, και Ε. Κουτράκης. 1995. Αξιοποίηση και λειτουργία της υποδομής των προστατευόμενων περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Μιχαλάτου Ελένη, Κ. Σκορδάς, Ευθαλία Λαζαρίδου, Μ. Κουτράκης και Μαρία Αργυροπούλου. 1998. Συντονισμένες δράσεις για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Μιχαλάτου, Ελένη, S., Petkovski, Vesna Sidorovska και D. Smith. 2004. Διασυνοριακή συνεργασία για τη διατήρηση της Λίμνης Δοϊράνης. Έργο «Aξιολόγηση των λειτουργιών και αξιών της διασυνοριακής Λίμνης Δοϊράνης». Υπουργείο Εξωτερικών-Πρόγραμμα Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC), Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Οργάνωση για τη Μελέτη και τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και την Αειφόρο Ανάπτυξη των Φυσικών Οικοσυστημάτων (ΒΙΟΕCO). Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά και Γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ.).

Μπαξεβανίδου, Ρούλα και Πέτρος Κακούρος. 2010. Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού. Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Μπλιώνης, Γ. και Αγγελική Δημητρίου. 1995. Κορώνεια - Βόλβη: Δύο ανεκτίμητοι θησαυροί. Οικοτουριστικός χάρτης των λιμνών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Μπόλη, Κατερίνα, Μαρία Κατσακιώρη και Χρυσούλα Λιόντα. 2004. Η λίμνη Δοϊράνη και το Δάσος των Μουριών. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δήμος Δοϊράνης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 20σελ. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Μπόλη, Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2007. Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη. Έργο INTERREG IIIA  Ελλάδα-Βουλγαρία «Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά).

Μπόλη, Κατερίνα, Μαρία Κατσακιώρη και Ελευθερία Θεοδωρούδη. 2008. Οδοιπορικό στη Ροδόπη των νομών Δράμας και Ξάνθης. Έργο INTERREG IIIA Ελλάδα-Βουλγαρία «Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 24 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά).

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2009. Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. 3 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2009. Οικοτουριστικός οδηγός για το παραποτάμιο δάσος του Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. 16 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2009. Παραποτάμιο Δάσος Νέστου: Μια φύση μοναδικής σπουδαιότητας και ομορφιάς. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. 32 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Μπόλη Κατερίνα και Μαρία Κατσακιώρη. 2009. Οι υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος στο παραποτάμιο δάσος Νέστου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. 3 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Μπόλη Κατερίνα. 2012. Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 3 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Μπόλη Κατερίνα. 2012. Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος του Νομού Ροδόπης.  Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 28 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Μπόλη, Κατερίνα και Μαρία, Κατσακιώρη. 2014. Νερό. Αντανακλάσεις πολιτσμού. Δήμος Καβάλας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Καβάλα. 36 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Μπόλη, Κατερίνα και Μαρία, Κατσακιώρη. 2014. Οδηγός περιήγησης στο μονοπάτι «Ο δρόμος του νερού» (Παλαιά Καβάλα – Καβάλα). Δήμος Καβάλας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Καβάλα. 36 σελ. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Οικονομίδης, Γ., Ε. Κουτράκης και Γ. Μπλιώνης. 1995. Κορώνεια - Βόλβη: Ψάρια και Αλιεία. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet 

Περγαντής, Φ. και Μαρία Κατσακιώρη. 1994. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Ένωση Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον.

Σκορδάς, Κ., Ελένη Τρύφων, Γ. Μπλιώνης και Ε. Κουτράκης. 1996. Λίμνη Κερκίνη. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet 

Τσιαούση, Βασιλική, Χρυσούλα Λιόντα και Μαρία Κατσακιώρη.  2001. Το Φοινικόδασος του Βάι. Υπουργείο Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Κρήτης-Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Παναγία η Ακρωτηριανή και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά)

Χαλκίδης, Η., Δ. Παπαδήμος και Χρυσούλα Λιόντα. 2004. Αειφορική διαχείριση των υδάτων της λεκάνης του Στρυμόνα. Έργο Life-Περιβάλλον: «Διαχείριση των υδάτινων πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών (ΔΕΒ Σερρών), Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) και Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης (ΣΠΑΛΚ) και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Χατζηιορδάνου Λένα και Βασιλική Τσιαούση. 2007. Επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα απογραφής υγροτόπων με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Έργο «Επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα απογραφής υγροτόπων με τη χρήση νέων τεχνολογιών». Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά, Σέρβικα).

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα. 2007. Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Ροδόπης. Έργο «Ελληνο-Βουλγαρική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων. Εφαρμογές στον Στρυμόνα και τη Ροδόπη». Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Χρυσοπολίτου, Βασιλική και Δήμητρα Κεμιτζόγλου. 2010. AdaptFor – Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Ειδική Γραμματεία Δασών (ΥΠΕΚΑ). Θέρμη.

Βασικά σημεία της Ελληνικής Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: περίοδος 1994-2000. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Ecos-Ouverture, 1997-1999, Εξωτερική Διαπεριφερειακή Συνεργασία: Φυσικά Συστήματα για την Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων. 2001. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

 

Αφίσες

Αμβρακικός κόλπος. 1993. Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης - WWF Ελλάς και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Απώλειες των υγροτόπων Μακεδονίας-Θράκης. 1992. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Α. Ψιλοβίκος.

Βιοποικιλότητα. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Δάσος Απολλωνίας. 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Θ. Αράπης. MedWet.

Δέλτα Αξιού. 1993. Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης - WWF Ελλάς και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Δέλτα Έβρου. 1993. Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης - WWF Ελλάς και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Δέλτα Πηνειού. 1994. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Δέλτα Σπερχειού. 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Οικολογική Κίνηση Λαμίας.

Δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000". Εθνικός κατάλογος προτεινόμενων περιοχών. 1997. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 

Εκβολές και Στενά Αχέροντα. 1996. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Εκβολές και Στενά Αχέροντα. 2000. Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Εκπαιδευτικός χάρτης των Ελληνικών υγροτόπων. 1994. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 

Η Ελληνική πανίδα. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Η Ελληνική χλωρίδα. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Θαλάσσια οικοσυστήματα. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κάτω Όλυμπος. 1996. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού ποταμού. 1997. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, ΤΕΔΚ Ν. Φθιώτιδας και Οικολογική Κίνηση Λαμίας.

Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη. 2007. Έργο INTERREG IIIA  Ελλάδα-Βουλγαρία «Κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών στη Ροδόπη». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά).

Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Δυο ανεκτίμητοι θησαυροί. 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Θ. Αράπης. MedWet .

Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. 2003. Έργο Life: "Διατήρηση και διαχείριση των Υγροτόπων Χειμαδίτιδας-Ζάζαρης". Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Δήμος Αετού, Διεύθυνση δασών Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Planet Regional και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και  Αγγλικά).

Λίμνη Βόλβη. 1993. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Ένωση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ευρύτερης Περιοχής των Λιμνών Κορώνεια και Βόλβη.

Λίμνη Καστοριάς. 1994. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Σύλλογος Φίλων Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.

Λίμνη Κερκίνη (σκίτσο). 1996. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet

Λίμνη Κερκίνη (φωτογραφία). 1996. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet

Λίμνη Στυμφαλία. 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Ν. Κορινθίας.

Λίμνη Τριχωνίδα. 1994. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Κέντρο Οικοτουρισμού και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αιτωλίας και Αιτωλική Εταιρεία για την Προστασία του Τοπίου και του Περιβάλλοντος.

Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. 1996. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Μέγα Δάσος: Το μοναδικό σε έκταση φυσικό παρόχθιο δάσος στην Ελλάδα. 2009. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

NATURA 2000 network. Map of proposed sites. 1996. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Οι υγροτοπικοί πόροι της Ελλάδας Σήμερα. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Οικολογική κατάσταση των Ελληνικών υγροτόπων. 1991 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Ορεινή Κορινθία: Λίμνη Στυμφαλία. 1997. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας και Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Ν. Κορινθίας.

Ορεινή Κορινθία: Οροπέδιο Φενεού. 1997. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας, Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Ν. Κορινθίας.

Όρος 'Ιταμος Σιθωνίας. 1996. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Παράκτια ζώνη. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Παραποτάμιο Δάσος Νέστου: Κιβωτός σπάνιων φυτών και ζώων. 2009. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Παραποτάμιο Δάσος Νέστου: Μια φύση μοναδικής σπουδαιότητας και ομορφιάς. 2009. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Συντονισμένες δράσεις για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου. 1998. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Υγρότοπος Άγιου Μάμα. 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δ. Μπαμπαλώνας.

Υγροτοπικά οικοσυστήματα. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Χερσαία οικοσυστήματα: Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Χερσαία οικοσυστήματα: Μεσογειακά ορεινά κωνοφόρα. 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Χερσαία οικοσυστήματα: Μεσογειακή ζώνη (αριάς). 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Χερσαία οικοσυστήματα: Υπομεσογειακή ζώνη (πρίνου - οστριάς - γάβρου). 2001. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

 

Εκθέσεις

Εκπαιδευτική έκθεση φωτογραφίας 50 έργων με τίτλο "Υδάτινες διαδρομές". 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Εταιρεία KODAK και η μη-κρατική οργάνωση "Περιβαλλοντική Συνείδηση Τώρα".

Εκπαιδευτική έκθεση 12 λαβάρων με τίτλο "Η Βιοποικιλότητα της Ελλάδας". 1997. ΥΠΕΧΩΔΕ - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Ενημερωτική έκθεση φωτογραφίας 30 έργων με τίτλο "Κάποιοι υγρότοποι δίπλα μας". 1994. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Πολιτιστικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και Αμερικανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Ενημερωτική έκθεση για το κέντρο πληροφόρησης της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού Κόλπου. 1997. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Ενημερωτική έκθεση για το κέντρο υποδοχής επισκεπτών του παραποτάμιου δάσους του Νέστου. 2000. Δασαρχείο Καβάλας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

 

Διάφορα

Ημερολόγιο "Υγρότοποι Ν. Φθιώτιδας". 1993. Eλληνικό Kέντρο Bιοτόπων-Yγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Οικολογική Κίνηση Λαμίας.

Κάρτες για το Δάσος Στροφυλιάς και τη Λιμνοθάλασσα Κοτύχι. 1995. Eλληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Ένωση Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον. (Ελληνικά και Αγγλικά)

Δύο είδη αυτοκόλλητων για τη Λίμνη Κερκίνη. 1996. Eλληνικό Kέντρο Bιοτόπων-Yγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. MedWet.

Κατσακιώρη Μαρία. 2003. Πινακίδες ενημέρωσης για τις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Έργο Life: "Διατήρηση και διαχείριση των Υγροτόπων Χειμαδίτιδας-Ζάζαρης". Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Δήμος Αετού, Διεύθυνση δασών Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Planet Regional και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Mentis, A., L. Hatziiordanou  and P. Katsaros. 2006. The MedWet Web Information System: An SDI Application. Poster at the Eco-Imagine Thematic Conference “Building Coastal Knowledge and GI”. Cork, Ireland, 13th - 17th June 2006.

Τρία σετ αυτοκόλλητων για το παραποτάμιο δάσος του Νέστου. 2009. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη.

  

Οπτικοακουστικό υλικό

Εκπαιδευτική σειρά διαφανειών για τους υγροτόπους. 1995. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Ενημερωτική ταινία διάρκειας 1.49' για τους υγροτόπους. 2000. Johnson and Johnson A.E. και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Παράκτια ζώνη του Στρυμονικού κόλπου. Ταινία διάρκειας 20'. 2000. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Κατσακιώρη, Μαρία και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2000. Οπτικός δίσκος (CD-ROM) «Ελληνικοί Υγρότοποι». Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Κέντρο ΓΑΙΑ) και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων: Η ίδρυση, η λειτουργία και οι προοπτικές. 2001. Ταινία διάρκειας 11'. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

The Greek Biotope/Wetland Centre: Establishment, operation, perspectives. 2001. A 11-minutes video. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Ταινία διάρκειας 16'. 2003. Έργο Life: "Διατήρηση και διαχείριση των Υγροτόπων Χειμαδίτιδας-Ζάζαρης". Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Δήμος Αετού, Διεύθυνση δασών Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Planet Regional και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Φυτώκα, Ν. Ελένη και Α. Παρτόζης, 2003. CD-ROM «Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων: "Σημαντικές περιοχές για την προστασία της φύσης"». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2004. Εκπαιδευτικό πακέτο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Οπτικός δίσκος: Τεύχη Α, Β, Γ και Υποστηρικτικό Υλικό. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Partozis, A. 2005. MedWet Database. Ver.3.0.1. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Fytoka E. and L Hatziiordanou (etidors). 2006. Training package “Wetland inventory using information systems. Dvd-Rom. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών με Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά δάση. Ταινία διάρκειας 19'. 2006. Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά).

Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π. Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2007. Υλικό επιμόρφωσης: Αειφορική διαχείριση διασυνοριακών προστατευόμενων περιοχών. Οπτικός δίσκος (DVD-ROM): Υποστηρικτικό Υλικό. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά και Βουλγάρικα).

Καπανίδης, Γ. και Α. Αποστολάκης.. 2007. CD-ROM Επικαιροποίηση της Εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων: "Σημαντικές περιοχές για την προστασία της φύσης". Έκδοση 1.0.1. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Οπτικός δίσκος με τις παρουσιάσεις στο Σεμινάριο «Προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος», Έπαυλη Καζούλη, Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 2007. Πρόγραμμα δράσης σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2005 - 2008. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Οπτικός δίσκος με τις παρουσιάσεις στο Σεμινάριο «Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος», ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη, 14-15 Νοεμβρίου 2007. Πρόγραμμα δράσης σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 2005 - 2008. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Ανάπτυξη διαχειριστικών ομοιομάτων των υδατικών πόρων της Μακεδονίας και Θράκης. 2007. Γ’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ΕΝΜ. Θέρμη.

Ανάπτυξη και αξιολόγηση σεμιναρίων διαχείρισης των υδατικών πόρων της Μακεδονίας και Θράκης. 2008. Δ’ Φάση του έργου “Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ΕΝΜ. Θέρμη.

Fitoka E., Farinha J.C., Cenni M., and Tomas-Vives P (editors). 2008. Inventory, assessment and monitoring of Mediterannean Wetlands. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), ICNB, ARPAT, and TdV. MedWet publication.

Κατσακιώρη, Μαρία (συντονίστρια). 2008. CD-ROM «Οροσειρά Ροδόπης». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά και Βουλγάρικα).

CD-Rom "Το παραποτάμιο Δάσος του Νέστου". 2009. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

CD-Rom “International training of trainers on the use of Remote Sensing for validating habitat maps & on data organization in compliance with the NATURA 2000 reporting requirements.  Final Technical Project Report”. 2011. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece.

Μπόλη Κατερίνα. 2012. CD-Rom «Πλοήγηση στον Νομό Ροδόπης». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά και Αγγλικά).

Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης. Ταινία Μικρού Μήκους.  2012. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης. Τηλεοπτικό σποτ.  2012. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

Σιμάτος, Άκης (σκηνοθεσία) και Π. Κακούρος (σενάριο). 2013.  Το Ταξίδι του σπόρου. Ταινία διάρκειας 21:00΄. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Άστρος, Θέρμη. (Ελληνικά, Αγγλικά)

 

 Γ. ΧΑΡΤΕΣ

 

Απογραφή των αλλαγών υδατικού ισοζυγίου στους ελληνικούς υγροτόπους. 1995. Ζαλίδης, Γ.Χ., Μ. Καρτέρης, Α. Μαντζαβέλας και Ελένη Φυτώκα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ. Κλίμακα 1:1.000.000

Απογραφή των υποβαθμίσεων των φυσικών πόρων στους ελληνικούς υγροτόπους. 1995. Ζαλίδης, Γ.Χ., Μ. Καρτέρης, Α. Μαντζαβέλας και Ελένη Φυτώκα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ. Κλίμακα 1:1.000.000

Απογραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους ελληνικούς υγροτόπους. 1995. Ζαλίδης, Γ.Χ., Μ. Καρτέρης, Α. Μαντζαβέλας και Ελένη Φυτώκα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ. Κλίμακα 1:1.000.000

Αρδευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή της Κάρλας. 1996. Αποστολάκης, Α. και Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Αρδευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή της Κερκίνης. 1996. Αποστολάκης, Α. και Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Η Βόρεια Πίνδος σε καθεστώς προστασίας. 2008. Χατζηιορδάνου Λένα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:50.000

Γεωλογικός χάρτης της λεκάνης απορροής της Κάρλας. 1996. Αποστολάκης, Α. και Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Ελληνικοί υγρότοποι. 1993. Ζαλίδης, Γ.Χ., Α. Μαντζαβέλας και Ν. Λαμπρόπουλος. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Κλίμακα 1:1.000.000.

Ελληνικοί υγρότοποι Ραμσάρ. 1993. Ζαλίδης, Γ.Χ., Α. Μαντζαβέλας και Ν. Λαμπρόπουλος. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Κλίμακα 1:1.000.000.

Οικότοποι της λίμνης Κερκίνης. 1995. Ζαλίδης, Γ.Χ., Ελένη Φυτώκα, Α. Μαντζαβέλας και Μ. Καρτέρης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ. Κλίμακα 1:25.000 (En).

Οικότοποι του Δέλτα του Νέστου. 1995. Ζαλίδης, Γ.Χ., Ελένη Φυτώκα, Α. Μαντζαβέλας και Μ. Καρτέρης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ. Κλίμακα 1:25.000 (En).

Οικοτουριστικός χάρτης παραποτάμιου δάσους Νέστου. 2009. Μπόλη Κατερίνα, Μαρία Κατσακιώρη και Βίκυ Δείκου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Δασαρχείο Καβάλας. Θέρμη. Κλίμακα 1:5.000.

Ramsar wetlands in the Mediterranean wetlands Committee countries. 2001. Dimitriadis, I., A. Apostolakis, N., Kontos, and Eleni, Fitoka. A MedWet publication. Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works and Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi, Greece. Scale 1:6.600.000

Στραγγιστικό δίκτυο και μικροί ταμιευτήρες στην περιοχή της Κάρλας. 1996. Αποστολάκης, Α. και Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Τοπογραφικός χάρτης της λεκάνης απορροής της Κάρλας και της ευρύτερης περιοχής. 1996. Αποστολάκης, Α. και Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Τουριστικός χάρτης λίμνης Κερκίνης και Στρυμονικού κόλπου. 2004. Φραντζή, Σ. και Λ. Χατζηιορδάνου. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.  Κλίμακα 1: 70.000 (Κερκίνη) και Κλίμακα 1: 120.000 (Στρυμονικός κόλπος)

Υγρότοπος Κοτυχίου. 1993. Ζαλίδης, Γ.Χ., Α. Μαντζαβέλας και Ν. Λαμπρόπουλος. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Κλίμακα 1:50.000.

Υπόγεια στάθμη των βαθιών αλλουβιακών υδροφορέων. 1996. Αποστολάκης, Α. και Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Χάρτης υδαταγωγιμότητας με φρεάτια παρατήρησης στην περιοχή της Κάρλας. 1996. Αποστολάκης, Α. και  Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Χρήσεις γης κατά CORINE στη λεκάνη απορροής της Κάρλας. 1996. Αποστολάκης, Α. και Σ. Χατζηγιαννάκης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. Κλίμακα 1:130.000

Χρήσεις των ελληνικών υγροτόπων. 1994. Ζαλίδης, Γ.Χ., Μ. Καρτέρης, Α. Μαντζαβέλας και Ελένη Φυτώκα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ. Κλίμακα 1:1.000.000

 

Τελευταία ενημέρωση: 19/10/2018 - EKBY, 2014